INFO z KV

Súhrnná informácia

z priebehu kolektívneho vyjednávania na ŽSR

            Dňa 11. 12. 2020 sa uskutočnilo 3. spoločné stretnutie zástupcov zamestnávateľa a zástupcov OZŽ a OAVD pred sprostredkovateľkou ku Kolektívnej zmluve pre rok 2021.

Na rokovaní o  sporných bodoch KZ ŽSR, ktoré ostali z predošlého rokovania, bolo dohodnuté:– Zvýšenie príspevku zo sociálneho fondu na stravné z 0,28 € na 0,35 €– Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce sa na zvyšuje z 0,60 € na 0,80 €. Po zadefinovaní sťaženého výkonu práce vo výškach/hĺbkach sa bude pol roka sledovať počet zamestnancov, ktorí túto prácu vykonávajú v akom časovom rozsahu a následne by bol zavedená mzdová kompenzácia za tento výkon.– Zvýšenie osobitného príplatku za práce nad rámec svojich pracovných činností z 0,50 € na 0,60 €.– Zvýšenie osobitného príplatku zamestnancom, ktorí vykonávajú dlhodobo montážne práce na pracoviskách bez denného návratu domov z 0,80 € na 1 €.– Objem finančných prostriedkov na prémie vo výške objemu prémiíz roku 2019.– Spracovanie Jednotného prémiového poriadku   ŽSR najneskôr do 30. 6. 2021.– U zamestnancov s pružným pracovným časom pri uplatňovaní celodennej prekážky tzv. „P“patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu priemernej dĺžky pracovnej zmeny, t.j7,5 hod.– Mzdové zvýhodnenie za sviatok sa poskytne vo výške 100 % jeho priemerného zárobku v súlade s ustanovením § 95 ZP.

Ostatné benefity z Kolektívnej zmluvy ŽSR platnej v r. 2020 aj s prílohami ostávajú zachované.

Kolektívne vyjednávanie pred sprostredkovateľkou bolo ukončené.

Kolektívna zmluva na rok 2021 bola dohodnutá!

                                                                   kolektívny vyjednávač za OAVD

Comments are closed.