Zhrnutie roka 2017

Zhrnutie roka 2017.

Vážení členovia OAVD, sympatizanti OAVD, kolegyne, kolegovia a zamestnanci ŽSR.

Teraz je ten čas splnených prianí, želaní, pohody, hodnotenia, bilancovania a nových predsavzatí aj cieľov do ďalšieho obdobia. Aj OAVD chce na sklonku roka 2017 zhodnotiť obdobie tohto roka, povedať čo sa nám podarilo, kde sa nám menej darilo a čo nás čaká v roku 2018 ktorý už klope na dvere.
Rok 2017 bol prelomovým pre Odborovú asociáciu výpravcov a dispečerov. Po ukončení kolektívneho vyjednávania vo februári 2017 OAVD a jej prezident p. Chovanec zareagovali na výzvu zamestnávateľa, aby sme neboli iba Tí, ktorí „ natŕčajú dlane“ a slále iba pýtajú „daj,daj.“ Na základe podnetu generálneho riaditeľa ŽSR sa prezident OAVD stal iniciátorom a OAVD lídrom projektu „ Kategorizácia staníc a nové odmeňovanie výpravcov“. V súčinnosti a ukážkovej spolupráci s Odborom 410 GR ŽSR a aj s kolegami s partnerských odborových centrál OZŽ a FPP sa tento projekt podarilo naštartovať a prvú časť aj aplikovať do praxe a to podobe novej mzdovej tabuľky tarifných tried. Prvé pracovné stretnutia a rokovania sa začali v marci a trvali až do novembra. Bolo to mnoho a mnoho dní rokovaní, vysvetľovania si postojov, metodiky a práce aj technológov na jednotlivých OR. Následne sa celá prvá časť projektu odprezentovala a odovzdala najvyššiemu vedeniu GR ŽSR. Teraz sa pracuje na tzv. druhej časti – Výkonový príplatok, ktorý bude v počiatočnej fáze platiť iba pre typovú pozíciu výpravca a bude to zaručená zložka mzdy. Prvotné informácie budú poskytnuté v druhej polovici januára nakoľko sa na tomto projekte ešte intenzívne pracuje. Ďalej bolo pre OAVD podstatné a životné dôležité kolektívne vyjednávanie o bode 45 MZDY pre rok 2018. Toto kolektívne vyjednávanie bolo takisto iné, ako sme boli zvyknutí a naučení mnoho rokov predtým. Výsledok tohtoročného KV je Vám všetkým už známy, no aj tak je z môjho pohľadu ako hlavného kolektívneho vyjednávača za OAVD potrebné ozrejmiť niektoré aspekty. To čo sa Vám mnohým zdalo aké to bolo jednoduché a jednoznačné, veď zamestnávateľ navrhol a odborári to zobrali, nebolo vôbec také jednoduché. Zdanie klame. V septembri sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí OC pôsobiacich na ŽSR, kde po dlhých debatách a určitých kompromisoch sa zrodil spoločný návrh OC bodu 45 MZDY KZ ŽSR ktorý bol aj 3.10.2017 predložený zamestnávateľovi. Súbežne sa pracovalo naj finalizácii projektu kategorizácie staníc, kde nie všetky OC mali dostatočnú vedomosť o tomto projekte. Prečo? Príčiny to má rôzne a dnes to už nie je ani podstatné. V zákonnej lehote( do 30 dní) zamestnávateľ odpovedal na návrh OC, ktorý odmietol ,,an block“ a predložil svoj návrh. To čo uviedol v zdôvodnení svojho návrhu zamestnávateľ OAVD akceptovalo a aj podporilo. Pre kolektívnych vyjednávačov bolo dôležité ba priam najdôležitejšie, že v návrhu zamestnávateľa bolo v celom rozsahu aplikované nastavenie tarifných tried výpravcov tak ako v projekte. To znamená, že zamestnávateľ celý tento projekt aplikoval do nového odmeňovania. S tým neboli spokojní niektorí kolektívni vyjednávači hlavne jednej OC, ktorí vo väčšej miere zastupujú infraštruktúru. Dôvodom prečo neboli naklonení k tomuto bolo, že tento spomínaný projekt sa realizoval iba na úseku riadenia dopravy. Infraštruktúra a nastavenie tarifných tried sa riešili tak ako to zdôvodnil zamestnávateľ. Kolektívni vyjednávači OAVD s mandátom od členskej základne cez najvyšší orgán OAVD Republikovú radu a aj dohody s väčšinou OC pri KV obhájili tento návrh aj určitými písomnými záväzkami pre zamestnávateľa na rok 2018. Jeden tých najdôležitejších je, že ŽSR sa v roku 2018 zaviazali vytvoriť a zaviesť „ Jednotný prémiový poriadok“ a riešenie „ seniority“ na ktorom budú participovať aj odbory a OAVD pri tom nebude chýbať. Iba tak pre ozrejmenie teraz máme na ŽSR cca 17 prémiových poriadkov ( Prečo? Asi to niekomu vyhovovalo) a chceme veriť tomu, že jednotný