CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH

VYHLÁSENIE a  preventívne odporúčania proti šíreniu „koronavírusu“ pre zamestnancov z pohľadu odborov.

V súčasnosti sa často stretávame s informáciami o rýchlom šírení „koronavírusu“ ( COVID-19), ktorý pôvodne vznikol v Číne a postupne sa rozširuje po celom svete vrátane Európy a aj Slovenska. Do rizikovej skupiny, kde je vysoké riziko ohrozenia zdravia a života samotných zamestnancov a ich rodín patrí aj železničný sektor, ktorý poskytuje služby vo verejnom záujme. 

Z tohto dôvodu Odborová asociácia výpravcov dispečerov v snahe podporiť prevenciu a znížiť pravdepodobnosť prenosu  ochorenia prináša prehľad zákonných  povinností zamestnávateľa a práv a povinnosti samotných zamestnancov v oblasti zaistenia BOZP pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia.

Všeobecné zásady:

Ochrana zdravia:

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ustanovuje:▪ 12 Opatrenia na predchádzanie ochorení

Ods. 1 Opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

Ods. 2 Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírení prenosných ochorení,

Ods. 3 Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie,

Ods. 4 Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie.▪ 14 Poradenská činnosť

Ods. 1 Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia, zriaďujú a prevádzkujú poradenské centrá ochrany a podpory zdravia.▪ 17 Pitná voda▪ 20 Vnútorné prostredie budov▪ 26 Zariadenia spoločného stravovania▪ 30a Pracovná zdravotná služba▪ 30e Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu▪ 48 Ohrozenie verejného zdravia▪ 52 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb▪ 54 Štátny zdravotný dozor

V tejto súvislosti Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo od 2. 3.2020 infolinky, ktoré sú funkčné 24 hodín denne a 7 dní v týždni

https://www.health.gov.sk/Titulka
http://www.uvzsr.sk/

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Tel.: 0917 222 682,

E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Ochrana zdravia zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou zaistenia povinností vyplývajúcich z BOZP.▪ 5 Všeobecné zásady prevencie▪ 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa▪ 7 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov▪ 8 Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia▪ 9 Kontrolná činnosť▪ 10 Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov▪ 12 Práva a povinnosti zamestnancov▪ 17 Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária▪ 29 Kontrolná činnosť orgánov zastupujúcich zamestnancov

Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zákonník práce ustanovuje základné pravidla a povinnosti pri zamestnávaní občanov v pracovných vzťahoch bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie.

V čl. 8 ZP je stanovené, že zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedajú podľa tohto zákona za škody spôsobené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Zamestnanci majú právo na hmotné zabezpečenie pri neschopnosti na prácu, v starobe, v súvislosti s tehotenstvom a rodičovstvom na základe predpisov o sociálnom zabezpečení. Zamestnancom so zdravotným postihnutím zamestnávateľ zabezpečuje pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav. Pracovnoprávne vzťahy sú v čase neschopnosti zamestnancov na prácu z dôvodov choroby, úrazu, tehotenstva alebo materstva a rodičovstva vo zvýšenej miere chránené zákonom.▪ 81 Základné povinnosti zamestnanca▪ 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov▪ 91 Prestávky v práci▪ 92 Nepretržitý denný odpočinok▪ 141 Dôležité osobné prekážky v práci▪ 146 Ochrana práce▪ 147 Povinnosti zamestnávateľa▪ 148 Práva a povinnosti zamestnancov▪ 149 Kontrola odborovým orgánom▪ 151 Pracovné a životné podmienky zamestnancov▪ 156 zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v starobe a zamestnávanie po návrate do práce.▪ 160 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti▪ 176 Lekárska prehliadka vo vzťahu k práci▪ 229 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy

   Za účelom koordinácie postupu sú odporúča  nasledovné preventívne opatrenia. 1. Upozorniť všetkých zamestnancov, odborové organizácie, zástupcov zamestnancov pre BOZP na dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení individuálnej a kolektívnej ochrany.2. Každý zamestnanec, ktorý bol v krajine, kde sa „koronavírus“ vyskytol, alebo bol v kontakte z osobou, ktorá má potvrdený Covid-19,alebo prechádzal cez túto krajinu je povinný túto skutočnosť nahlásiť svojmu nadriadenému.3. Preto sú  prijaté nasledovné preventívne opatrenia proti šíreniu „koronavírusu“ :

Oblasť dezinfekcie▪ zabezpečenie dostatok dezinfekčných gélov v pracovných priestoroch,▪ zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu pri upratovaní, predovšetkým zariadiť zvýšenú dezinfekciu v sociálnych zariadeniach, kľučiek, zábradlí a pod.,▪ rovnako v spolupráci s odborom upratovacej činnosti venovať najmä zvýšenú účinnej dezinfekcií všetkých povrchov,▪ na pracoviskách – v kanceláriách, ako aj v domácnostiach dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov. Vírus môže prežiť na objektoch a veciach až 24 hodín.

