Zo stretnutia pracovnej komisie dňa 28.6.2011

Zo stretnutia pracovnej komisie dňa 28.6.2011

Dňa 28.06.2011 prebehlo ďalšie kolo v komisii na stanovenie pracovných pozícií na žst. Už sa začali určovať konkrétne funkcie, ktoré na staniciach zostanú. Ďalej sa rozhodlo o zaraďovaní staníc do tried. Budeme mať tri druhy staníc, a to mimotriedne, prvotriedne a druhotriedne. Ktoré stanice do akej kategórie budú patriť ešte nie je určené. Ruší sa samostatnosť 22 železničných staníc. Budú sa meniť obvody pre CO a zároveň sa premenováva námestník CO na vedúceho. Zmenou obvodov bude o 5 vedúcich KR menej. OC sa podujali na predloženie návrhu na zaraďovanie výpravcov do TT. Bude to spolupráca OAVD,OZŽ a FPP. Najbližšie stretnutie komisie sa koná 13.07.2011. Na tomto stretnutí budú doriešené ďalšie podrobnosti.

4 reakcie

 • Neviem či návrh OZŽ je šťastné riešenie. Kto určí, čo je to nízka a vysoká intnzita práce? Návrh FPP je pre nás asi lepší.

   
 • FPP navrhuje nasledujúce pevné kritériá pre zaraďovanie výpravcov, signalistov, dozorcov výhybiek a výhybkárov do tarifných tried. Zároveň navrhuje zvýšenie všetkých tarifných tried u výpravcov
  o jednu triedu. ( Budú uvedené v zátvorke )

  Výpravcovia :

  TT 12 ( 13 )
  Do tejto TT môžu byť zaradené vymenované pracoviská v mimo triednych ŽST :
  Bratislava hlavná stanica, Bratislava východ St. 5, Žilina os. st., Zvolen os. st., Košice, Trnava a Čierna nad Tisou NR.
  Zaradenie ďalších pracovísk do tejto TT je možné vykonať na návrh oblastného riaditeľa, len so súhlasom námestníka GR ŽSR pre prevádzku.

  TT 11 ( 12 )
  Do tejto TT možno zaradiť pracovisko výpravcu spĺňajúce niektorú z týchto podmienok :
  – je v ŽST na dvojkoľajnej trati s odbočnou celoštátnou traťou alebo s odbočnou regionálnou traťou a s rušňovým depom v jej obvode,
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati pri riadení a obsluhe zabezpečovacích zariadení s tromi a viac vzdialenými dopravňami s koľajovým rozvetvením,
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati s odbočnou traťou a s ďalšou odbočnou traťou so zjednodušeným riadením dopravy pre ktorú zároveň vykonáva funkciu dispečera,
  – je v samostatnej pohraničnej stanici a v nesamostatnej pohraničnej stanici širokého rozchodu,
  – je v dispozičných ŽST na prvom hlavnom ťahu.

  TT 10 ( 11 )
  Do tejto TT možno zaradiť pracovisko výpravcu spĺňajúce niektorú z týchto podmienok :
  – je v ostatných ŽST na dvojkoľajnej trati,
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati s odbočnou traťou,
  – je v ŽST kde sú z pracoviska riadené tri vzdialené dopravne s koľajovým rozvetvením,
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati s päť a viac dopravnými koľajami bez koľajových obvodov a najmenej s dvomi závislými výhybkárskymi stanovišťami ( stavadlami ).
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati, ktorá je zároveň prípojovou stanicou pre dve a viac vlečiek, alebo sa z nej obsluhuje vlečka odbočujúca zo šírej trate,
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati, ktorá je prípojovou stanicou pre jednu vlečku a zároveň je v jej obvode sídlo traťového stroja výkonného pracoviska SMÚ ŽTS alebo SMÚ EE,
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati, ktorá je podľa plánu vlakotvorby východzou alebo končiacou stanicou pravidelných nákladných vlakov.