prémiový poriadok donesie „ poriadok“ do motivačnej zložky mzdy. Druhým záväzkom je vytvorenie pracovnej skupiny k predpisu OK 4- Rekondičné pobyty, kde sa bude riešiť nárokovosť ďalších typových pozícii. Pre OAVD je prioritou typová pozícia dispečer. To čo sa podarilo v rámci kolektívneho vyjednávania na ŽSR v tomto roku ste mnohí zhodnotili vo svojich vyjadreniach. Niektoré boli súhlasné, iné nesúhlasné, kritické ba až odmietajúce alebo dohenostujúce. K tomu snáď iba toľko, skúste porovnať KV na ostatných dvoch železničných spoločnostiach a porovnajte čo sa dosiahlo. Nikdy nebudeme a ani ja nebudem tvrdiť, že to čo sa dosiahlo teraz je dokonalé a optimálne. Urobili sa prvé kroky k spravodlivejšiemu odmeňovaniu hlavne zamestnancov v prevádzke. Bolo rozumnejšie neurobiť nič a nechať tento starý a už svojim spôsobom nefunkčný systém odmeňovania pokračovať naďalej? Môj osobný poznatok je taký, že skoro každý zamestnanec z prevádzky vyjadril nespokojnosť z doterajším systémom odmeňovania. Tak asi je potrebný iný, nový, progresív0nejší, ktorí viac ocení prevádzkových zamestnancov a aj zložku ŽSR, ktorá robí „ CORE BIZNIS“ tejto firme. T.j. zarába peniaze a je to doprava. Ďalším takým významným medzníkom v OAVD bol VII. Snem OAVD, ktorý sa konal dňa 4.10.2017. Na tomto sneme došlo k jednej personálnej zmene, snem schválil významnú a rozsiahlu zmenu Stanov OAVD a programové ciele OAVD na roky 2017 – 2021. Jednou takou nepopulárnou zmenou je zmeny výšky členského príspevku člena OAVD na sumu 5,0 eura/mesiac. Zdôvodnenie je v prílohe. A čo sa nám podarilo od tohto obdobia? Za tento čas sa Odborová asociácia výpravcov a dispečerov stala lídrom v rámci kolektívneho vyjednávania, nastavili sa lepšie podmienky konštruktívneho sociálneho dialógu na všetkých úrovniach zamestnávateľa. OAVD je nateraz rešpektovanou OC u zamestnávateľa. V rámci zvyšovania odbornosti a profesionality funkcionárov orgánov OAVD sa ich zástupcovia zúčastnili niekoľkých odborných školení. Bolo to školenie z Turnusového poriadku, Zákonníka práce, Zákona o kolektívnom vyjednávaní, Zákona o ochrane osobných údajov, Zákona o verejnom obstarávaní, Zákona o pracovnom čase v doprave atď. V tomto trende chceme naďalej pokračovať, lebo iba odbornosť a akčnosť nás môže posúvať vyššie a vyššie. OAVD sa zúčastnilo a aj zúčastňuje zasadnutí komisii BOZP a OOPP, kde tvrdo a nekompromisne pripomienkuje zlý stav v zabezpečovaní OOPP a rovnošiat. Jedným z takých príkladov je aj „ Kontrola odborovým orgánom podľa § 149 ZP nad stavom BOZP“ , kde sme iniciovali takéto kontroly na staniciach, v skladoch OOPP a v predajni rovnošiat. Prvé ohlasy aj výsledky sú pozitívne a v takých aktivitách budeme pokračovať naďalej. Veľmi agilne sme sa zúčastnili aj riešenia jednej D-7, kde asi kompetentní nečakali taký odpor a postoj zo strany OAVD. Tu chceme dať verejný prísľub, že sa každého nášho člena v prípade jeho problému v pracovnoprávnych vzťahov zastaneme a môže očakávať našu ústretovosť a maximálnu odbornú pomoc. Za krátky čas od snemu sa OAVD etablovalo aj na sociálnych sieťach, kde chce oslovovať členov, mladšiu začínajúcu generáciu kolegov-železničiarov a tak kráčať s modernou dobou. OAVD sa pre rok 2017 stalo ako občianske združenie aj príjemcom 2 % dane. Aj tieto získané finančné prostriedky pomôžu na zvyšovanie odbornosti a profesionality OAVD. Podrobnosti o možnosti poukázať 2 % budú zverejnené v januári. Po 100 dňoch od zvolenia do funkcie Predsedu Republikovej rady OAVD ( 13.01.2018) dám podrobnejší odpočet mojej práce, čo sa podarilo a čo nie. Záverom mi dovoľte aby som Vám poprial do Nového roku 2018 zdravie, pokoj, všetko dobré a aby sme sa už aj my zamestnanci v prevádzke, železničiari – dopraváci mali lepšie. OAVD je pripravené sa na tom podieľať.
SPOLU DOKÁŽEME VIAC. POMȎŽTE MENIŤ VECI K LEPŠIEMU – POMȎŽETE SAMI SEBE. NESTAČÍ MAŤ LEN PRAVDU, TREBA MAŤ AJ SILU !

Demko František
Predseda Republikovej rady OAVD

Comments are closed.