Oblasť hygieny▪ zabezpečiť prostredníctvom vývesiek, plagátov a piktogramov  upozorňovanie zamestnancov, cestujúcej verejnosti a rovnako aj návštev na vykonávanie dôslednej dezinfekcie rúk,▪ Zamestnávatelia a vedúci zamestnanci majú zabezpečiť poučenie svojich zamestnancov o používaní ochranných prostriedkov,▪ zamestnanci musia byť poučení ako postupovať v prípade objavenia príznakov „koronavírusu“

Zvýšená hygiena▪ Odporúčané je častejšie si umývanie rúk, mydlom, dezinfekčným gélom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd. Ak nie je po ruke mydlo a voda treba použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.▪ Neumytými rukami sa nedotýkame očí, úst a nosa.▪ Zakrývajte si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou, následne ju zahoďte do koša, prípadne ohnutou rukou v lakti /nie priamo do rúk/. Ak kašlete, či kýchate len do ruky, vírus prenášate dotykom do okolia.▪ Konzumujte zvýšene dávky vitamínov, čerstvého ovocia a zeleniny.▪ Vyhýbajte sa akciám a miestam, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí.▪ Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky chrípky alebo nádchy.▪ Ak ste chorí, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý urči ďalší postup liečby.

Možnosti rozhodnutia zamestnávateľa i zamestnanca v prípade ohrozenia koronavírusom sú preto rôzne, pričom závisí nielen od podmienok daných zamestnávateľom, ako boli popísané, ale aj od subjektívnej situácie, v ktorej sa nachádza sám zamestnanec.                                                                                 Na ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o BOZP nadväzuje v rovnakej súvislosti aj ustanovenie  § 47 ods. 2 písm. b) ZP. Citované ustanovenia umožňujú zamestnancovi odmietnuť vykonať prácu alebo splniť pracovný pokyn zamestnávateľa a „zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietol vykonať prácu, prerušil prácu alebo opustil pracovisko, aby odišiel do bezpečia, ak sa dôvodne domnieval, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb.“ V uvedenej súvislosti má ustanovenie ZP o možnosti odmietnuť vykonať prácu širší rozsah v tom ohľade, že kým § 8 ods. 2 zákona o BOZP sa viaže bezprostredne k ochrane života a zdravia fyzických osôb ako pracovných podmienok zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ustanovenie § 47 ods. 2 písm. b) ZP umožňuje odmietnuť vykonať prácu aj z iných dôvodov, ktoré nemusia mať svoj základ bezprostredne v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Bez ohľadu na túto skutočnosť, s ohľadom na účel spracovania tohto článku, oba pracovnoprávne predpisy umožňujú zamestnancovi odmietnuť splniť pracovný pokyn alebo vykonávať prácu, ak sa bude odôvodnene domnievať, že je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie alebo život a zdravie iných osôb.   

Za predpokladu, že by išlo o svojvoľné rozhodnutie zamestnanca, t. j. že by neboli objektívne dané podmienky prerušenia výkonu práce v zmysle citovaných zákonných ustanovení, išlo by z jeho strany o zneužitie práva podľa § 13 ods. 3 ZP s predpokladom plnej náhrady škody spôsobenej zamestnávateľovi v príčinnej súvislosti s využitím možnosti podľa § 47 ods. 2 písm. b) ZP a § 8 ods. 2 zákona o BOZP.

V prípade nejasností, pocitu ohrozenia zdravia, nezabezpečenia  plnenia nariadenia, ktoré vydal zamestnávateľ alebo štátne orgány v prvom rade kontaktujte svojho nadriadeného, zástupcov zamestnancov pre BOZP na pracovisku a aj príslušnú odborovú  organizáciu.

           CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH !

Comments are closed.