INFO z KV

INFO-z-KV

Pozdravujem všetkých členov OAVD, sympatizantov OAVD a neposlednom rade aj všetkých zamestnancov ŽSR.
Dnes 30.4.2028 prebehlo ďalšie kolo kolektíneho vyjednávania kde hlavným bodom bola aplikácia novely ZP tzv. príplatky.
Dnešné kolo KV malo tri body a to :

1. Smernica pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR, zmena č. 13 :
Bod 40 : príplatok za nočnú prácu
Bod 41 : príplatok za soboty a nedele
2. Osobitný príplatok hlavnému inštruktorovi Dvz
3. Informácie o postupe zavádzania „ CALIO karty“, nový spôsob zabezpečenia stravovania.

Toto je krátke zhodnotenie KV v režime „online“, ďalšie dôležité a podstatné informácie budú dodatočne zverejnené na našich stránkach.
K bodu 2. Dobrá správa pre Hlavných inštruktorov Dvz (duálne vzdelávanie) na ŽSR. Návrh zamestnávateľa bol schválený a v plnej miere akceptovaný zástupcami zamestnancov bez pripomienok.
K bodu 3. Info k „ CALIO karte“. Zástupcom zamestnávateľa bola podaná informácia o pilotnom projekte, o termíne zavedenia( pravdepodobnom) pre všetkých zamestnancov a prvých pozitívnych aj negatívnych skúsenostiach pri používaní stravovacej elektronickej karty. OC vzniesli veľký počet pripomienok a podnetov, kde zamestnávateľ garantoval, že všetky problémy a negatívne javy pri aplikácii „ CALIO“ karty bude riešiť v spolupráci s OC a hlavne emitentom elektronickej stravovacej karty. Pri samotnom nábehu „ CALIO“ karty bude nutná spolupráca vedúcich zamestnancov a aj Vás zamestnancov aby sa riešili problémy, ktoré je možné očakávať pri samotnej „ ostrej prevádzke“.
Podrobnosti a možnosti budú zverejnené aj na našich stránkach, tesne pred zavedením nového spôsobu zabezpečenia stravovania.
K BODU 1 . Aplikácia novely Zákonníka práce od 1.5.2018. ( príplatková časť).
OC jednoznačne odmietli návrh zamestnávateľa na Zmenu č. 13 do Smernice pre odmeňovanie a predložili svoj návrh tzv. „ príplatkovej časti“, ktoré v tomto kole neakceptoval zástupca zamestnávateľa.
Po tomto bolo kolektívne vyjednávanie prerušené. Zamestnávateľ bol požiadaný aby spracoval podrobnú finančnú analýzu dopadov „ na hospodárenie“ a po vypracovaní a dodaní tejto analýzy bude pokračovať KV. Predstava OC je, že by to mohlo byť v horizonte 10 – 12 dní.

V rámci dnešného dňa popri povinnostiach KV OAVD absolvovalo pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŽSR a riaditeľom O 510.
Predmetom stretnutí bolo : žiadosť o urýchlenie procesov nového systému odmeňovania na ŽSR, zavedenie výkonového príplatku pre funkciu výpravca v garantovanom termíne a iné pracovné témy vo vzťahu k platnej KZ ŽSR.
Záverom iba moje opakované konštatovanie : „ Čo pán generálny riaditeľ doteraz sľúbil, všetko splnil „. Chceme mať aj naďalej to presvedčenie a istotu, že to tak bude aj naďalej.

Za TÍM OAVD
Predseda Republikovej rady

1 reakcia

 • QUO VADIS – novela Zákonníka práce od 1.5. 2018, a aplikácia tejto novely na ŽSR.
  Dva kola kolektívneho vyjednávania a výsledok žiadny.
  Po prvýkrát – zmarené z dôvodu neúčasti “ revelantnej “ OC!
  Po druhýkrát – zástupca zamestnávateľa nemal mandát na akceptovanie návrhu, ktoré predložili OC.
  Počkáme si aj na tretí pokus.
  A potom “ TRIKRÁT A DOSŤ ?
  ***********************************************************************

  Kolektívna zmluva je dvojstranným právnym úkonom. Možno ju považovať za
  prameň práva s rovnakými právnymi následkami ako má zákon. Nároky, ktoré vznikli z
  kolektívnej zmluvy jednotlivým zamestnancom sa uplatňujú a uspokojujú ako ostatné
  nároky zamestnancov z pracovného pomeru. Možno ich vymáhať súdnou cestou.
  Kolektívna zmluva nemá zákonom vymedzený obsah. Jej obsah vychádza z princípu
  zmluvnej voľnosti ako aj z autonómneho postavenia zmluvných partnerov.
  V zmysle Zákonníka práce, kolektívna zmluva upravuje pracovné podmienky vrátane
  mzdových podmienok a podmienky zamestnávania, vzťahy medzi zamestnávateľmi a
  zamestnancami, vzťahy medzi zamestnávateľmi alebo ich organizáciami a jednou alebo
  viacerými organizáciami zamestnancov výhodnejšie ako upravuje zákon, alebo iný
  pracovnoprávny predpis. Ak to Zákonník práce alebo iný pracovnoprávny predpis
  výslovne nezakazuje, alebo ak z ich ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno
  odchýliť.
  ********************************************************************************************Sociálny dialóg
  Sociálny dialóg je metóda akou si dve základne skupiny (zamestnanci a zamestnávatelia) pôsobiace v ekonomike dohadujú podmienky vzájomného fungovania. Jeho cieľom je dosiahnuť sociálny zmier resp. predchádzať sociálnym nepokojom narušujúcim ekonomiku. Zásadným problémom názorov na účelnosť a existenciu sociálneho dialógu je fakt, ţe účinky dobre fungujúceho dialógu sú oneskorené v porovnaní s časom kedy sa naň vynakladá námaha (náklady). Výstižnou analógiou je budovanie protipovodňových hrádzí – ich potrebu si uvedomujeme v čase povodne, keď uţ je neskoro a naopak budujeme ich počas sucha , keď nikomu nie sú potrebné a ak sú dobre postavené nijaká povodeň nevznikne a tak sa ich funkcia nejaví dôležitá atď.