KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ŽSR INFO

INFO o KV

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE NA ŽSR.
KOLEKTÍVNA ZMLUVA ŽSR 2019 -2020.

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD a zamestnanci ŽSR.
Včera bol dohodnutý termín 1.kola kolektívneho vyjednávania o novej KZ ŽSR pre roky 2019 – 2020 zo zamestnávateľom, ŽSR a 11-mi odborovými organizáciami, ktoré predložili v úplnej zhode spoločný návrh KZ.
Termín je určený na deň 19.11.2018 o 11:00 hodine a miesto je GR ŽSR – Klemensova 8.
Už teraz vieme s určitosťou povedať, že to bude jedno z najťažších kolektívnych vyjednávaní v histórii kolektívnych vyjednávaní. Odborové organizácie pôsobiace na pôde ŽSR pristúpili s plnou vážnosťou a maximálnou zodpovednosťou k príprave návrhu novej KZ a aj k samotnému procesu kolektívneho vyjednávania s jediným cieľom, vyjednať a vydobyť čo najviac pre všetkých zamestnancov ŽSR.
Všetci vieme aká je celospoločenská klíma vo vzťahu k železničnej doprave ako celku a aký je aj postoj štátnych orgánov v zastúpení vlády Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy SR , Ministerstva financií SR a neposlednom rade aj politikov, či už koaličných alebo opozičných. A preto to bude o to ťažšie…

Železničný sektor a jeho zamestnanci vždy boli na samom konci záujmu vyššie menovaných a to možno aj preto, lebo táto skupina je spokojná, resp. všetku nespravodlivosť, ktorá bola voči nej konaná prijíma s pokorou a pochopením. No aj miera tolerancie, pochopenia a pokory zamestnancov železničného sektora má svoje hranice .
V pondelok 5.11.2018 sa odborové organizácie, ktoré podali spoločný návrh novej KZ ŽSR 2019-2020 zišli na celodennom pracovnom stretnutí, kde jednotlivé OC zastupovali ich kolektívni vyjednávači ( musíme poznamenať, že bez ospravedlnenia sa nezúčastnili zástupcovia OC – ZROŽ a OŽSR, tak nech si ich členovia položia otázku ako zastupujú ich oprávnené záujmy) aby vyhodnotili protinávrh zamestnávateľa, dohodli taktiku a stratégiu kolektívneho vyjednávania a zloženie tímov kolektívnych vyjednávačov.
Hlavným kolektívnym vyjednávačom a zároveň spoločným hovorcom odborových organizácii bude pre toto KV pani JUDr, SIMONA SCHUZSTEKOVÁ, PhD., LL.M., Zloženie tímov kolektívnych vyjednávačov jednotlivých OC je plne v kompetencií OC. OAVD má tím KV zverejnený na svojej web stránke.
Teraz nám dovoľte predstaviť podstatné časti návrhu novej KZ ŽSR 2019-2020 a protinávrhu zamestnávateľa. Zamestnávateľ z návrhu KZ navrhol jeden bod nechať ako otvorený, 14 bodov vynechať (a nechce ich nahradiť žiadnym textom) a v 52 bodoch navrhol úpravu znenia. Súčasne navrhol vynechať, resp. nezaradiť do KZ šesť príloh, ktoré navrhli OC. Tie najdôležitejšie návrhy a protinávrhy, ktoré očakávajú všetci zamestnanci ŽSR, prevádzkoví zamestnanci, administratívni a aj vedúci zamestnanci uvádzame v krátkom prehľade.

NÁVRH ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ : Protinávrh zamestnávateľa ŽSR :
ODMEŃOVANIE.
Zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy každého
zamestnanca o 100,00 EUR zvýšenie o 10,00 EUR

Generálny riaditeľ prizná vyplatenie mimoriadnej prémie 2X ročne za podmienok podľa bodu 49 2 X 100,00 EUR GR môže rozhodnúť…

Bod 53 – Vyrovnávací príspevok zachovať Vynechať bez náhrady…

STRAVOVANIE. Cena stravného lístka znížená o príspevok
zamestnávateľa 55% zo sumy stravného pri PC do 12 hod. príspevku 0,20 EUR zo SF
4,00 EUR 3,60 EUR

SOCIÁLNY FOND BOD 84 – povinný prídel do SF súhrnu hrubých miezd
zúčtovaných…. 1,0 % 0,6 %

Bod 88 – príspevok na úhradu nákladov OC na kolektívne vyjednávanie 0,05 %… zachovať Vynechať bez náhrady

