INFO z KV

Dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo štvrté kolo kolektívneho vyjednávania za účasti zamestnávateľa a všetkých odborových organizácií pôsobiacich u ŽSR vrátane odborového zväzu GINN.
Kolektívne vyjednávanie zvolalo po dvoch výzvach zamestnávateľovi 11 odborových organizácii po spoločnom pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 19.12.2018.

Listom sme oslovili generálneho riaditeľa p. Ing. Juraja Tkáča a námestníka GR ĽZ p. Pavla Hudáka MSc, aby sme ďalej kolektívne vyjednávali o návrhu KZ ŽSR 2019-2020 aj za jeho osobnej účasti. Nakoniec sa 4. kolo kolektívneho vyjednávania uskutočnilo aj keď bez osobnej prítomnosti generálneho riaditeľa, ktorý sa ospravedlnil z dôvodu dlhodobo plánovaného iného programu.
Po úvodných procesných úkonoch kolektívne vyjednávanie pokračovalo otvorenými bodmi kolektívnej zmluvy, ktoré neboli doposiaľ prejednávané, vrátane príloh. Pri bode 48 – MZDY, OC opätovne požiadali stranu zamestnávateľa o predloženie ekonomickej analýzy . Po vynútenej prestávke p. riaditeľka O 330 Ing. Paulína Szentesi ústnou formou odprezentovala požadované materiály. Ako uviedla, vývoj finančného hospodárenia k aktuálnemu dátumu je nepriaznivý a momentálne ŽSR generujú stratu a zo štátneho rozpočtu boli pridelené finančné prostriedky, ktoré nie sú dostatočné na to, aby zamestnávateľ mohol zamestnancom navýšiť mzdy a iné požiadavky z návrhu novej KZ ŽSR 2019-2020 a ani sa neočakávajú ďalšie dodatočné zdroje. Po dlhšej obojstrannej diskusii zo zástupcom 0330 k tejto téme, bez konštruktívnych námetov zo strany zamestnávateľa ostal tento bod naďalej otvorený. Následne hlavný KV za stranu zamestnávateľa p. Hudák MSc. predložil návrh OC aby sa uzavrel Dodatok č. 2 k platnej KZ ŽSR 2017-2018 o predlžení platnosti KZ do 30.6.2019 s podmienkou aby OC stiahli predložený návrh KZ ŽSR 2019-2020. Po búrlivej diskusii, vysvetľovania si postojov a následnej prestávke zamestnávateľ predložil návrh na predlženie platnosti do 30.6.2019 už bez podmienky stiahnutia návrhu KZ. OC nesúhlasili a žiadali predlženie KZ dodatkom do 31.3.2019. Zamestnávateľ tento návrh neprijal s odôvodnením, že chce vytvoriť dostatočný priestor na kolektívne vyjednávanie o predloženom návrhu KZ 2019-2020. OC považujú trojmesačný priestor za dostatočný, napriek tomu v snahe dohodnúť predĺženie navrhli ešte jeden ústretový krok a to predĺženie ešte o jeden mesiac do 30.4.2019. Po tomto pokuse zamestnávateľ vyhlásil, že nebude licitovať a opustil rokovaciu miestnosť.
K tomu všetkému je nutné dodať, že zamestnávateľ vydal tlačové vyhlásenia, že OC sami navrhli tento dátum predlženia Dodatku do 30.6.2019 a potom ho stiahli. Pravda je taká, že nás zamestnávateľ tlačil do situácie predĺžiť platnosť do 30.6.2019 s podmienkou stiahnutia návrhu KZ, vrátane už dojednaných bodov. OC na separátnom rokovaní boli ochotné vyhovieť zamestnávateľovi ale za podmienky, že dodatok o predĺžení platnosti KZ bude obsahovať mzdový nárast a sociálny fond. NGR tento návrh neakceptoval a týmto sa pre nás dátum predlženia do 30.6.2019 stal neakceptovateľným. Záverom je potrebné dodať, že OZ GINN sa priklonilo na stranu zamestnávateľa, kde spolu s ním obhajoval dátum predlženia Dodatku aj keď mu boli vysvetlené riziká tohto kroku a aj dôrazne vysvetlené, že všetci zamestnanci ŽSR počas tejto doby nebudú mať žiadne navýšenie mzdy a to už ani tých 10 EURO, ktoré navrhoval zamestnávateľ.

Odborové organizácie pôsobiace u ŽSR

Comments are closed.