Zápisnica z konferencie OAVD pri SRD Žilina

1, Konferenciu zahájil a všetkých prítomných privítal viceprezident OAVD p. Sebedinský, ktorý predstavil všetkým zúčastneným prezidenta OAVD p. Jozefa Chovanca. 2, Po jednomyselnom schválení programu konferencie p. Sebedinský vyhodnotil činnosť regiónu Žilina za r. 2009 v ktorom sa uskutočnila jedna kultúrno- spoločenská akcia v Považskej Bystrici, (pri ktorej poukázal na malú účasť členov OAVD, viac sa na akcii zúčastnilo nečlenov ako členov ). Taktiež sa uskutočnila regionálna konferencia v r.2009, (na ktorej bola zvolená nová rada OAVD v Žiline). Začiatkom roku sa zakúpili akciové vstupenky do divadla v Žiline, no nebol o jednotlivé vystúpenia zo strany členov záujem.V mesiaci september sa zúčastnili členovia regiónu (Sebedinský, Marko, Hodža) na sneme OAVD vo Zvolene, na ktorom bolo zvolené nové vedenie OAVD. Nepodarilo sa zabezpečiť vhodné priestory pre činnosť viceprezidenta a rady v regióne Žilina. Veľmi dobre sa ujali vianočné poukážky pre členov ako aj odmeny pri životných a pracovných výročiach, ktorých bolo v minulom roku dostatočne veľa. Z odborovej organizácie v minulom roku vystúpili traja (odchod do dôchodku) a vstúpili ôsmi noví členovia.
3, Plán činnosti pre r.2010 priblížil viceprezident prítomným členom konferencie , a to zorganizovať jednu kultúrno-spoločenskú akciu , (mala by sa ohlásiťv časovom predstihu,aby sa mohli prípadný záujemcovia vo väčšom množstve zúčastniť), zorganizovať výročnú konferenciu , nákup poukážok na Vianoce a pracovné a životné výročia ( väčšie finančné náklady) .
4, Správu hospodárenia za r.2009 predniesol p.Capek, ktorý prítomným predložil odpočet hospodárenia . Zostatok na účte činí 1.199,07 €, hotovosť v poklani 80,22 €.
Zástupca revíznej komisie p. Porubčanský konštatoval trasparentnosť v hospodárení odborovej organizácie.
5, Prítomní členovia jednomyseľne schválili plán činnosti na r. 2010.
6, V bohatej diskusii vystúpili so svojimi príspevkami prezident OAVD p.Chovanec, ktorý prítomných oboznámil z celkovým stavom v odborovej organizácií ako aj s personálnymi zmenami a riešenie problémov v prevádzke , ďaľej vystúpili p. Porubčanský- ohľadne dodatkových dovoleniek, p. Capek- poukázal na zastupovanie dispečerov Cargo a.s. v OAVD, p. Hujo – informoval o možnom predčasnom odchode pracovníkov (cargo aj žsr) do dôchodku, p. Ďuračka – pripomienkoval časovú náročnosť pri vykonaní periodických (psychologických) prehliadok resp. vyšetrení, v diskusií odzneli aj ďaľšie hodnotné diskusné príspevky.
7 , Uznesenie – konferencia schvaľuje :
správu hospodárenia za r.2009
správu hospodárenia za r. 2009 a správu revíznej komisie
plán činnosti pre r.2010
vedúcich uzlov pre región Žilina (p.Porubčansky,p.Hanzel)
nových členov revíznej komisie (p.Ertel,p.Martišík)
odmenu pre hospodára
8, Na záver sa všetkým prítomným za účasť poďakoval p.Sebedinský.

V Žiline : 15.3.2010 Ondrej Marko
Zapisovateľ

Juraj Miklovič
Overovateľ

Zápisnica z konferencie 9.3.2010
Regionálna rada Žilina
ZÁSADY HOSPODÁRENIA r. 2010-1

Comments are closed.