Dodatok ku KZ

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve ŽSR 2017 – 2018
Do KZ ŽSR doplňte pre rok 2018 text bodu 45 nasledovne
45. ŽSR v roku 2018 zabezpečia:

a) tarifné mesačné mzdy podľa novej tabuľky tarifných tried (príloha č. 1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR s účinnosťou od 01. 02. 2018) a dodržanie objemu vyplatených prémií za ŽSR z roku 2017.
Pre účely vyhodnotenia KZ sa do priemernej mzdy nezapočítajú odmeny pri odchode do dôchodku a odmeny členov Správnej rady.

b) sledovanie a vyhodnocovanie vývoja priemerných miezd na úrovni VOJ porovnaním skutočne dosiahnutej priemernej mzdy VOJ s priemernou mzdou VOJ v roku 2017,
c) sledovanie a vyhodnocovanie vývoja priemerných miezd na vybrané profesie.“
Generálny riaditeľ ŽSR môže rozhodnúť o vyplatení mimoriadnej prémie ku Dňu železničiarov a k Vianociam za predpokladu lepšieho plnenia hospodárskeho výsledku ŽSR a zároveň na úrovni hospodárenia zo ZPŽI a osobných nákladov v roku 2018.
PROTOKOL je neoddeliteľnou súčasťou Kolektívnej zmluvy ŽSR 2017 – 2018 vrátane jej dodatku.

Comments are closed.