Výzva


VÝZVA A STANOVISKO ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE OAVD

Vyzývame zamestnávateľa aby prioritne obnovil konštruktívny sociálny dialóg k témam:

– zvýšenie miezd pre zamestnancov vo funkciách, ktoré neboli zahrnuté do mzdového nárastu v roku 2018 ( Protokol k podpisu Dodatku č.1 Kolektívnej zmluvy ŽSR 2017-2018 zo dňa 8.12.2017, bod 5). Znenie druhej časti bodu 5. : Zmluvné strany sa dohodli, že typové pozície s 0 % nárastom tarifnej mzdy pre rok 2018, budú riešené v rámci kolektívneho vyjednávania v roku 2018 pre Kolektívnu zmluvu ŽSR na rok 2019- 20XX.
– zavedenie výkonového príplatku pre TP výpravcu.
– zavedenie Jednotného prémiového poriadku a príplatku za odpracované roky (senioritu) do mzdového systému odmeňovania zamestnancov ŽSR a zavedenie iba jednej mzdovej tarifnej tabuľky.
– aby bral na zreteľ vážnosť procesu kolektívneho vyjednávania, pretože iba uzatvorená a platná Kolektívna zmluva zabezpečí sociálny zmier. A jedine sociálny zmier zabezpečí tejto firme prosperitu a spokojných zamestnancoch.
– aby predložil formou hromadného e-mailu svoj postoj k možnému prepúšťaniu a zdôvodnil, prečo neboli odmeny ku Dňu železničiarov a k Vianociam.
– aby novelizácie predpisov a interných smerníc, ktoré majú priamy dopad na zamestnancov ( Ok 6, KTP a iné) riešil a novelizoval v spolupráci zo zástupcami zamestnancov.
***********************************************************************************************

S ohľadom na dianie na ŽSR a Kolektívnom vyjednávaní, v rozhovoroch s členmi OAVD a verejných diskusiách na sociálnych sieťach, kde zamestnanci urýchlenie žiadajú vyhlásenie štrajkovej pohotovosti a zbieranie podpisov pod vyhlásenie o neobmedzenom štrajku, Republiková rada OAVD vydáva toto vyhlásenie.
Po x rokoch sme dospeli do bodu, kedy si musíme povedať, že stačilo. Skúšanie trpezlivosti zamestnancov už zašlo priďaleko. Nevyplatenie 100€ odmeny ku Dňu železničiarov a ani k Vianociam je už prisilná káva aj pre najzanietenejších železničiarov. Na dennej báze sa stretávame s radikálnym zhoršovaním situácie na ŽSR. Stav infraštruktúry sa zhoršuje už doslova z hodiny na hodinu. Pracoviská sú v stave, kedy sa skôr podobajú na ubytovňu pre sociálne slabších ako na miestnosti, kde má prebiehať nepretržitý výkon dopravnej služby. Potkany vyliezajúce z WC, pitná voda v bandaskách, uniformy na dvojročnej čakacej listine, kúrenie zariadeniami, ktoré nespĺňajú technické normy ani v krajinách tretieho sveta, TOI TOI pri budovách a pod.; takéto podmienky už zamestnanci nemôžu ďalej tolerovať. Pri pohľade na dianie v susedných železničných správach: OBB po výstražnom štrajku, SŽDC s uzavretou kolektívnou zmluvou, DB po 4 hodinovom štrajku a následne uzavretej kolektívnej zmluve sa pýtame, dokedy sa budeme prizerať na to, čo sa deje na ŽSR. Pri neustálych stúpajúcich výkonoch v osobnej doprave, pri zabezpečovacích zariadeniach z rokov 1989 a starších, bez nehody, pri ktorej by došlo k vážnemu zraneniu cestujúceho prípadne úmrtiu, ktorú by zavinil zamestnanec ŽSR, je postoj zamestnávateľa a ministerstva dopravy úplným ponižovaním.
Vedú nás k tomu tieto dôvody:
– verejne sa začína skloňovať hromadné prepúšťanie väčšieho počtu zamestnancov
– rozbitý mzdový systém
– na mnohých VOJ verejná vojna medzi úradníkmi a prevádzkovými zamestnancami pre mzdový systém
– možno i odstúpenie od zvýšenia miezd pre zamestnancov vo funkciách, ktoré neboli zahrnuté do mzdového nárastu v roku 2018, nakoľko zatiaľ nebol zo strany zamestnávateľa predložený žiadny návrh
– nedodržanie záväzkov o zavedení výkonovej odmeny, Jednotného prémiového poriadku, príplatku za odpracované roky (senioritu) a zavedenie iba jednej mzdovej tarifnej tabuľky, úplne neguje akýkoľvek sociálny dialóg na ŽSR.
– sme v situácii, keď ŽSR chýbajú zamestnanci v kľúčových profesiách a nikde nie je zamestnávateľom nadefinované riešenie. Doteraz čiastkové riešenia nepriniesli očakávané riešenia a personálna kríza v kľúčových, nedostatkových profesiách sa iba prehlbuje.

***********************************************************************************************
Zamestnancom ŽSR takto pripravilo vedenie „SMUTNÉ krásne Vianoce“. Domnievame sa, že mzdový nárast navrhnutý zamestnávateľom vo výške 10 EURO do TT mesačne, môžeme po ostatných dňoch považovať za úplný výsmech až urážku zamestnancom.
OAVD plne podporuje predložený návrh KZ 2019-2020 a preto vyzývame ostatné odborové centrály na ŽSR, aby sa v záujme zamestnancov k tejto výzve pridali.
Vážený kolegovia STAČILO! Dosť bolo ústupkov a hrania sa. Je čas začať konať.
Zároveň navrhujeme, aby sa symbolom tejto výzvy stala zelená vetvička s čiernou mašličkou a zamestnanci podporili túto výzvu jej umiestnením na viditeľnom mieste na pracovisku a odeve.
Republiková rada OAVD

Prijaté uznesením Republikovej rady č.j. 13/12/2018 KZ

V Košiciach dňa 16.12.2018

Comments are closed.