Sprievodný sociálny program na obdobie prebiehajúceho reštrukturalizačného plánu ZSSK CARGO

Sprievodný sociálny program

Sprievodný sociálny program
na obdobie prebiehajúceho
reštrukturalizačného plánu
ZSSK CARGO
(od 1.1.2011 do 30.6.2011)

1. Uplatňovanie prekážok v práci na strane zamestnávateľa od 1.1.2011 do 30.6.2011 z dôvodu pretrvávajúceho poklesu výkonov, počas ktorých sa zamestnancom bude poskytovať náhrada mzdy vo výške 70% priemerného zárobku zamestnanca.

2. Vysporiadanie neodpracovaných hodín z flexi-konta

2.1. zamestnávateľ nebude od 1.1.2011 nariaďovať odpracovávanie hodín, ktoré v období do 31.1.2010 vznikli zamestnancom z titulu flexi konta a ktoré doteraz neboli vysporiadané;
2.2. ak to dovoľujú prevádzkové dôvody, zamestnávateľ umožní od 1.1.2011 do 31.3.2011 odpracovať pracovné voľno poskytnuté v rámci flexi-konta tým zamestnancom, ktorí o to prejavia záujem
2.3. zamestnancom, ktorí skončia pracovný pomer od 1.1.2011 nebude vyžadovať vrátenie vyplatenej mzdy z titulu poskytnutého pracovného voľna v súvislosti s flexi-kontom
2.4. zamestnávateľ odpustí zamestnancom neodpracovaného hodiny z flexi-konta, ktoré nebudú vysporiadané do 31.3.2011.

3. Sociálne kompenzácie pre zamestnancov, ktorí:

3.1. Požiadajú o skončenie pracovného pomeru dohodou a zamestnávateľ ich návrhu vyhovie (pôvodný SP III)
3.1.1. zamestnancom mladším ako 60 rokov za každý odpracovaný rok v ZSSK CARGO alebo jeho právnych predchodcoch patrí sociálna kompenzácia vo výške 83 €/rok
3.1.2. zamestnancom starším ako 60 rokov za každý odpracovaný rok v ZSSK CARGO alebo jeho právnych predchodcoch patrí sociálna kompenzácia vo výške 92 €/rok
3.1.3. jednorázová odmena „vernostné“ vo výške 300 € zamestnancom, ktorí celý produktívny vek odpracovali v železničnom sektore a v roku 2011 dosiahnu:

3.1.3.1. životné jubileum 60 rokov veku
3.1.3.2. pracovné jubileum 40 rokov v rezorte železničnej dopravy

Vernostné sa vypláca iba raz. (Nie je možný súbeh životného a pracovného jubilea)

Maximálna suma sociálnej kompenzácie a „vernostného“ spolu je 6 000 €.

3.2. Z dôvodu organizačnej zmeny sa stali pre zamestnávateľa nadbytoční a skončia pracovný pomer dohodou pred začiatkom plynutia výpovednej doby (pôvodný Sociálny program IV )

3.2.1. odstupné vo výške nároku podľa platnej kolektívne zmluvy, t.j. dvoj,-, troj-, štvor- alebo päťnásobku priemerného zárobku zamestnanca (v závislosti na odpracovanej dobe v ZSSK CARGO)
3.2.2. odchodné v sume jedného priemerného mesačného zárobku, ak ide o zamestnanca, ktorý spĺňa podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, resp. invalidný dôchodok (ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %);
3.2.3. kompenzácie za nezotrvanie v pracovnom pomere v dĺžke zodpovedajúcej výpovednej dobe (dvojnásobku priemerného zárobku zamestnanca, ak pracovný pomer v ZSSK CARGO trval menej ako 5 rokov a trojnásobku priemerného zárobku zamestnanca ak pracovný pomer v ZSSK CARGO trval viac ako 5 rokov) za podmienky, že zamestnancovi nebude plynúť výpovedná doba a skončí pracovný pomer dohodou do 30.6.2011. Pritom súbeh všetkých požitkov, na ktoré vznikne zamestnancovi nárok pri skončení pracovného pomeru, bude diferencovaný podľa miery nezamestnanosti (dostupné štatistické údaje) v mieste výkonu práce takto:
3.2.3.1. do 5,0 % nemôže prekročiť sumu 6 000 €.
3.2.3.2. od 5,1 do 10,0 % nemôže prekročiť sumu 6 500 €.
3.2.3.3. nad 10,1 % nemôže prekročiť sumu 7 000 €.

Pri poskytovaní odstupného podľa platnej podnikovej kolektívnej zmluvy sa pre účely poskytnutia odstupného nad rámec zákona uvoľňovaným zamestnancom započítavajú do odpracovanej doby všetky doby trvania pracovných pomerov, aj keď bol v minulosti pracovný pomer skončený z rôznych dôvodov (okrem porušenia pracovnej disciplíny) a zamestnanec opätovne nastúpil do zamestnania v ZSSK CARGO.

Sociálne kompenzácie podľa bodu 3.1 a 3.2 sa neposkytujú zamestnancom, ktorí od 1.1.2011 do skončenia pracovného pomeru porušia pracovnú disciplínu v zmysle pracovného poriadku a ZP.

4. Opatrenia na zmiernenie dopadov pre nadbytočných zamestnancov

Zamestnávateľ sa zaväzuje:
4.1. uprednostňovať znižovanie počtu zamestnancov predovšetkým prirodzeným úbytkom;
4.2. prijať opatrenia, ktoré umožnia predísť alebo obmedziť hromadné prepúšťanie zamestnancov, predovšetkým:
4.2.1. ponúknuť vhodné pracovné miesto dotknutým zamestnancom;
4.2.2. nedať výpoveď z dôvodu nadbytočnosti obidvom manželom podľa záväzku v PKZ ZSSK CARGO 2010,
4.2.3. prednostne obsadiť voľné pracovné miesta uvoľňovanými zamestnancami ZSSK CARGO, súčasne s možnosťou ich rekvalifikácie tzn. zaučenia sa do novej pracovnej pozície;
4.2.4. zachovať evidenciu uvoľňovaných zamestnancov ako zálohu použiteľnú pre prípad zmeny podmienok v oblasti prepravných výkonov, ktoré by si vyžiadali zvýšenie počtu zamestnancov;
4.2.5. odpustiť povinnosti odpracovania sumy neodpracovaných hodín v súvislosti s poskytnutím pracovného voľna v rámci tzv. flexikonta, ak zamestnanec SPP podľa §60 ZP, v spojitosti s § 63 ods.1 písm. b) ZP, tzn. pracovný pomer skončí pred začatím plynutia výpovednej doby;
4.2.6. poskytnúť pracovno právne poradenstvo pre uvoľňovaných zamestnancov a sprostredkovať komunikáciu s príslušnými úradmi práce SVaR;
4.2.7. hľadať vhodné pracovné miesta z dostupných zdrojov (internet, úrady práce SVaR, väčší zamestnávatelia a pod.) v rámci príslušných regiónov prostredníctvom pracovísk Sekcie personálnych služieb.

O.M.

Comments are closed.