INFO z KV z 21.2.2013

Info z 21.2.2013-1

Dňa 21.02.2013 sa konalo ďalšie kolo Kolektívneho vyjednávania. Za OAVD sa Kolektívneho vyjednávania zúčastnili dvaja kolektívni vyjednávači Róbert Sučanský a Jozef Chovanec. Na toto kolo vyjednávania nám zostali 4 rozporové body. Bod 32 o zaradení zamestnancov do 36 hodinového pracovného času. Bod 42 o cestovných náhradách pri obstarávaní OOPP a nákupe uniforiem. Bod 45 o mzdovom náraste. Bod 95 o dobe platnosti KZ. Začiatok Kolektívneho vyjednávania bol preložený na 12 00 hod.
Kolektívne vyjednávanie otvoril pán Ing. Ján Žačko, námestník generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje. Predniesol novú ponuku mzdového nárastu za stranu zamestnávateľa. Ponúkol odborovým centrálam 1%-ný mzdový nárast oproti skutočne dosiahnutej priemerne mzde oproti roku 2012. Odborové centrály považujú túto ponuku za nedostatočnú a predložili svoj spoločný návrh na 5%-ný nárast mzdy s následným prerozdelením požadovaných mzdových prostriedkov, navýšenie tarifných tried, zadeklarovanie minimálne 10% prémií z tabuľkovej mzdy zamestnanca. Príplatok za prax podľa počtu odrobených rokov.
Po hodinovej prestávke zo strany zamestnávateľa nám námestník generálneho riaditeľa pán Žačko oznámil, že predložený spoločný návrh odborových centrál je pre zamestnávateľa vzhľadom na schválený podnikateľský plán na rok 2013 neprijateľný.
Vzhľadom na vzniknutú situáciu a po predchádzajúcej dohode odborových centrál bolo zamestnávateľovi navrhnuté ďalšie pokračovanie pred sprostredkovateľom. Odborové centrály ponúkli zamestnávateľovi ako sprostredkovateľa pána Mifku. Zamestnávateľ s navrhnutým sprostredkovateľom nesúhlasil a navrhol zákonný postup a to požiadanie Ministerstva práce, sociálnych vecí rodiny o určenie sprostredkovateľa. Požiadať o určenie sprostredkovateľa pripadlo odborovým centrálam. Po ukončení kolektívneho vyjednávania bola OC spísaná žiadosť na určenie sprostredkovateľa, ktorú podpísali všetci zástupcovia odborových centrál pôsobiacich na ŽSR. Po podpísaní a dohode sme chceli odovzdať túto žiadosť na podateľni Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nakoľko bolo po 15:00 hod. a podateľňa už bola zatvorená bude naša žiadosť podaná 22.2.2013 zástupcami OZŽ ktorí pôsobia priamo v Bratislave.
Dňa 22.2.2013 bola zástupcami OZŽ doručená žiadosť o určenie sprostredkovateľa na podateľňu MPSVaR. Dnešným dňom začali plynúť zákonné lehoty na vyjednávanie pred sprostredkovateľom.

6 reakcií

 • Admin sľúbil, že to tam dá, len čakám na „oficiálnu“ priemernú mzdu na ŽSR za rok 2012. El presidente sa odmlčal… 🙂

   
 • JK- vlož ho sem-http://uloziste.com/index.php a potom sem vlož link, kdeje uložený.

   
 • Škoda, že sa nedá sem vložiť graf mzdového vývoja. Len tak – na nas..tie. Vyzerá naozaj pekne…

   
 • Peňazí je dosť, len odbory ich nepýtajú dôrazne(zdroj- nemenovaný vysokopostavený úradník ŽSR). Zvýšenie priemernej mzdy je o ničom. Jozef je načase,aby si sa prejavil. 4 roky sa nám nehýbe mzda ani o infláciu. Dokedy ešte? Stará generácia pomaly dosluhuje,čaká sa na riadnu kopu a až potom sa ľady pohnú? Vidíme to na príklade ZSSK, kde narastá počet prejdení návestidiel,nezastavení na zastávke,vypadnutých ľudí z vlaku a p. Môže túto prácu robiť ktokoľvek? Niekedy sa platilo za zodpovednosť, dnes už len za dochádzku do práce? Čudujete sa ,že niet mladých ľudí,čím ich chcete pritiahnuť ak nie mzdou? Benefity ,garancia stálej práce po strate zdravotnej spôsobilosti….. atď-to všetko je už minulosť.

   
 • Niekto si pred sprostredkovateľom poplačká, ako mu podnikateľský plán nedovolí zvýšiť mzdy (a on chudák by tak rád dal!!! No za Boha si nemôže dovoliť…), sprostredkovateľ chápavo pokýva hlavou – veď je kríza! A vy, idioti máte ešte drzosť kecať o zvýšení platov?! Dostanete 50% – rozumej ľavá ruka ohnutá v lakti o 90°, pravá preložená krížom cez ohyb a potom sa ľavým predlaktím kýva… 🙂 🙂 Ale teraz trochu vážne. ŠÚ zverejnil priemernú mzdu v NH SR v roku 2012 – 805,00 €. Aká (deklarovaná, tú svoju, skutočnú poznáme) priemerná mzda bola priznaná za rok 2012 na ŽSR? Len tak – pre zaujímavosť, ako nám „rastie“ POMB…

   
 •