INFO o RR

Info Rep.Rada

KOLEGYNE, KOLEGOVIA, ČLENOVIA OAVD:

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnilo zasadnutie I. Republikovej rady OAVD po VII. Sneme OAVD. Členovia Republikovej rady sa zasadnutia zúčastnili v nadpolovičnej väčšine.
Hlavnou úlohou Republikovej rady, je napĺňať úlohy dané Snemom OAVD, určovať smerovanie OVAD. Najdôležitejšími bodmi programu zasadnutia boli :
-Voľba Podpredsedu Republikovej rady, kde na návrh Predsedu Republikovej rady OAVD bol členmi Republikovej rady zvolený p. Bóna Ladislav Bc.,
-Smernica platieb OAVD, kde sa viedla dlhá diskusia členov Republikovej rady s v vrcholovým vedením OAVD, obidvoma uvoľnenými funkcionármi, prezidentom, predsedom Republikovej rady a novozvoleným podpredsedom Republikovej rady.
-Členské príspevky OAVD – uznesenie Snemu OAVD , kde príde k navýšeniu členského príspevku členov OAVD po podpise KZ( dodatku) na rok 2018. V tomto bode sa dohodol postup pri technickej realizácii zmeny a text zdôvodnenia zvýšenia členského príspevku.
– Informácia o príprave a stave kolektívneho vyjednávania na ŽSR pre rok 2018, kde boli podané obšírne a vyčerpávajúce informácie pre členov Republikovej rady, následne bol predstavený tím kolektívnych vyjednávačov za ODBOROVÚ ASOCIÁCIU VÝPRAVCOV A DISPEČROV (ďalej OAVD)pre kolektívne vyjednávanie o KZ ŽSR 2017 – 2018 oprávnených vstupovať v mene OAVD do procesu kolektívneho vyjednávania zo zamestnávateľom ŽSR v zložení:
Demko František, Predseda Republikovej rady OAVD, hlavný kolektívny vyjednávač
Chovanec Jozef Mgr., Prezident OAVD
Bóna Ladislav Bc., Podpredseda Republikovej rady OAVD
Tὅkὃly František, Viceprezident Regionálnej rady Košice
Porubän Ľubomír Ing., Viceprezident Regionálnej rady Bratislava
Kráľ Slavomír, Viceprezident Regionálnej rady Zvolen
Ďuračka Rudolf, Viceprezident Regionálnej rady Žilina
Ferencei Matej, Vedúci uzla Bratislava hl. stanica

TENTO TÍM KOLEKTÍVNYCH VÝJEDNÁVAČOV DOSTAL MANDÁT NA ĎALŠIE KROKY A POSTUPY V RÁMCI KV o KZ 2018.

-Informácia o projekte „ Kategorizácia staníc a nové odmeňovanie výpravcov“, kde tak isto členom Republikovej rady bol prezentovaný projekt na ktorom OAVD odviedlo veľký kus práce a dá sa aj troška neskromne povedať, že vrcholoví funkcionári OAVD boli a sú lídrami projektu.
-Prerokovanie stavu členskej základne, kde sa viedla debata o tom, že je potrebné zastabilizovať počet členov a oslovovať hlavne nastupujúcu mladšiu generáciu našich nových kolegov.
Toto sú tie základné a všeobecné informácie, kde ako predsedajúci Republikovej rady, som považoval za nutné a správne dať na vedomie aj ostatným členom a sympatizantom OAVD. Bola to asi jedno z najdlhších zasadnutí Republikovej rady OAVD.
Každý jeden člen Republikovej rady mal možnosť sa vyjadriť k jednotlivým bodom a aj vo všeobecnej rozprave, kde bol aj náznak toho, že niektorí zástupcovia regiónov asi nie celkom chápu úlohu vrcholových predstaviteľov OC OAVD a púšťajú sa do „boja“ s nimi a nie zo zástupcami zamestnávateľa. Tam je nespočetné množstvo problémov a odlišností názorov, ktoré čakajú na riešenie v prospech členov našej odborovej organizácie a v neposlednom rade aj ostatných zamestnancov. Preto je aj úlohou Prezidenta a Predsedu Republikovej rady vysvetľovať svoje konanie všetkým ktorý prejavia záujem, chcú byť informovaný a spolupracovať v prospech OAVD a všetkých členov.

V Trebišove dňa 18.11.2017 Demko František
Predseda Republikovej rady OAVD

Comments are closed.