SNEM OAVD

Info snem

Vážení kolegovia a kolegyne.

Dňa 16.10.2013 sa konal v Žiline celoslovenský snem OAVD. Uplynulo štvorročné volebné obdobie pre prezidenta OAVD a snem musel zvoliť nového prezidenta, zhodnotiť uplynulé volebné obdobie a skontrolovať prostredníctvom revíznej komisie nakladanie s financiami republikovej pokladne. So zhodnotením predošlého volebného obdobia neboli delegáti celkom spokojní a náležite to bolo prezidentovi na sneme aj vyčítané. Výhrady mali delegáti i k práci prezidenta za predchádzajúce obdobie. Revízna komisia po skontrolovaní peňažných denníkov skonštatovala, že hospodárenie a nakladanie s financiami republikovej pokladne bolo v súlade so smernicou platieb schválenou republikovou radou. Po zhodnotení volebného obdobia a správe revíznej komisie nastal čas na voľbu nového prezidenta. Na kandidátsku listinu v súlade s volebným poriadkom boli zapísaní dvaja kandidáti. Jozef Chovanec doterajší prezident OAVD a František Demko kandidát regiónu Košice. Obaja kandidáti mali možnosť predniesť delegátom svoju predstavu ďalšieho smerovania a fungovania OAVD na nastávajúce štvorročné volebné obdobie. Po odznení oboch prejavov a malej diskusii zo strany delegátov, ktorí požadovali určité upresnenie zámerov kandidátov, vyhlásil predseda volebnej komisie tajnú voľbu prezidenta OAVD. Po krátkej prestávke predseda volebnej komisie vyhlásil výsledok volieb na funkciu prezidenta OAVD. Delegáti snemu svojím hlasovaním rozhodli o novom prezidentovi OAVD, ktorým sa opätovne stal Jozef Chovanec. Po zvolení prezidenta pokračoval snem vo svojom programe a to schválením predložených zmien stanov OAVD, ktoré môže meniť iba snem. Delegáti snemu sa dohodli a odhlasovali niektoré z navrhovaných zmien. Bol to posledný bod snemu, po ktorom nasledovalo ukončenie snemu a poďakovanie delegátom za účasť. Potom nasledovala prvá republiková rada, ktorá zo svojho stredu volila nového predsedu rady na ďalšie volebné obdobie. Republiková rada potvrdila svojím hlasovaním na ďalšie obdobie vo funkcii predsedu rady pána Bc. Ladislava Bónu.
Poďakoval som delegátom za prejavenú dôveru mojím znovuzvolením. Napriek prejavenej dôvere som si zapísal všetky pripomienky a kritiku na prácu ktorú som doteraz robil. A práve preto sa budem snažiť oveľa lepšie pracovať pre OAVD, pretože to znamená pracovať a viac robiť pre členov odborovej organizácie. Chcem navrhnúť republikovej rade viacero zmien v ďalšom fungovaní a systéme práce. A hlavne začať informovať Vás všetkých o práci a riešení problémov ktoré nám prináša prevádzka a život. Budem sa svojou prácou snažiť presvedčiť všetkých členov, že sa delegáti rozhodli správne.

Comments are closed.