   
 • Návrh OZŽ

  Návrh pre zaraďovanie pracovísk výpravcu do TT

  Charakteristika typovej pozície:
  Riadenie, koordinovanie a zabezpečovanie vlakovej dopravy v pridelenom obvode železničnej stanice, prípadne v určenom úseku trate alebo na diaľkovo ovládanom traťovom úseku. Riadenie a kontrola posunovacej a vlakovej činnosti. Riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancov v ŽST, vlakového personálu pri pobyte v ŽST a v priľahlom medzistaničnom úseku.
  Zaisťovanie bezpečnosti a pravidelnosti dopravnej prevádzky pri riešení úloh neobvyklým spôsobom, s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami, spojené s vysokou duševnou námahou vyplývajúcou z potreby trvalo vysokého stupňa sústredenosti, značného množstva variant riešení, s nárokmi na mimoriadne schopnosti tvorivosti, komunikácie a pod. Riadenie a koordinácia zložitých systémov, so zodpovednosťou za škody a so značnými nárokmi na schopnosť riešiť v zložitých podmienkach konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením širokej skupiny osôb.
  Prvotné zaisťovanie vyšetrovania nehodových udalostí a mimoriadností. Pri nižšej intenzite vlakovej dopravy vykonávanie doplnkových činností v osobnej a nákladnej preprave. Obsluha staničného a traťového zabezpečovacieho zariadenia podľa konštrukčného usporiadania a technického projektu, obsluha rádiových systémov. Vedenie požadovanej dopravnej dokumentácie o pohybe vlakov v obvode železničnej stanice vrátane obsluhy informačných systémov a spracovania dopravných údajov pre systémy výpočtovej techniky. V rámci svojho prideleného obvodu, či v rozsahu vymedzených povinností, plní úlohu vedúceho zmeny.

  Charekteristika činností a pevné kritéria:
  TT 13
  Riadenie, organizácia a koordinácia vlakovej dopravy v mimo triednych železničných staniciach s veľmi vysokou intenzitou prevádzky alebo obsluhou zvlášť zložitého zabezpečovacieho zariadenia.
  Do tejto TT môžu byť zaradené vymenované pracoviská v mimo triednych ŽST:
  Bratislava hlavná stanica , Bratislava východ , Žilina , Zvolen, Košice , Trnava , Čierna nad Tisou NR .
  Zaradenie ďalších pracovísk do tejto TT je možné vykonať, na návrh oblastného riaditeľa, len so súhlasom námestníka GR ŽSR pre prevádzku.

  TT 12
  Riadenie, organizácia a koordinácia vlakovej dopravy v železničných staniciach s veľmi vysokou intenzitou prevádzky alebo obsluhou zvlášť zložitého zabezpečovacieho zariadenia.
  Do tejto TT možno zaradiť pracovisko spĺňajúce niektorú z týchto podmienok:
  – je v ŽST na dvojkoľajnej trati s odbočnou celoštátnou traťou (+Spišská Nová Ves),
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati pri riadení a obsluhe zabezpečovacích zariadení s tromi a viac vzdialenými dopravňami s koľajovým rozvetvením,
  – je v samostatnej pohraničnej stanici a nesamostatnej pohraničnej stanici širokého rozchodu,
  – je v dispozičných ŽST na 1. hlavnom ťahu

  TT 11
  Organizácia, riadenie a koordinácia vlakovej dopravy a posunu v obvode železničnej stanice s vysokou intenzitou prevádzky a za dodržiavanie technológie a zaistenie plnenia GVD.
  Do tejto TT možno zaradiť pracovisko spĺňajúce niektorú z týchto podmienok:
  – je v ostatných ŽST na dvojkoľajnej trati,
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati s odbočnou traťou,
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati kde sú z pracoviska riadené aspoň tri vzdialené dopravne s koľajovým rozvetvením.

  TT 1O
  Organizácia, riadenie a koordinácia vlakovej dopravy a posunu v obvode železničnej stanice s nízkou intenzitou prevádzky a zodpovednosťou za dodržiavanie technológie a zaisťovanie plnenia GVD.
  Do tejto TT možno zaradiť pracovisko spĺňajúce niektorú z týchto podmienok:
  – je v ŽST so sídlom infra štruktúrnej základne (traťové stroje, vozíky a pod)
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati s vlečkou, alebo nákladiskom celo štátneho významu
  – je v ŽST kde sú z pracoviska riadené vzdialené dopravne s koľajovým rozvetvením.
  – je v ŽST na jednokoľajnej trati s minimálne 4 dopravnými koľajami

  TT 9
  Organizácia, riadenie a koordinácia vlakovej dopravy a posunu v obvode železničnej stanice, na odbočke, výhybni, na vlečke, (prípadne aj v určenom úseku trate), so zodpovednosťou za dodržiavanie technológie, zaisťovania plnenia GVD, vrátane prípadnej doplnkovej činnosti v rámci osobnej a nákladnej prepravy. Plnenie úloh na všetkých pracoviskách pohotovostných výpravcov pri diaľkovom ovládaní zabezpečovacieho zariadenia.
  Do tejto TT možno zaradiť ostatné pracoviská ŽST.

