Otvorený list zamestnancom

Odborové centrály pôsobiace na ŽSR
Vážení zamestnanci Železníc Slovenskej republiky
Nový rok 2019 nám, po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní, priniesol bezprecedentnú situáciu, kedy zamestnávateľ jednostranne formou vnútorného predpisu (nariadenia generálneho riaditeľa) rozhodol o poskytovaní ním vybraných benefitov, ktoré predtým garantovala kolektívna zmluva platná do 31.12.2018.
Napriek našej opakovanej výzve vrátiť sa k rokovaciemu stolu a pokúsiť sa o kompromisné uzavretie dodatku, ktorým by sa predĺžila platnosť kolektívnej zmluvy sa tak nestalo.

Prostredníctvom mediálnej správy sme boli očiernení, že to kvôli tomu, že my odborári nevieme, čo chceme.
Odborové centrály vynakladajú maximálne úsilie aj napriek rôznym prekážkam dohodnúť pre zamestnancov čo najlepšie podmienky a nesúhlasiť za každú cenu s akýmkoľvek návrhom zamestnávateľa. A aj nám, zástupcom zamestnancov záleží, aby zamestnanci neprišli o svoje benefity dohodnuté v kolektívnej zmluve, chceme však, aby ich zamestnávateľ garantoval zamestnancom legálnou cestou.
A jediná legálna cesta je mať uzavretú kolektívnu zmluvu alebo dodatok o predĺžení jej platnosti. Je preto korektné poskytnúť zamestnancom pravdivé informácie a preto považujeme za nutné informovať o dôsledkoch Nariadenia generálneho riaditeľa č.26/2018.
Ak zamestnávateľ poskytne benefity nad rámec Zákonníka práce bez platnej kolektívnej zmluvy, tieto sú jeho daňovo neoprávnenými nákladmi, ktoré sa hradia zo zisku, čím ešte viac prehlbujú stratu, ktorú ŽSR deklarovali na kolektívnom vyjednávaní ako základný dôvod nemožnosti zvýšiť tarifné mzdy o viac ako 10,- eur brutto. Aký potom bude rast tarifných miezd, ak zamestnávateľ prehĺbi stratu ešte o niekoľko miliónov?
Sociálny fond, jeho tvorbu, výšku, použitie a podmienky poskytovania je podľa zákona možné dohodnúť iba v kolektívnej zmluve a nie cez vnútorný predpis, tak ako to deklaruje generálny riaditeľ v spomínanom nariadení. Bolo by korektné, aby zamestnanci vedeli aj to, že zamestnávateľ s účinnosťou od 01.01.2019 nemôže poskytovať žiadne plnenia zo sociálneho fondu, nakoľko skončila platnosť kolektívnej zmluvy a nedošlo ani ku jej predĺženiu formou dodatku.
Tým pádom zamestnávateľ objektívne nevie poskytovať ani obligátórny príspevok na stravovanie, ktorý mu ukladá ustanovenie § 152 ods. 3 Zákonníka práce. Ak by ho aj poskytol, tak jedine z vlastných zdrojov zamestnávateľa, čo znamená jednak to, že bude zamestnancom zdaňovaný (ak by bol poskytovaný zo sociálneho fondu, je oslobodený od daní a odvodov) a jednak prehlbuje toľkokrát deklarovanú stratu zamestnávateľa (len pre informáciu príspevok na stravovanie činí ročne sumu vyše 500 000 eur).
Odborové organizácie sa nebudú nečinne prizerať deštrukcii sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, nakoľko kolektívne vyjednávanie sa vo vyspelej spoločnosti nemôže stať bojom a dokazovaním si moci. Preto zvažujeme v najbližšom možnom čase kontaktovať všetky príslušné kontrolné orgány a inštitúcie.
Napriek všetkým týmto udalostiam a demonštratívnemu odchodu zamestnávateľa z rokovacej miestnosti zo 4. kola kolektívneho vyjednávania, odborové organizácie naďalej vyzývajú zamestnávateľa ku konštruktívnemu sociálnemu dialógu a kolektívnemu vyjednávaniu o KZ ŽSR 2019-2020.
Dávame do pozornosti aj to, akým spôsobom generálny riaditeľ zagarantoval všetky benefity – zníženie náhrady príjmu pri Pnke na zákonne minimum, stravovanie bez príspevku zo sociálneho fondu, žiadne plnenie zo sociálneho fondu a pod.
Odborové organizácie naďalej majú záujem pokračovať v kolektívnom vyjednávaní a preto sme požiadali generálneho riaditeľa o zvolanie 5. kola kolektívneho vyjednávania na štvrtok 10. januára 2019.

Odborové centrály pôsobiace na ŽSR

Comments are closed.