INFO OAVD

Dovolíme si krátke info a zhrnutie „ uhorkovej sezóny“, t.j. mesiac júl a neukončený august. Ani doba prázdnin a dovoleniek nie je dobou kľudu.
Začiatkom mesiaca júl sme začali intenzívne pracovať na príprave návrhu KZ ŽSR pre nasledujúce obdobie. Tomu predchádzalo niekoľko stretnutí s relevantnými partnerskými odborovými centrálami kde sme hľadali podporu k našim návrhom a aj spoločne ich cizelovali tak aby to boli fakt spoločné návrhy.

Absolvovali sme aj stretnutia a pracovné rokovania s odborníkmi a expertmi na pracovné právo, kolektívne vyjednávanie a pracovno-právne oblasti. Boli to podnetné stretnutia a určite niektoré poznatky pretavíme aj do našej práce. V tomto mesiaci pokračovalo aj kolektívne vyjednávanie v súvislosti zo zmenou legislatívy ( ZP – príplatky) a následnou úpravou Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR. Ani po 3. kole KV sme nenašli zhodu zo zamestnávateľom v časti „ príplatky za sviatok“ a vyzerá to tak, že do toho bude musieť vstúpiť sprostredkovateľ alebo bude musieť rozhodnúť až súd. Taktiež v tomto čase sme na GR ŽSR mali pracovné stretnutia s vedením GR a riaditeľmi jednotlivých odborov GR kde sme sa snažili apelovať na kompetentných aby s nami riešili problémy, ktoré nastávajú v prevádzke a čím skôr sa započala práca v pracovných skupinách, ktoré vznikli po dohode zo zamestnávateľom na základe protokolu KV zo dňa 8.12.2017. Čas rýchlo uteká, rok sa nám preklopil do druhej časti a mali sme zlý pocit z nečinnosti zamestnávateľa v tejto oblasti. A aj naším prispením boli konečne zvolané na začiatok augusta pracovné zasadnutia spomínaných pracovných skupín. Koniec mesiaca júl nás zaskočil aj tým, že bol odvolaný riaditeľ odboru 510 (ĽZ), s ktorým sme mali v rámci príslušnosti rozpracovaných mnoho okruhov problémov, ktoré sme predkladali na riešenie a hľadanie východísk. Sú to okruhy odmeňovania, zaraďovania niektorých TP do TT, pracovného času, pracovno- právnych, záväzkov plynúcich z platnej KZ ŽSR a atď. Veríme v to, že odbor 510 ĽZ – GR ŽSR pod novým vedením bude naďalej dobre a konštruktívne spolupracovať s OC OAVD, vážiť si sociálne partnerstvo a považovať nás za rovnoprávneho partnera.
Mesiac august už tradične býva mesiacom, kde sa na úrovni všetkých VOJ v rámci ŽSR vyhodnocuje plnenie KZ ŽSR za 1. polrok 2018. OAVD sa zúčastnilo na vyhodnotení v rámci OR na troch OR, posledné je na programe na OR ŽILINA 21.8.2018, kde sa takisto zúčastníme. V rámci týchto vyhodnotení sme dali množstvo pripomienok a podnetov a budeme sledovať ako s nimi kompetentní naložia. Boli to pripomienky v rámci pracovných podmienok, vybavenia pracovísk, OOPP, rovnošiat a iné. 13.8. 2018 sme boli jednou z OC, ktoré vykonali kontrolu u zamestnávateľa na základe § 239 ZP. Kontrola bola na základe indícií, že dochádza k porušovaniu niektorých ustanovení platnej KZ zo strany zamestnávateľa. Kontrola ešte nie je ukončená nakoľko nie sú odsúhlasené protokoly o výsledku kontroly, tak nie je možné ani povedať výsledok . Až budú podpísané a s výsledkom kontroly bude oboznámený generálny riaditeľ, námestník GR pre ľudské zdroje a generálny inšpektor Správnej rady ŽSR, tak potom budeme informovať o zistených skutočnostiach.
A nakoniec to podstatné : Na 14.8.2018 bolo po dlhých 294 dňoch zvolané zasadnutie pracovných skupín pre prípravu „ Jednotného prémiového poriadku ŽSR“ a riešenie „ Seniority“ ( príplatok, motivácia za odrobené roky, prax, odbornosť). Za stranu zamestnávateľa bol prítomný nám. GR pre ĽZ p. Pavol Hudák MSc., ktorý aj viedol tieto pracovné zasadnutia, riaditeľka odboru 510 (ĽZ) p. JUDr. Gajdošová Gabriela a ďalší zástupcovia O 510. Za stranu OC sa zúčastnili OC – OZŽ, OAVD, FPP, NKOS-Ž a SSŽ. Prvé stretnutie a následne rokovanie týchto skupín bolo konštruktívne a plodné, dohodli sme sa základných tézach a postupoch, určili si periodicitu zasadnutí a spôsob výmeny informácii, podnetov a stanovísk. Najbližšie zasadnutie je naplánované na 5.9.2018, kde už sa budeme zaoberať konkrétnymi návrhmi. V rámci tohto pracovného zasadnutia bol odborom 410 prezentovaný aj výkonový príplatok pre typovú pozíciu výpravca. Tento príplatok bol detailne predstavený všetkým. Za OC OAVD, nakoľko sme sa zúčastňovali prípravy výkonového príplatku môžeme konštatovať a prehlásiť, že z hľadiska technicko – technologického je pripravený dobre. Čo teda bráni zavedeniu a aplikácie do praxe? Na ťahu je zamestnávateľ, on musí určiť objem finančných prostriedkov a dohodnúť ich prerozdelenie s OC, tak aby výkonový príplatok skutočne odrážal skutočný výkon každého jedného dopravného bodu. Na základe týchto poznatkov a aj iných okolností ( výmena R- O 510) je pravdepodobné a isté, že výkonový príplatok v dohľadnej dobe nebude zavedený.
Čo nás čaká ešte do konca augusta ( uhorkovej sezóny) ? Vyhodnotenie KZ ŽSR 2017 -2018 za 1. polrok 2018 na úrovni GR ŽSR, kde sa budú riešiť aj pripomienky, ktoré boli dané na vyhodnotení KZ v rámci jednotlivých VOJ. Príprava Republikovej rady OAVD na 11.9.2018, ktorej sa zúčastnia aj pozvaní hostia a to generálny riaditeľ ŽSR a nám. GR pre ĽZ. Príprava na návrhu novej kolektívnej zmluvy ŽSR na roky 2019 -20XX, príprava na kolektívne vyjednávanie, školenia kolektívnych vyjednávačov, exkurzia na CDP – Přerov a podpis Memoranda o spolupráci a porozumení s partnermi z ČR z Alianciou dopravního provozu Praha. Všetkým prajeme ešte príjemne prežitie prázdninových, dovolenkových letných dní.
TÍM OAVD

Comments are closed.