   
 • Doteraz:
  Výpravca:
  Charakteristika typovej pozície
  Riadenie, koordinovanie a zabezpečovanie vlakovej dopravy v pridelenom obvode ŽST, trate alebo na diaľkovo obsluhovaných úsekoch tratí. Riadenie a kontrola posunu a vlakotvornej činnosti. Riadenie a koordinácia práce prislúchajúcich zamestnancov v ŽST, vlakového personálu pri pobyte v ŽST a v priľahlom medzistaničnom úseku a v ovládaných dopravniach.
  Uvedená bodová hodnota v príkladoch pracovných činností je dosiahnutá hodnotením pracoviska výpravcu podľa Smernice pre kategorizáciu a stanovenie typových pozícií ŽST.

  9. tarifná trieda
  VÝPRAVCA R KZAM 31600411
  VÝPRAVCA NA DIAĽKOVO OVLÁDANEJ TRATI R KZAM 31600415
  Príklady pracovných činností
  1. Organizácia a riadenie vlakovej dopravy v ŽST s nízkou intenzitou prevádzky (do 50 bodov). Zodpovednosť za dodržiavanie technológie a technologických časov pri zabezpečovaní plnenia grafikonu vlakovej dopravy.
  2. Riadenie a obsluha dispečerského stavadla a oznamovacieho zariadenia na diaľkovo ovládanej trati s nízkou intenzitou prevádzky (do 50 bodov). Kontrola správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení, obsluha zariadení pre informovanie cestujúcej verejnosti v ovládaných dopravniach, zadávanie vstupných informácií pre informačné systémy. Zabezpečovanie vlakových ciest na odstraňovanie porúch v ovládaných dopravniach.

  10. tarifná trieda
  VÝPRAVCA R KZAM 31600412
  VÝPRAVCA NA DIAĽKOVO OVLÁDANEJ TRATI R KZAM 31600416
  Príklady pracovných činností
  1. Riadenie a organizácia vlakovej dopravy vo vybraných ŽST so zvýšenou intenzitou prevádzky (od 51 do 150 bodov) a obsluhou zložitého zabezpečovacieho zariadenia vrátane počítačového systémového riadenia.
  2. Riadenie a obsluha dispečerského stavadla a oznamovacieho zariadenia na diaľkovo ovládanej trati so zvýšenou intenzitou prevádzky (od 51 do 150 bodov). Kontrola správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení, obsluha zariadení pre informovanie cestujúcej verejnosti v ovládaných dopravniach, zadávanie vstupných informácií pre informačné systémy. Zabezpečovanie vlakových ciest na odstraňovanie porúch v ovládaných dopravniach.

  11. tarifná trieda
  VÝPRAVCA R KZAM 31600413
  VÝPRAVCA NA DIAĽKOVO OVLÁDANEJ TRATI R KZAM 31600417
  Príklady pracovných činností
  1. Riadenie a organizácia vlakovej dopravy vo vybraných ŽST s vysokou intenzitou prevádzky (od 151 do 400 bodov) a obsluhou zložitého zabezpečovacieho zariadenia vrátane počítačového systémového riadenia.
  2. Riadenie a obsluha dispečerského stavadla a oznamovacieho zariadenia na diaľkovo ovládanej trati s vysokou intenzitou prevádzky (od 151 do 400 bodov). Kontrola správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení, obsluha zariadení pre informovanie cestujúcej verejnosti v ovládaných dopravniach, zadávanie vstupných informácií pre informačné systémy. Zabezpečovanie vlakových ciest na odstraňovanie porúch v ovládaných dopravniach.

  12. tarifná trieda
  VÝPRAVCA R KZAM 31600414
  VÝPRAVCA NA DIAĽKOVO OVLÁDANEJ TRATI R KZAM 31600418
  Príklady pracovných činností
  1. Riadenie a organizácia vlakovej dopravy vo vybraných ŽST s mimoriadnou intenzitou prevádzky (nad 400 bodov).
  2. Riadenie a organizovanie prevádzky vlakovej dopravy z centra riadenia dopravy (CRD) prostredníctvom obsluhy elektronického stavadla a jeho nadstavby – automatiky riadenia dopravy vo vybraných ŽST s mimoriadnou intenzitou prevádzky (nad 400 bodov) v celom pridelenom úseku. Zabezpečovanie a stavanie posunových ciest obsluhou elektronického stavadla, aktualizácia operatívnych údajov o vlakovej doprave, kontrola a nahlasovanie postavenia a voľnosti vlakových ciest. Obsluha rádiovej siete a vlakového dispečerského systému v CRD.