Zrušil som členstvo v odborovej organizácii

Zrušil som členstvo v odborovej organizácii, alebo

nechcem byť členom žiadnej odborovej organizácie.

Milý spolupracovník, vystúpil si z odborov ? Alebo si ani nikdy nebol ich členom ?

Teraz nech si robia čo chcú, ja už s nimi nemám nič spoločné ?

Je to však skutočne tak ? Nie !!! Iba si prestal platiť členské príspevky. A vieš čo je to bianko účet ? Že nie ? Ako to, že nie ? Veď práve to si urobil – dal si svoj hlas, svoje ja na čistý list, nech si s ním odbory disponujú ale ty už do toho nemôžeš povedať absolútne nič ! Áno, presne to si urobil. Ako to ?

V dnešnej dobe sa mnohí rozhodli či rozhodujú vystúpiť z tej či onej odborovej organizácie. Mnohí, najmä mladší zamestnanci zase nemajú motiváciu stať sa jej členmi. Bežne panuje názor, že odbory pre mňa aj tak nič neurobia, tak načo im budem platiť členské príspevky ? Takto s nimi nemám nič a nech si robia čo chcú, ale bezo mňa.

Ale je to skutočne tak ? Tým, že som zrušil členstvo, stal som sa nezávislým a nikoho tým nebudem podporovať. Je však táto moja domnienka relevantná ? Naozaj tým, že nie som členom odborov som všetko vyriešil a nikoho tým nepodporujem ? Najmä nie tie odborové centrály, ktoré sa javia ako dominantné a pritom „kašlú“ na moje problémy.

Nuž pozrime sa na to chvíľu očami faktov a zákonov. Je neodškriepiteľné, že výhody Kolektívnej zmluvy platia pre všetkých zamestnancov, teda aj pre tých nepartajných. Si ochotný vzdať benefitov nad rámec Zákonníka práce, či iných právnych noriem a predpisov ? Asi nie, však ? Ale sú tieto výhody samozrejmosťou ? Často v prevádzke počuť hlasy : „Mám nárok!“ Ale mal by si nárok aj na výhody, ktoré zaručuje Kolektívna zmluva ? Pozrime sa prosím spoločne na Zákon o kolektívnom vyjednávaní č. 2/1992 Zb. § 3a odst. 1. Tu sa uvádza : „ Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, pri uzatváraní kolektívnej zmluvy v mene kolektívu zamestnancov môžu príslušné odborové orgány pôsobiace u zamestnávateľa vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebou nedohodnú inak. Ak sa odborové organizácie nedohodnú na postupe podľa prvej vety, je zamestnávateľ oprávnený uzatvoriť kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov u zamestnávateľa alebo s ostatnými odborovými organizáciami, ktorých súčet členov u zamestnávateľa je väčší ako počet členov najväčšej odborovej organizácie. „

Necítiš sa pritom ako „ čierny pasažier „ ? Ako človek – alibista ? Aj keby si chcel, nemôžeš z toho vycúvať, lebo KZ platí pre VŠETKÝCH ZAMESTNANCOV. Máš dosť odvahy pozerať sa bez výčitiek svedomia do očí svojich kolegov, odborárov, vďaka ktorým máš nárok aj Ty ?

Pozrime sa aj na inú oblasť – na tú menej obľúbenú. Pracovno- právne vzťahy a z nich najmä na tie, ktoré zakladajú postihy za rôzne porušenia pracovných, bezpečnostných či predpisových ustanovení. Ak by ti ako zamestnancovi hrozil finančný či iný postih ( nevynímajúc výpoveď či okamžitú výpoveď ), asi by ti dobre padlo, ak by ťa mal kto zodpovedne a fundovane hájiť. Ale kto to bude ? Pozrime sa spolu čo o tom hovorí Zákonník práce v § 74 : „Účasť zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru.

Výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať výpoveď zo strany zamestnávateľa do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom a okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedených lehotách nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.“

Ako sa ti to javí teraz ? Stále si presvedčený, že si so zástupcami zamestnancov, resp. odborovou organizáciou nemáš absolútne nič spoločné a si na nich nezávislý ? Ak ťa títo do 7 dní ( v prípade okamžitej výpovede do 2 dní ), neobhája, definitívne si skončil. Pre zaujímavosť sa pozri, čo o tom hovorí : „STUDIA IURIDICA Cassoviensia ISSN 1339 – 3995, ročník 6. 2018 Číslo 1 Právnickej fakulty Trnavskej univerzity.“ V nej sa okrem iného nachádza aj ustanovenie pojednávajúce o nami spomínanej právnej oblasti. Z nej citujem :

