INFO z KV

INFO-z-KV

Pozdravujem všetkých členov OAVD, sympatizantov OAVD a neposlednom rade aj všetkých zamestnancov ŽSR.
Dnes 30.4.2028 prebehlo ďalšie kolo kolektíneho vyjednávania kde hlavným bodom bola aplikácia novely ZP tzv. príplatky.
Dnešné kolo KV malo tri body a to :

1. Smernica pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR, zmena č. 13 :
Bod 40 : príplatok za nočnú prácu
Bod 41 : príplatok za soboty a nedele
2. Osobitný príplatok hlavnému inštruktorovi Dvz
3. Informácie o postupe zavádzania „ CALIO karty“, nový spôsob zabezpečenia stravovania.

Toto je krátke zhodnotenie KV v režime „online“, ďalšie dôležité a podstatné informácie budú dodatočne zverejnené na našich stránkach.
K bodu 2. Dobrá správa pre Hlavných inštruktorov Dvz (duálne vzdelávanie) na ŽSR. Návrh zamestnávateľa bol schválený a v plnej miere akceptovaný zástupcami zamestnancov bez pripomienok.
K bodu 3. Info k „ CALIO karte“. Zástupcom zamestnávateľa bola podaná informácia o pilotnom projekte, o termíne zavedenia( pravdepodobnom) pre všetkých zamestnancov a prvých pozitívnych aj negatívnych skúsenostiach pri používaní stravovacej elektronickej karty. OC vzniesli veľký počet pripomienok a podnetov, kde zamestnávateľ garantoval, že všetky problémy a negatívne javy pri aplikácii „ CALIO“ karty bude riešiť v spolupráci s OC a hlavne emitentom elektronickej stravovacej karty. Pri samotnom nábehu „ CALIO“ karty bude nutná spolupráca vedúcich zamestnancov a aj Vás zamestnancov aby sa riešili problémy, ktoré je možné očakávať pri samotnej „ ostrej prevádzke“.
Podrobnosti a možnosti budú zverejnené aj na našich stránkach, tesne pred zavedením nového spôsobu zabezpečenia stravovania.
K BODU 1 . Aplikácia novely Zákonníka práce od 1.5.2018. ( príplatková časť).
OC jednoznačne odmietli návrh zamestnávateľa na Zmenu č. 13 do Smernice pre odmeňovanie a predložili svoj návrh tzv. „ príplatkovej časti“, ktoré v tomto kole neakceptoval zástupca zamestnávateľa.
Po tomto bolo kolektívne vyjednávanie prerušené. Zamestnávateľ bol požiadaný aby spracoval podrobnú finančnú analýzu dopadov „ na hospodárenie“ a po vypracovaní a dodaní tejto analýzy bude pokračovať KV. Predstava OC je, že by to mohlo byť v horizonte 10 – 12 dní.

V rámci dnešného dňa popri povinnostiach KV OAVD absolvovalo pracovné stretnutie s generálnym riaditeľom ŽSR a riaditeľom O 510.
Predmetom stretnutí bolo : žiadosť o urýchlenie procesov nového systému odmeňovania na ŽSR, zavedenie výkonového príplatku pre funkciu výpravca v garantovanom termíne a iné pracovné témy vo vzťahu k platnej KZ ŽSR.
Záverom iba moje opakované konštatovanie : „ Čo pán generálny riaditeľ doteraz sľúbil, všetko splnil „. Chceme mať aj naďalej to presvedčenie a istotu, že to tak bude aj naďalej.

Za TÍM OAVD
Predseda Republikovej rady

Comments are closed.