Info prezidenta OAVD

INFO prezidenta OAVD

Vážení kolegovia a kolegyne, dovoľte mi osloviť Vás s dôležitými informáciami, ktoré sa týkajú najmä výpravcov. Na základe protokolu z kolektívneho vyjednávania ( na náš podnet) k teraz platnej KZ, má zamestnávateľ povinnosť zriadiť komisiu k zrušeniu bodového hodnotenia funkcii „VÝPRAVCA“. Komisia by mala začať pracovať v mesiaci október 2010 a OAVD bude k nej prizvaná.
V niektorých staniciach sa zamestnanci dostali k informáciám o možnosti poskytnutia návrhov od prednostov, majú možnosť ich podať zároveň so zamestnávateľom , komisia ich bude prejednávať a hľadať optimálne riešenie.

Ďalšou dôležitou témou pre Vás sú takzvané „ P“ – čka, nárok na platené voľno pri návšteve lekára, sprevádzaní a darovaní krvi. Všetky tieto prípady rieši „Súborná smernica“ a „Turnusový poriadok“ odboru 510 GR ŽSR, no napriek tomu nie je všetkým jasný počet hodín, ktorý je zamestnávateľ povinný v jednotlivých prípadoch zaplatiť. Takže v skratke :

– Pracovné voľno pri návšteve lekára a sprevádzaní : turnusoví zamestnanci s týžd. prac. časom 37.30 = 90,00 hod., 36.00 = 86,40 hod. ročne pri návšteve + taký istý počet hodín na sprevádzanie, ktoré rieši § 40 ZP (manžel, manželka, dieťa vlastné, osvojené alebo zverené súdom, rodičia, súrodenci, švagrovia, svokrovci, prarodičia, vnúčatá, v týchto prípadoch nemusia žiť v spoločnej domácnosti a iná osoba, ktorá žije so zamestnancom v spoločnej domácnosti ako napr. druh, družka, dieťa manžela, ale aj ľubovoľná osoba bez príbuzenského vzťahu). Pri plánovanej návšteve lekára zamestnanec vyplní tlačivo : „Žiadosť o pracovné voľno“ , ktoré predloží svojmu nadriadenému na potvrdenie. Pri náhlom onemocnení, alebo úraze stačí priniesť potvrdenie od lekára, ktoré sa dodatočne pripne k žiadanke a potvrdí ju nadriadený. Bezodkladne mu musí takúto skutočnosť nahlásiť. Počet hodín, ktoré budete mať zaplatené, závisí od potvrdenia lekára na žiadanke a môžu nastať takéto prípady :

a) Návšteva lekára bez udania času, alebo napísané celodenné vyšetrenie : zaplatí
sa denná norma a to : u zam. s týžd. prac. časom 37.30 = 7 hod. 30 min., 36.00 = 7 hod. 12 min.

b) Návšteva lekára s uvedením času : zaplatený počet hodín potvrdených lekárom, napr. : od 7.00 do 11.00 hod. = 4 hodiny

c) Návšteva lekára s uvedením času presahujúceho dennú normu : zaplatený počet hodín potvrdených lekárom, napr. : od 6.30 do 17.30 hod. = 11 hodín ( § 18 TP )

V prípade, že je lekár vzdialenejší od miesta bydliska, môže sa započítať aj čas potrebný na cestu. Dispozičnému pracovníkovi sa vždy zaplatí denná norma, okrem prípadu, keď mu lekár potvrdí čas trvania kratší ako denná norma ( platí počet hodín potvrdených lekárom ), ak je však zaradený do turnusu za chýbajúceho zamestnanca a má dve pravidelné zmeny za sebou, platí pre neho to, čo pre turnusového zamestnanca. Nárok na platené pracovné voľno u turnusových zamestnancov je vtedy, ak zamestnancovi na daný deň pripadla plánovaná zmena.

– Pracovné voľno s náhradou mzdy pri darovaní krvi a pod. : ak lekár potvrdí čas napr. od 8.00 do 12.00 hod. = máte zaplatené 4 hodiny. Ak na potvrdení neudá žiaden čas, máte zaplatený celý odpadnutý výkon. ( Denná zmena = 12 hodín, nočná zmena = 6 hodín ) V prípade, že Vám doktor potvrdí doporučený oddych 24 hodín, máte zaplatenú celú nočnú
zmenu = 12 hodín.

-Pracovné voľno pri vykonávaní povinných lekárskych prehliadok : Pri každej pravidelnej lekárskej prehliadke Vám zamestnávateľ zaplatí 8 hodín, nezávisle od počtu vyšetrení, ktoré budete absolvovať. Ak Vám niektoré vyšetrenie pripadne na deň, keď máte plánovanú dennú zmenu, budete mať zaplatený nevyhnutne potrebný čas ( podľa potvrdenia od lekára ), maximálne dennú normu, tieto hodiny sa Vám nezapočítajú do celoročného limitu čerpania pracovného voľna pri návšteve lekára a sprevádzaní.
Cestovný príkaz si vypíšte pri každej ceste spojenej s povinnou lekárskou prehliadkou, čiže aj na každé jednotlivé vyšetrenia.

Pri nejakých nejasnostiach, prípadne riešení konkrétnych prípadov, informujte sa prosím u svojich vedúcich ramien, viceprezidenta, alebo priamo mňa na hore uvedených kontaktoch. Riešiť môžeme aj už zaplatené pracovné voľná, ak Vám nebol priznaný správny počet hodín.

Prajem Vám veľa osobných i pracovných úspechov a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Chovanec Jozef
V Šali dňa 25.10.2010 prezident O A V D

Comments are closed.