VÝHĽADOVÉ ZAMERANIE A PROGRAMOVÉ CIELE OAVD na obdobie rokov 2017 – 2021.

Programové ciele OAVD

VÝHĽADOVÉ ZAMERANIE

A PROGRAMOVÉ CIELE OAVD

na obdobie rokov 2017 – 2021.

Vláda istôt pre občanov – zamestnancov vychádza z poznania, že v ekonomicky aktívnom období ich života zohráva kľúčovú úlohu práca vykonávaná formou zamestnania. Práca v zamestnaní je dôležitá nielen pre obživu ale aj pre osobnú idenditu zamestnanca v celkovej sociálnej idendite spoločnosti. Neprináša iba materiálne hodnoty vlastníkom hmotných a finančných statkov ale formuje aj postavenie a životné istoty zamestnancov. Slovenská republika musí byť v druhej dekáde 21. storočia spoločnosťou založenou predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých vzťahoch, kde sa budú formovať jej hodnoty a charakter. Preto pracovnoprávna legislatíva, ktorá vychádza z Ústavy Slovenskej republiky je a musí byť jednou z prioritných zložiek odborovej organizácie OAVD, lebo vyvážený vzťah zamestnanca a zamestnávateľa vytvára predpoklady na tvorbu trvalo udržateľného rastu kvality života zamestnancov železničného sektora Slovenskej republiky.

V záujme splnenia svojich cieľov OAVD bude rozvíjať aktivity, ktoré smerujú k presadzovaniu, obhajobe a upevňovaniu sociálnych istôt, zamestnanosti, primeraných pracovných podmienok a spravodlivému odmeňovaniu svojich členov, k plneniu ich potrieb a požiadaviek a bude hľadať kroky k ďaľšiemu napredovaniu.

Program OAVD na roky 2017 – 2021 schválený snemom OAVD dňa 04.10.2017 je rozpracovaný do programových cieľov a z nich vychádzajú aj hlavné úlohy na roky 2017 – 2021:

I. Zamestnanosť, dôstojná práca
II. Sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie
III. Pracovné vzťahy, BOZP
IV. Sociálna ochrana, kvalita života
V. Vnútroodborová činnosť, vzájomná komunikácia
VI. Medzinárodná spolupráca a solidarita

ZAMESTNANOSŤ, DOSTOJNÁ PRÁCA

Hlavné úlohy:
1. V spolupráci zo zamestnávateľom podieľať sa na ochrane pracovných miest a presadzovať tvorbu nových pracovných miest ako hlavnú metódu rastu a udržania zamestnanosti.
2. V spolupráci s partnerskými odborovými organizáciami presadzovať legislatívné úpravy, vrátane úprav v oblasti oblasti odmeňovania zamestnancov.
3. Zvyšovať dosiahnuté štandardy zamestnavania a ochrany zamestnanca na pracovisku, ktoré sú súčasťou platnej pracovnoprávnej legislatívy, pokračovať v trende zvyšovania miezd a životnej úrovne s cieľom odstrániť príjmové nerovnosti, v súlade s europskou koncepciou boja s fenoménom pracujúcej chudoby, odstrániť prehlbujúcu sa nivelizáciu platov v prevádzkových profesiách.
4. Presadzovať elimináciu rozdielov v odmeňovaní za rovnakú prácu a prácu rovnakej hodnoty žien a mužov, zosúladenie profesijného a rodinného života.
5. OAVD bude presadzovať rovnováhu uplatňovania práv a im korešpondujúcich povinností medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako aj vytváranie dôstojných pracovných podmienok s osobitným dôrazom na prerokovanie týchto podmienok so sociálnymi partnermi.
6. Pravidelne sledovať vývoj miezd, životných nákladov, vývoj zamestnanosti a prijimať prijímať účinné opatrenia na elimináciu negatívneho vývoja sledovaných parametrov. To isté zabezpečiť aj na úrovni odvetvovej tripartity v súčinnosti s MDV SR.
7. Nedovolíme určovať potrebu počtu zamestnancov inými ako merateľnými ( exaktnými) metódami.Všetky iné spôsoby budeme považovať za ohrozovanie bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy.

