INFO zo snemu OAVD zo dňa 4.10.2017

Oznámenie o výsledkoch volieb.

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD.

Dovoľte mi aby som Vás touto cestou informoval o výsledkoch volieb na Sneme odborovej organizácie OAVD, ktorý sa konal dňa 4. 10. 2017 v ŽILINE.

Do funkcie Prezidenta OAVD na obdobie rokov 2017-2022 bol zvolený p. Mgr. CHOVANEC JOZEF.

Do funkcie Predsedu Republikovej rady OAVD na obdobie rokov 2017-2022 bol zvolený p. DEMKO FRANTIŠEK.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom Mgr. Chovanec Jozef
Prezident OAVD

2 reakcie

 • Dobrý deň , kolegyne a kolegovia a zamestnanci ŽSR.

  Ako novozvolený Predseda Republikovej rady OAVD, snemom OAVD, ktorý sa konal dňa 4.10 2017 v Žiline, si dovolím po včerajšom sneme Vám podať informáciu o návrhu odborových centrál (OC) pôsobiacich na ŽSR na zmenu bodu 45 KZ 2017-2018, o ktorej sa bude so zamestnávateľom kolektívne vyjednávať. Tento návrh už bol na sneme odprezentovaný delegátom snemu, ktorý tam zastupovali Vás členov OAVD a teraz je čas odprezentovať ho aj Vám.
  Spoločný návrh bodu 45 KZ bol vypracovaný s plnou vážnosť s vedomím si našej zodpovednosti Voči Vám členom, ale aj vo vzťahu k zamestnávateľovi. Nezrodil sa ľahko, predchádzalo tomu niekoľko stretnutí viacerých OC na rôznej úrovni, množstvo konzultácii a rôznych pracovných stretnutí. Výsledkom tejto aj našej snahy je spoločný návrh, ktorý schválili a podpísali v úplnej zhode všetky OC pôsobiaci u zamestnávateľa. Dňa 3.10.2017 bol tento návrh odovzdaný zástupcovi zamestnávateľa a plynie 30 dňová lehota, v ktorej sa má druhá strana(zamestnávateľ) vyjadriť, zaujať stanovisko a potom začne kolektívne vyjednávanie. Zo strany členov, zamestnancov bude určite mnohé pripomienok, návrhov a podnetov k tomu návrhu. Je to Vaše právo sa vyjadrovať k tejto téme, no musíme si uvedomiť, že sa nedá vyhovieť všetkým a vo všetkom. OC OAVD a dovolím si tvrdiť, že aj ostatné, ktoré sa podieľali na kreovaní do konečnej podoby pristupovala s maximálnou zodpovednosťou. Nemôžem hovoriť za celý sektor železničnej dopravy, ale na ŽSR rástli v posledných rokoch platy vždy menej, ako bol priemerný rast v NH, a tak v reálne platy na ŽSR klesali. Už teraz je problém zohnať a udržať mladých a perspektívnych zamestnancov. Pomer plat, znalosti a náročnosť práce sa dostal do mínusu a schopný mladý odchádzajú za lepšou prácou a platom inde. Potom nie je divu, že celkovo ide kvalita dolu. „ Nadšenci“ 50+ to už nemajú silu držať, tí sú zatiaľ nosným pilierom, pretože sa im v tomto veku už nechce niekde začínať od piky. Stali sa rukojemníkmi vlastnej firmy a systému. V personálne zdravej firme by mali byť pilierom zamestnanci o generáciu mladší…Ruka v ruke by mali napĺňať i so svojimi staršími kolegami potrebné každodenné úlohy, aby sa dosahovali potrebné ciele železničného podniku. Produktivita práce nie je iba vecou zamestnancov, ale predovšetkým riadiaceho manažmentu, no ten si zamestnanci nevolia ani neurčujú. Riadiaci zamestnanci potom určujú pravidlá pre prerozdeľovanie hodnôt, ktoré zamestnanci v zložitých podmienkach vytvárajú. Skúsenosti máme také, že tí, ktorí hodnoty vytvárajú, dostávajú spravidla pri prerozdelení najmenej podľa pravidla: Nízky plat, nízke prémie, vyšší plat, vyššie prémie…Výčitky musíme adresovať predovšetkým na akcionára, na ministerstvo dopravy.

  Návrh bodu 45 KZ ŽSR na rok 2018 ,

  ŽSR v roku 2018 s účinnosťou od 1.1.2018 zabezpečia
  a) zvýšenie tarifných miezd v jednotlivých tarifných triedach diferencovane v priemere o 60,- € ( v tomto bode OC navrhujú aj určitý model zvýhodnenia zamestnancov na základe odpracovaných rokoch,
  b) zavedenie jednotného prémiového poriadku po dohode s odborovými centrálami, ktorý bude prílohou Kolektívnej zmluvy,
  c) vyplácanie mesačných prémií vo výške minimálne 10 % tarifnej mzdy zamestnanca pri dodržaní ukazovateľov OHZ, ( splnení ukazovateľov )
  d) zavedenie profesnej odmeny pre dohodnutý okruh zamestnancov vydefinovaný k náročnosti ich pracovných činností ( ktrorí musia pre výkon svojej práce spĺňať psychologickú, zmyslovú a odbornú spôsobilosť ) vo výške :
  40,- € pre skupinu A ( psychologická spôsobilosť + zmyslová skupina 1
  a 2 + odborná skúška )
  30,- € pre skupinu B ( zmyslová skupina 3 + odborná skúška )
  20,- € pre skupinu C ( zmyslová skupina 3 ),
  vyplácanej mesačne po odpracovaní minimálne jednej pracovnej zmeny v mesiaci,
  e) pri plnení hospodárskeho výsledku v zmysle Podnikateľského plánu ŽSR vyplatenie mimoriadnej prémie ku Dňu železničiarov vo výplatnom termíne za mesiac august 2018 ( 13. plat) a k Vianociam vo výplatnom termíne za mesiac november 2018 ( 14. plat ) vo výške minimálne 30 % skutočne dosiahnutej priemernej mzdy ŽSR v predchádzajúcom roku,
  f) prerokovanie rozpisu plánu mzdových prostriedkov a ostatných osobných nákladov s príslušným odborovým orgánom s predložením dôvodovej správy,
  g) sledovanie a vyhodnocovanie vývoja priemerných miezd na úrovni VOJ a na vybrané profesie podľa vopred dohodnutej metodiky, pričom
  pre účely sledovania a vyhodnocovania vývoja priemerných miezd sa
  do priemernej mzdy ŽSR nezapočítajú odmeny členov Správnej rady, odmeny poskytované pri významných životných výročiach a odchode do dôchodku, odstupné, odchodné a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas ( príplatok za nadčas ).

  Toto je spoločný návrh OC, čaká nás kolektívne vyjednávanie, kde budeme musieť obhajovať a obhájiť naše požiadavky a pre nás všetkých vyjednať čo najviac. S pokorou sa spoliehame na podporu aj od Vás členov a zamestnancov ŽSR.

  „ SPOLU DOKÁŽEME VIAC“

  Demko František
  Predseda Republikovej rady OAVD
  Hlavný kolektívny vyjednávač za OAVD

   
 • Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD.
  K tejto základnej informácii bude ešte obšírnejšia v krátkom čase, aby sa k Vám členom OAVD dostali včas a správne informácie.