Do pozornosti

Je správne rušiť vlakové spoje. Keďže je to anonym dovolím si to okopírovať celé.Taká je pravda o železnici.Je to z téma.pravda.sk z 29.1.2011
Železničiar napísal(a):
Vo svojej praxi som sa pohyboval v prostredí železnice a poznal som prostredie na tzv, výkonných jednotkách (stanice, dištancie, depá), cez stredné a vyššie riadiace orgány (prevádzkový oddiel, správa dráhy) až po vrcholový riadiaci a správny orgán – federálne ministerstvo dopravy. A to nielen prevádzkovú… pokračovanie
Vo svojej praxi som sa pohyboval v prostredí železnice a poznal som prostredie na tzv, výkonných jednotkách (stanice, dištancie, depá), cez stredné a vyššie riadiace orgány (prevádzkový oddiel, správa dráhy) až po vrcholový riadiaci a správny orgán – federálne ministerstvo dopravy. A to nielen prevádzkovú stránku. ale aj ekonomické podmienky vtedajšieho systému. Tento model železnice trval takmer do rozpadu ČSFR. Do zmeny režimu, za tzv. socializmu tiež síce nebolo všetko v poriadku, ale nikdy sa nepripúšťala tzv stratovosť niektorej činnosti. Súdruhovia z ÚV by zodpovedných boli roztrhali v zuboch. Ak niečo nefungovalo, ihneď nastupovali kontroly, analýzy a aj boli vyvodené dôsledky.
Po zmene režimu sa cielene konalo v mocenských a politických kruhoch tak, aby železnica znášala zlaté vajcia pre straníckych lídrov a ľudí im blízkych. A nielen v prostredí železnice. „Manažeri“ začali atomizovať nielen vedenie železnice ale aj odbory. Po rozpade ČSD riadil železnicu jeden generálny riaditeľ a boli jednotné odbory. Počas druhej Dzurindovej vlády vytvorili tri subjekty s tromi generálmi. Každý generál mal a aj dnes má pod sebou ďalších riaditeľov s množstvom odborov od výmyslu sveta. Samozrejme to umožňovalo zamestnávať veľa straníckeho a rodinného príbuzenstva. Koľko sa takto na riaditeľstvách naberalo, minimálne toľko sa v prevádzke prepúšťalo. A aby deštrukcia železnice išla ako po masle, rozložili odbory až do štrnástich odborových centrál. Predáci odborov sa predbiehali v nadbiehaní (samozrejme nie zadarmo) vedeniu železnice. Záujmy prevádzkových zamestnancov a spoločnosti boli pre nich až druhoradé.
A ekonomika železnice. Cielene išla dole vodou v dôsledku obchodnej a tarifnej politiky. V osobnej doprave cestujúci prešli do autobusov, pretože často v autobuse bolo nižšie cestovné ako vo vlaku. Tak sa stali regionálne trate tzv. „stratovými“, často aj za pomoci sfalšovania ekonomických ukazovateľov. K tomu si treba predstaviť vplyv nízkej kultúry cestovania, špinavé vlaky, stanice, neochotný personál, schválne zle stavaný cestovný poriadok a časté zmeny v ňom a pod. V nákladnej doprave deštruktori o viac ako o 150 % zvýšili tarify a cestná doprava železničnej ihneď úspešne konkurovala. Najmä keď cestnú infraštruktúru platili daňoví poplatníci. K tomu sa pridali „tunelári“ v kabátoch tzv. špeditérov. Tí od vedenia dostali povedzme 20% tzv. akvizičnú zľavu, 10% dali zákazníkovi, ktorý si dal tovar prepraviť a 10% si strčili do vrecka. Obchodné útvary železnice smeli poskytnúť zákazníkovi iba 7% zľavu, tak sa potom všetci zákazníci hrnuli k „špeditérom“. A to boli zas len tí blízki a bližší. V prostredí infraštruktúry, teda ŽSR sa tunelovalo tiež veľmi intenzívne. Tunelár si napr. zriadil firmu, povedzme s názvom JOVA, sekretárku, telefón a účet v banke. Od ŽSR si požičal podbíjačku, čističku štrku, prípadne iné mechanizmy a s požehnaním vedenia železnice išiel vykonať strednú opravu koľaje v určitom traťovom úseku alebo v stanici. Najal si zopár romov a cez víkend aj brigádnikov od ŽSR – traťovej dištancie. Takto akože zrekonštruoval koľaj, za čo dostal dobre a najmä promptne zaplatené. A trebárs sa o zisk podelil so svojimi dobrodincami.
A tak sa bašovalo, pardon „hospodárilo“ na železnici. Pomaly bolo všetko stratové. Stratové boli nielen vybrané úseky pre osobnú prepravu, ale aj preprava spešnín a kusových zásielok. Dnes tieto balíkové zásielky vozí niekoľko operátorov a určite ziskových. Že vozia po ceste a na drahých autách opäť zaplatí daňový poplatník.
Aký kresťan je minister, keď sa nepozrie pravde do očí, keď je schopný svojim nekompetentným rozhodnutím zobrať občanovi hoci existenčný prostriedok, likvidovať ekologický prostriedok dopravy. Asi má „beľmo“ na očiach, keď nevidí ako sa prepadá dopravný systém, ktorý nám tu zanechali starí otcovia, ktorý na jednotku výkonu potrebuje len 1/3 trakčnej energie oproti cestnej doprave, ktorý šetrí krajinu a nakoniec peniaze občanov. Nedokáže sa ísť pozrieť do Rakúska alebo Švajčiarka ako tá železnica má dobre fungovať? Asi nie, zapadol medzi tých hospodárov štátu so „špinavými paprčami“, ktorí rozložili hospodárstvo pravdepodobne pod taktovkou zahraničných vplyvov. Možno v záujme konverzie Sk na Euro, aby nebol pomer napr.1: 25 ako sú na tom naši bratia, ale 1:30,126. Takýmto hospodárom štátu by asi vadilo, keby železnica poskytovala lacnejšie prepravné služby. Veď by sa nevozilo za drahé peniaze po ceste, kde je vysoká spotreba uhľovodíkových palív a z nich daň, keby sa nedrali vo veľkom pneumatiky a z nich DPH, keby na ceste nebol stres, nehody, poistné udalosti, umrtia, truhly, vence a zo všetkého pre toho molocha zvaného „ŠTÁT“ istá DPH.
Autor: Železničiar (Zvolen

