KZ na stránku

Na základe podnetov od zamestnancov z prevádzky si Vás dovoľujeme upozorniť na ustanovenia článku2.1. bod 10 a 11, platnej KZ ŽSR. Sú tam jasne zadefinované povinnosti vedúcich zamestnancov ale aj práva zamestnancov. Poprosíme všetkých zamestnancov aby uplatňovali svoje práva, ktoré im zaručuje KZ ŽSR a platná legislatíva Slovenskej republiky.
Zamestnanec má v rámci svojho zamestnania len neveľkú moc ovplyvniť svoje pracovné podmienky a ekonomické záujmy. Ako jednotlivec si pripadá príliš slabý a bezmocný voči svojim nadriadeným, nedôležitý a nahraditeľný. Sám toho veľa nezmôže. Často krát volí medzi odhodlaním presadiť svoje požiadavky a obavou, že príde o pracovné miesto. Avšak organizované kolektívy Odborových centrál, so silnou podporou v zákone už mocou oplývajú a stávajú sa závažiami, ktoré nielen vo vzťahu k zamestnávateľovi, ale celkovo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, vyrovnávajú misky váh a zúčastnené strany musia s nimi počítať.
KZ ŽSR 2017 – 2018.
BOD 10.
V prípade zisťovania príčin vzniku nehody a prevádzkovej poruchy je vedúci zamestnanec povinný upozorniť vypočúvaného zamestnanca na možnosť prizvania zástupcu odborovej organizácie, ktorú si sám určí a ďalšieho priebežného informovania príslušnej odborovej organizácie. Táto odborová organizácia bude až do uzatvorenia nehody a prevádzkovej poruchy informovaná o priebehu vyšetrovania. Vypočúvanému zamestnancovi sa odovzdá preukázateľne odpis výpovede, ktorú urobil pred vyšetrujúcim orgánom zamestnávateľa. Zamestnávateľ prizve zástupcu príslušnej odborovej organizácie do komisie, ktorá je zvolaná k vyšetrovaciemu pokusu a k uzavretiu nehody a prevádzkovej poruchy.
BOD 11.
Pri prešetrovaní porušenia pracovnej disciplíny a pri šetrení písomných podaní, podnetov a sťažností, ktoré sa týkajú pracovnoprávnej problematiky, je príslušný vedúci zamestnanec povinný vyhovieť požiadavke zamestnanca o účasť zástupcu odborového orgánu na takomto šetrení. Zároveň zabezpečí, aby sa zamestnancovi po oboznámení a podpísaní zápisnice zo šetrenia odovzdalo jedno vyhotovenie.

Comments are closed.