SOCIÁLNY DIALÓG A KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
Hlavné úlohy :

1. Využívať sociálny dialog na všetkých stupňoch ako rozhodujúci nástroj pre presadzovanie záujmov a uplatňovanie oprávnených nárokov členov .
2. Presadzovať rozhodujúci význam kolektívneho vyjednávania pri uplatňovaní nárokov členov OAVD nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov a udržanie benefitov pre členov OAVD dosiahnutých v platných kolektívnych zmluvách.
3. Zabezpečiť vzdelávanie kolektívnych vyjednávačov ustanovených pre kolektívne vyjednávanie, uzatvorenie a kontrolu plnenia uzatvorenej KZ. Vzdelávanie kolektívnych vyjednávačov cielene orientovať na oblasť odmeňovania, zamestnanosť, sociálnu spravodlivosť.
4. Dôsledne využívať odborové právo na kolektívne vyjednávanie a presadzovanie cieľov a stratégie kolektívneho vyjednávania, ako najvýhodnejšej formy dohody medzi zamestnancami a zamestnávateľom.
5. Sledovať, vyhodnocovať a dôsledné kontrolovať plnenie všetkých ustanovení platnej Kolektívnej zmluvy ako aj ostatných pracovnoprávnych predpisov ŽSR.

PRACOVNOPRÁVNE VZŤAHY, BOZP

Hlavné úlohy :
1. Aktívne sa podieľať na legislatívnom procese v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, najmä Zákonníka práce, kolektívneho vyjednávania a všeobecne zaväzných právnych predpisoch upravujúcich postavenie a práva zamestnancov .
2. V súčinnosti s partnerskými OC vyvinúť maximálne úsilie s využitím zákonom stanovených možností na zabránenie presadenia legislatívnych zmien, ktoré by mali negatívny dopad na zamestnancov a predstavovali by zhoršenie platnej pracovnoprávnej ochrany zamestnancov , obmedzenie funkčnosti a pôsobenia odborov na pracoviskách. Členom a funkcionárom OAVD poskytovať bezplatné poradenstvo a ochranu v oblasti pracovnoprávnych vzťahoch. Ďalej poskytovať ochranu a pomoc prostredníctvom osobných, písomných, či telefonických rokovaní so zamestnávateľom, čím sa prispieva k zlepšovaniu pracovných podmienok zamestnancov a zachovaniu ich zákonných nárokov.
3. Z úrovne najvyšších orgánov OAVD poskytovať odbornú metodickú a poradenskú činnosť nižším orgánom OAVD, členom odborových orgánov, zástupcom zamestnancov pre BOZP menovaných na návrh OAVD prostredníctvom web stránky,e-správ,písomných stanovísk, vydávaných metodických materiálov.
4. Využívať legislatívne právo odborov v oblasti BOZP. Vyžadovať od zamestnávateľa dodržiavanie predpisov v tejto oblasti, vytváranie bezpečných pracovných podmienok a dodržiavanie plnenia dohodnutých podmienok v platnej KZ. Za týmto účelom pravidelne vykonávať kontrolu BOZP.
5. Venovať maximálnu pozornosť vyšetrovaniu oznámených podnetov, sťažností, nahlásených pracovných úrazov či chorôb z povolania a dohliadať na spravodlivé odškodnenie týchto závažných udalostí.
6. Presadzovať z úrovne OAVD, aby zamestnávateľ zlepšoval podmienky na regeneráciu pracovnej sily zo svojich nákladov, požadovať rozšíriť okruh zamestnancov s nárokom na dodatkovú dovolenku poodpracovaní 20 a viac rokov o funkciu – Dispečer.

