Predĺženie Zmluvy o vzájomnom uznávaní cestovných výhod medzi ZSSK a ČD

Informujeme vás, že bol podpísaný Dodatok č.19 k Zmluve o vzájomnom uznávaní cestovných výhod medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ďalej len ZSSK) a Českými dráhami (ďalej len ČD). Účinnosť dodatku je od 9.12.2018 a jeho platnosť končí 14.12.2019.

Všetky platné železničné preukazy vydávané ZSSK oprávňujú ich držiteľov vo vnútroštátnej preprave vo vlakoch ČD k:
• Použitiu všetkých vlakov osobnej dopravy ČD v príslušnej vozňovej triede bez uhradenia cestovného s tým, že pri použití vlakov, ktoré nie sú vedené vo verejnom záujme (komerčné vlaky), si musí držiteľ železničného preukazu zakúpiť vo vlaku u vlakového personálu ČD, v osobnej pokladnici ČD alebo v e-shope ČD jednorazový príplatok pre komerčné vlaky a lanovku.
• Jednorazový príplatok pre komerčné vlaky a lanovku je možné použiť pre ľubovoľný počet jázd v dobe jeho platnosti, t.j. do 24:00 hodiny nasledujúceho dňa,
• Pokiaľ držiteľ železničného preukazu nepredloží v komerčnom vlaku predpísaný príplatok, zaplatí cestovné z nástupnej stanice / pohraničného bodu do výstupnej stanice daného vlaku alebo pohraničného bodu podľa Tarifu Českých dráh pre vnútroštátnu prepravu cestujúcich a batožín (tarif TR 10), na ktoré preukáže nárok.
• Tarif TR 10 je k dispozícii na www.cd.cz a prehľad komerčných vlakov je prílohou k tomuto dodatku.
• K používaniu visutej lanovej dráhy Liberec – Horní Hanychov – Ještěd po zakúpení jednorazového príplatku pre komerčné vlaky a lanovku a vyzdvihnutiu miestenky za 0 Kč v pokladnici alebo u sprievodcu lanovej dráhy,
• Použitiu vlakov SC, business oddielu 1. vozňovej triedy vo vlakoch railjet a povinne miestenkových vlakov po zakúpení povinnej miestenky za cenu ako cestujúci s cestovným dokladom podľa predpisu ČD Ok 9 a ČD Ok 10 pre 1. alebo 2. vozňovú triedu stanovenú pre rok 2019,
• Použitiu priamych vozňov ČD v relácii Praha – Zürich a späť (vlaky 50466/50467) po uhradení rezervácie s príplatkom (TK 25). Pre každý vlak, reláciu, deň, vozňovú triedu a ubytovaciu službu je stanovený obmedzený počet (kontingent) týchto rezervácií s príplatkom.
Všetky platné železničné preukazy vydávané ČD oprávňujú ich držiteľov vo vnútroštátnej preprave vo vlakoch ZSSK k:
• Bezplatnému používaniu všetkých vlakov osobnej dopravy ZSSK vedených vo verejnom záujme (okrem komerčných vlakov kategórie IC) vo vozňovej triede vyznačenej na železničnom preukaze, pričom cenu miestenky, lôžkového a ležadlového lístka platí podľa vnútroštátnych podmienok ZSSK,
• Použitiu komerčných vlakov kategórie IC po zakúpení cestovného „IC doplatok“ podľa cenníka k Prepravnému poriadku ZSSK pre IC vlaky,
• Použitiu vlaku SC 240/241 a 242/243 po zakúpení SC príplatku vo výške 5 EUR (TK 98),
• Bezplatnej preprave na Tatranských elektrických železniciach (TEŽ) a Ozubnicovej železnici (OŽ).
Všetky platné železničné preukazy vydávané ZSSK a ČD oprávňujú ich držiteľov v medzinárodnej preprave k:
• Preprave vo vlakoch SC 240/241 a 242/243 po uhradení povinnej rezervácie s príplatkom (aufpreis) vo výške 8 EUR (TK 98).
Držiteľov voľných prenosných medzinárodných cestovných lístkov ČD a ZSSK poskytovaných v rámci pracovných ciest v medzinárodnej preprave k:
• Bezplatnej preprave vo vlakoch SC 240/241 a 242/243 s bezplatnou povinnou rezerváciou (aufpreis) vo výške 0 EUR (TK 99); cestujúci v tomto prípade nemá nárok na čerpanie bonusových služieb.

Držiteľ platného železničného preukazu aktivovaného v čipových kartách vydávaných ZSSK a ČD uhradí:
• Cenu miestenky, miestenky SC, miestenky railjetBusiness a lôžkového alebo ležadlového príplatku platného pre danú cestu,
• Cenu za prepravu batožín i jednorazovej úschovne v Úschověběhempřepravy(ČD) / pojazdnej úschovni batožín (ZSSK) podľa vnútroštátnych taríf oboch dopravcov,
• Cestovné v autobusovom spoji Airport Express podľa tarify TR 10,
• Vo vlakoch ČD cenu jednorazového príplatku pre komerčné vlaky a lanovku vo výške 5 € (nákup v osobnej pokladnici ZSSK) alebo 125 CZK (nákup z výdajných systémov ČD).,
• Pri cestovaní v komerčných vlakoch ZSSK cestovné v zmysle Prepravného poriadku ZSSK pre IC vlaky.

Vzájomne sa neuznávajú voľné cestovné lístky vydané
• Zamestnancom ZSSK v rámci predpisu Ok10 a v rámci ďalších interných opatrení ZSSK,
• Zamestnancom ČD v rámci predpisu Ok9 a v rámci ďalších interných opatrení ČD.

Preprava zamestnaneckých vozňových zásielok
• Prepravné výhody sa vzájomne neuznávajú.

O uvedených skutočnostiach informujte všetkých zamestnancov.

Mgr. Andrea Trégerová, v.r.
riaditeľka odboru
riadenia ľudských zdrojov

Príloha:
Zoznam komerčných vlakov ČD

IČO: 35 914 939
Kontaktné centrum: 18188
e-mail: info@slovakrail.sk
www.zssk.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK25 0200 0022 3530 4454

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3

Comments are closed.