Bod 89- Použitie prostiedkov CSF 4) úmrtia zamestnanca – pohrebné 500,00 EUR pôvodne 332,00 EUR

PRÍLOHY KZ. Nedeliteľnou súčasťou tejto KZ sú prílohy : Č.1 Rozpočet sociálneho fondu Vynechať Č.2 Dohoda o procese KV kolektívnych zmlúv ŽSR Vynechať Č.3 Smernica pre odmeňovanie Vynechať Č.4 Zoznam rekreačných zariadení Vynechať Č.5 Prehľad kompetencií odborových organizácií Vynechať Č.6 Smernica o úprave pracovného času turnusových zamestnacov Vynechať

TAK TO SÚ ASI V SKRATKE NAJPODSTATNEJŠIE BODY Z NÁVRHOV NOVEJ KZ 2019-2020 ZO STRANY ODBOROVÝCH ORGANIZÁCII A ZAMESTN8VATEĽA ŽSR. Všetko ostatné bude zverejňované postupne po jednotlivých kolách KV. Zamestnávateľ navrhuje zrušiť aj niektoré ďalšie nároky, ktoré sú do 31.12.2018 dohodnuté.

JE NAČASE UKÁZAŤ, ŽE TO MYSLÍME VÁŽNE! ARGUMENTY NA TO MÁME! BUĎTE BDELÍ A PRIPRAVENÍ!
BUDEME VÁS STÁLE INFORMOVAŤ O AKTUÁLNOM DIANÍ!
SPOLU TO DOKÁŽEME!
TÍM KOLEKTÍVNYCH VYJEDNÁVAČOV OAVD.

3 reakcie

 •  
 • A IBA TAK DO POZORNOSTI TÝM ČO BY CHCELI NIEČO SPOCHYBŇOVAŤ!

  INFORMÁCIE O KV ?
  Za porušenie povinnosti mlčanlivosti môže zamestnávateľ voči zodpovedným osobám vyvodiť právne dôsledky. V tejto súvislosti je potrebné uvedomiť si, že právne dôsledky za porušenie povinnosti mlčanlivosti o poskytnutých informáciách sa nevyvodzujú voči členovi odborového orgánu ako voči zamestnancovi (t. j. nepoužije sa upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny, keďže je predpoklad, že nemá v náplni práce túto povinnosť a u zamestnávateľa nevykonáva pracovnú pozíciu „člena odborového orgánu“), ale ako voči občanovi, členovi občianskeho združenia, ktorým je odborová organizácia). Poskytovanie informácií zamestnancom zamestnávateľa prostredníctvom členov odborovej organizácie, ktorá je zmluvnou stranou kolektívnej zmluvy, o priebehu kolektívneho vyjednávania nemožno podľa právneho stanoviska považovať za porušenie povinnosti mlčanlivosti, keďže by prišlo k rozporu s kogentnými ustanoveniami ZP i medzinárodnými dokumentmi, keď by takáto zákonná požiadavka, i jej praktická realizácia, odporovala vlastnému účelu výkonu činnosti zástupcov zamestnancov

   
 • VEC : MENOVANIE KOLEKTÍVNYCH VYJEDNÁVAČOV PRE ROK 2018 – 2019

  Na základe rozhodnutia najvyššieho výkonného odborového orgánu – Republikovej rady OAVD zo dňa 6.6.2018 menujem a zamestnávateľovi oznamujem skupinu kolektívnych vyjednávačov za ODBOROVÚ ASOCIÁCIU VÝPRAVCOV A DISPEČROV (ďalej OAVD) pre kolektívne vyjednávanie o KZ ŽSR, oprávnených vstupovať v mene OAVD do procesu kolektívneho vyjednávania zo zamestnávateľom ŽSR v zložení:

  Demko František, Predseda Republikovej rady OAVD, hlavný kolektívny vyjednávač
  Chovanec Jozef Mgr., Prezident OAVD
  Bóna Ladislav Bc., Podpredseda Republikovej rady OAVD
  Tὅkὃly František, Viceprezident Regionálnej rady Košice
  Ferencei Matej, Viceprezident Regionálnej rady Bratislava
  Kráľ Slavomír, Viceprezident Regionálnej rady Zvolen
  Ďuračka Rudolf, Viceprezident Regionálnej rady Žilina
  Hatalová Monika, Vedúca – OAVD uzol Trebišov
  Jonášová Tünde, Vedúca – OAVD uzol Maťovce
  Nemček Eduard, Vedúci – OAVD uzol Prievidza

  Demko František v.r.

  Predseda Republikovej rady OAVD