Upozornenie

Upozornenie – dokument v pôvodnom formáte

Vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľujem si Vás osloviť v mene OAVD vzhľadom na situáciu, ktorá nastala po povodniach a vzniknuté škody, ktoré voda ľuďom spôsobila. Kolektívna zmluva v bode č.87 dáva možnosť zamestnancom ŽSR čerpať finančnú pomoc prostredníctvom centrálneho sociálneho fondu.
Bod 87 KZ- Použitie prostriedkov z centrálneho soc. Fondu.
a) jednorazová sociálna výpomoc sa poskytuje v prípade:
1. smrteľného pracovného úrazu
2. závažného pracovného úrazu
3. mimoriadne ťaživej životnej situácie (napr. pri zhoršení sociálnych podmienok v rodine
z vážnych dôvodov alebo pri živelnej pohrome.)
– v uvedených prípadoch sa môže jednorazová sociálna výpomoc poskytnúť do výšky 664,00 €,
v prípade živelnej pohromy, pri ktorej je dokladovaná vzniknutá škoda nad 3320,00 €
až do výšky 996,00€

Žiadosť na poskytnutie prostriedkov zo soc. fondu si môžete uplatniť prostredníctvom svojho
prednostu.
Priložené musí byť ako príloha:
Potvrdenie o zaplavení alebo o spôsobenej škode živelnou pohromou z Obecného úradu
Predpokladaná výška škody (v prípade poškodenia spotrebičov prefotený pokladničný doklad s cenou)
Prípadne doklad od poisťovne s odhadom škody
Fotodokumentácia spôsobenej škody prípadne rozsahu zaplavenia
Nakoľko nemáme možnosť poslať túto výzvu naozaj všetkým kolegom, ktorých sa táto situácia týka,
poprosím všetkých, ku ktorým sa dostane, upozornite aj svojich kolegov a kolegyne na možnosť
pomoci zo sociálneho fondu ŽSR.

V Šali 16.06.2010 S pozdravom prezident OAVD
Jozef Chovanec

Comments are closed.