„V aplikačnej praxi tak vzniká stav právnej neistoty u zamestnávateľa, s ktorou odborovou organizáciou u neho pôsobiacou na pracovisku, má realizovať niektoré kompetencie prináležiace zástupcom zamestnancov (najčastejšie spomínané prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžite) pri odborovo neorganizovaných zamestnancov. Spravidla neprichádza k určeniu iného postupu zo strany takýchto zamestnancov. Objavujú sa situácie, že odborovo neorganizovaní zamestnanci nechcú, aby vo veciach týkajúcich sa ich pracovných pomerov rozhodovali zástupcovia zamestnancov – odborová organizácia. Zákonník práce však neumožňuje, aby sa zamestnanci odborovo neorganizovaní rozhodli, že nechcú byť zastupovaní žiadnou z foriem zástupcov zamestnancov na pracovisku. Ak by zamestnávateľ rešpektoval takúto voľbu zamestnancov, sám by sa dostal do rizika (napr. v prípade potreby prerokovania výpovede zamestnávateľa v zmysle § 74 Zákonníka práce, by neprerokovanie výpovede, aj keď na žiadosť zamestnanca spôsobila jej neplatnosť). Môžu si však zvoliť konkrétnu odborovú organizáciu, ktorá ich bude zastupovať, a to bez ohľadu na počet jej členov. Čo však v prípade, že sám zamestnanec nepožiada o zastupovanie niektorú z odborových organizácii na pracovisku, prípadne ho tá ako početne menšia odmietne zastupovať ? Jednoznačne zamestnávateľ požiada o prerokovanie najpočetnejšiu odborovú organizáciu na pracovisku. Zamestnanec však podstupuje riziko, že táto najpočetnejšia odborová organizácia, keďže nie je jej členom, to prerokuje iba formálne a ak nemá iný záujem, nebude takému zamestnancovi venovať náležitú pozornosť. “

Je nanajvýš rozhodujúce, že zamestnávateľ nebude riskovať prípadný súdny spor a svoje rozhodnutie bude realizovať v súlade so Zákonníkom práce. Opäť si myslíš, že ak nie si členom odborov, nemáš s nimi nič spoločné ? Nehovoriac už o tom, že človek nikdy nevie ako ľahko sa môže stať účastníkom nehodovej udalosti, prevádzkovej zvady či pracovného úrazu.

Čo to všetko pre mňa ako zamestnanca znamená ? Nuž či ja chcem, či nie, svojou neorganizovanosťou v odboroch, či opustením ich radov sa vôbec nestávam nezávislým, neutrálnym a slobodným. V skutočnosti je v tom len rozdiel členského príspevku. Ak som členom niektorej odborovej organizácie, nech sa na mojom pracovisku udeje čokoľvek viem, že sa mám na koho obrátiť a je tu niekto, kto ma bude hájiť s využitím všetkých zákonných a predpisových možností. Ak nie som členom odborovej organizácie napokon o mne aj tak bude spolurozhodovať aj ona. A myslíš si, že pri tvojej obhajobe bude postupovať rovnako ako pri vlastnom členovi ? Nebude !!! Rozhodne o tebe najpočetnejšia odborová organizácia, ktorá ani nevie kto si.

Ak si to zhrnieme, vychádza nám s toho jediné, že ak nechcem byť členom odborov, prípadne som sa členstva vzdal, neznamená to, že už sa so mnou nepočíta. Počíta !!!

Len ty už nerozhoduješ sám o sebe, lebo dobrovoľne si dal svoj mandát najpočetnejšej odborovej organizácii na svojom pracovisku. Možno práve tej, z ktorej si vystúpil. Ale ona stále disponuje tvojím mandátom, len ty si myslíš, že ak už neplatíš členské príspevky tak si im „vytrel kotol“. Čo myslíš – bude tá najpočetnejšia odborová organizácia banovať za tebou ? Nebudeš banovať skôr ty, ak sa ti niečo prihodí ?

Nuž možno nie si spokojný s postojom, konaním či názormi danej odborovej organizácie. Dá sa to chápať. Ale keďže našťastie tá dominantná nie je jediná, stojí za uváženie, ktorá odborová organizácia najlepšie vystihuje tvoje potreby, postoje i názory. V dnešnej dobe sa určite počíta každé jedno €uro; len aby si mohol počítať! A aby si mal istotu, že tie eurá budeš počítať každý mesiac, nestojí zato poistiť si to členským príspevkom? Nemusí to byť hneď 1 % z tvojho príjmu, ako to robí u nás zatiaľ ako-tak dominantná odborová organizácia. Mnohé ďalšie potrebujú mesačne len cca 5,- €. Je to veľa ? Ak to berieš ako investíciu do svojej pracovno-právnej budúcnosti a stáleho mesačného príjmu, nehľadiac ani na ďalšie výhody je to tá najrozumnejšia investícia, akú môžeš realizovať. Veď odbory tu boli, sú aj budú. A budeš tu aj ty ? Je to na tebe a tvojom uvážení.

Comments are closed.