SOCIÁLNA OCHRANA, KVALITA ŽIVOTA
Hlavné úlohy :

1. Presadzovať tvorbu dôchodkového systému na jasne definovaných, vyvážených zásadách solidarity, zásluhovosti, zodpovednosti a spravodlivosti.
2. Každoročne z úrovne OAVD zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo “Zásad použitia podielu zaplatenej dane zamestnanca vo výške 2% v pôsobností OAVD “ v čo najväčšom počte. Cieľom využitia je najmä podpora vzdelávania, poskytnutie sociálnej pomoci členom a na ochranu a podporu zdravia a športu detí členov OAVD.
3. Starostlivosť o vlastných členov v sociálnej oblastí realizovať aj prostredníctvom vlastných sociálno-podporných aktivít a fondov.
4. Podporovať aktivity v presadzovaní zmien súvisiacich s oslobodením príjmov poskytovaných zamestnancom v súlade so zákonom č. 152/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov zo sociálneho fondu od dane z príjmu a platenia príspevkovdo poistných fondov.
5. V záujme skvalitnenia starostlivosti o členov OAVD z úrovne najvyšších orgánov OAVD možností ( benefity) s dôrazom na oblasť poistenia, zdravia, zodpovednosti atď.

VNÚTRO ODBOROVÁ ČINNOSŤ, VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA
Hlavné úlohy :

1. OAVD bude aktívnejšie informovať a prezentovať výsledky svojej práce a odborov vo všeobecnosti. Bude sprostredkovávať informácie o výsledkoch práce odborov a všetkých pozitívných zmenách s cieľom zatraktívniť členstvo v odboroch a posilniť verejnú a zamestnaneckú mienku o dôležitosti odborov v štáte a v spoločnosti na to všetkými dostupnými formami.
2. OAVD bude pravidelne informovať svojich členov o činnosti a výsledkoch práce vrcholových orgánov OAVD o cieľoch, postojoch, stanoviskách a zámeroch. OAVD. Vytvorí flexibilný systém propagácie činnosti OAVD. K tomu bude využívať ( elektronický časopis, web stránku, e- správy, a tieto zasielať funkcionárom OAVD a postupne čo najväčšiemu počtu členov OAVD.
3. Neustálu pozornosť venovať uspokojovaniu potrieb súčasných členov a ich stabilizácii, ďalšiemu rozšírovaniu členskej základne OAVD získavaním nových členov s cieľom pritiahnúť k odborárskej práci predovšetkým mladých začínajúcich zamestnancov a ich postupnej prípravy na prácu v orgánoch OAVD.
4. Vytvárať podmienky pre vznik “ regionálnych uzlov” . Pri vzniku v lehote do jedného mesiaca uskutočniť metodickú návštevu zástupcu Republikovej rady OAVD.
5. Každoročne v orgánoch OAVD prerokovať správu o stave členskej základne s prijatím opatrení pre budúce obdobie.
6. Každoročne realizovať vzdelávanie členov orgánov OAVD v oblasti KV a pracovnoprávnych vzťahov z prihliadnutím na špecifické potreby ich funkcií, vrátane prihliadnutia na obsahové zameranie ich potrieb, osobitne v sociálnom dialógu.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A SOLIDARITA

Hlavné úlohy :

1. Prehlbovať súčasné kontakty s profesnými odborovými organizáciami v rámci Európy a tým prispievať k riešeniu otázok príjmovej nerovnosti v rámci Europskej únie, podieľať sa na riešení prehlbujúcej sa nerovnováhy odmeňovania v jednotlivých štátoch EÚ v železničnom sektore.
2. Nadväzovať nové kontakty a spoluprácu s odborovými organizáciami v rámci V4 zvlášť nadviazať a udržiavať kontakty s profesnými OO v Českej republike.
3. Aktívne sa podieľať na činnosti ZOOvŽD, a byť platným členom ZOOvŽD.

V Žiline dňa 4.10.2017 Republiková rada OAVD

Comments are closed.