Súhrnná informácia

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Súhrnná informácia

Dňa 1. februára 2017 sa na ŽSR uskutočnilo po prerušení prvé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Za sprostredkovateľku bola Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR určená JUDr. Simona Schuszteková, PhD. Žiadosť na riešenie sporu prijala uvedeným dňom a od tohto dátumu plynie 30-dňová lehota. Zhodnotila predmet sporu, v ktorom sú otvorené tri sporné body – rast miezd, zavedenie vyrovnávacieho príplatku a súborná smernica ako súčasť KZ.

Obidve strany, zamestnávateľ a odborové organizácie, odprezentovali svoje stanoviská k sporným bodom.

Návrh zamestnávateľa k rastu miezd pre rok 2017 je zvýšenie tarifnej mzdy o 30 € a zachovanie priemernej prémie roku 2016 pre zamestnancov v 56 vybraných prevádzkových typových pozíciách.

Návrh odborových organizácií je 6% nárast tarify a zachovanie objemu prémií pre všetkých zamestnancov.

Pri ďalších dvoch otvorených bodoch a to:
vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej spôsobilosti na výkon práce (zdravotná alebo psychická spôsobilosť),
súborná smernica ako súčasť KZ,
sú obidve strany prístupné ku kompromisu.

Keďže k dohode zatiaľ nedošlo, bude konanie pred sprostredkovateľom pokračovať budúci týždeň dňa 09.02.2017.

Štrajková pohotovosť stále trvá!

V Bratislave, dňa 01.02.2017

Comments are closed.