Skončenie platnosti bodu 82e KZ

Skončenie platnosti bodu 82e KZ

Vážený kolegovia a kolegyne. Reagujem touto informáciou na vaše otázky. Ako je to s vyplácaním čiastky 30.- € podľa KZ. Pojednáva o tom bod 82e platnej Kolektívnej zmluvy ŽSR.
Bod 82e znie:
V roku 2012 sa poskytne zamestnancom, ktorí odpracovali 30 a viac rokov v ŽSR (s výnimkou zamestnancov GR ŽSR), štyrikrát ročne čiastka 30€. Táto čiastka bude vyplatená so mzdou za mesiac február, máj, august a november pre zamestnancov, ktorí sú v uvedených mesiacoch k poslednému kalendárnemu dňu v evidenčnom stave ŽSR. Poskytne sa podľa celkovej doby zamestnania v ŽSR a pri splnení podmienky odpracovania nepretržite 5 rokov v ŽSR.
Je to presné znenie bodu 82e ako bol dohodnutý v Kolektívnej zmluve. Je vyslovene postavený na rok 2012. Bol vyplácaný z rezervy vzniknutej v centrálnom sociálnom fonde. Prostriedky vyčlenené na plnenie tohto bodu KZ boli vyčerpané. Bod bol splnený a prípadné poskytovanie ďalšieho podobného daru pri pracovných výročiach musí byť dohodnuté v novej Kolektívnej zmluve.

1 reakcia

  • Došlo na slová,že minuloročná
    KZ bola na dve veci: ….. a …..!!