Aktuality z KV na ŽSR

Info z kolektívneho vyjednávania

Dňa 08.12.2010 sa na pôde ÚIVP uskutočnilo druhé kolo kolektívneho vyjednávania. Za OAVD sa rokovania zúčastnili prezident OAVD a predseda rady OAVD.
Prejednávala sa Dohoda o kolektívnom vyjednávaní KZ ŽSR 2011, ktorá upravuje spôsob a podmienky vyjednávania medzi odborovými centrálami pôsobiacimi na ŽSR a zamestnávateľom. K uzatvoreniu dohody by malo dôjsť po konzultáciách na nasledujúcom stretnutí kolektívnych vyjednávačov.
V ďalšej časti sa pristúpilo k samotnému kolektívnemu vyjednávaniu. Odborové centrály predložili zamestnávateľovi spoločné pripomienky k návrhu KZ ŽSR 2011, v ktorom súhlasili s niektorými menšími úpravami navrhnutých zamestnávateľom, ale zásadne nesúhlasili zo zmenami, ktoré sa týkajú zníženia mzdového zvýhodnenia za nadčasovú prácu zo 60% na 35%, zrušenia skráteného pracovného času z 36 hodín na 37,5 u vybraných turnusových zamestnancov a zmenu násobku odstupného pri skončení pracovného pomeru dohodou podľa § 63, ods. 1 písmeno a) a b) na 5-násobok. V bode 45) zamestnávateľ navrhoval nulový mzdový nárast a odborové centrály trvali na 9 %-nom náraste. Pretože sa v týchto bodoch kolektívni vyjednávači nedokázali dohodnúť tieto zostávajú zatiaľ otvorené. Otvorené zostali aj body 16) a 17) kde sa hľadá spoločné znenie, ktoré by vystihovalo situáciu a takisto sa hľadá aj iné znenie bodu 87, písmeno d).
Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania na ŽSR sa uskutoční po novom roku dňa 13.1.2010

Vo Zvolene : 9.12.2010 Bc. Ladislav Bóna
Predseda rady OAVD

INFO Z KV