 

69 reakcií

 • … to mi páči,citát z webu: pavolkaplan.blog.pravda.sk Dvadsiaty šiesty zákon moci hovorí: “Zachovaj si čisté ruky”. Už deti od malička vedieme deň po dni otázkou: “Umyl si si ruky pred jedlom?”. Slovenskí politici, ako vývin posledných 21 rokov ukazuje, zrejme nikdy neboli bábätka ani deti. Oni boli veľkí, obrovití a mocní od prvej chvíle, čo uzreli svetlo sveta. Neprekvapuje, že základný poznatok čistoty rúk si preložili do svojho významového slovníka: “Na špinavosti, využívaj iných”.

   
 • http://hnonline.sk/ekonomika/c1-51761080-pomoc-zelezniciarom-meska ,a VERTE TOMU .ŽE ANI ŽIADNA NEBUDE,BOLO TO IBA BLÁ,BLÁ p.MIHÁLA A JEHO KOMPANIE. A ZASE NÁS DOSTALI! DOKEDY?????????

   
 •  
 • BEZ KOMENTÁRA : Služby „vlakušiek“, ktorými sa železnice inšpirovali v Českej republike a sú už v Európe bežnou záležitosťou, budú zatiaľ testovať tri mesiace. „Stewardky predstavujú individuálny prístup k cestujúcim a novú kvalitu služby,“ priblížil dnes riaditeľ úseku obchodu železníc Igor Chovanec.
  Na každé IC nasadia železnice jednu stewardku, ktorá sa bude venovať prednostne cestujúcim v 1. triede. V prípade, že ich obslúži, tak bude k dispozícii aj v 2. triede. Stewardky, ktorých je šesť, si železnice zatiaľ EXTERNE najímajú, mesačne ich služba stojí NECELÝCH 10.000 EUR.

   
 • MF SR
  V časti „Opatrenia v oblasti vlastníckych vzťahov štátu k železničným spoločnostiam“ (str. 15) žiadame určiť na privatizáciu 100 % akcií Carga a tento proces spustiť okamžite. Najväčšia hodnota Carga je totiž jeho trhový podiel, ktorý Cargo neustále stráca. MDVRR V súčasnosti je hodnota Carga nízka, výnos z predaja 100% akcií Carga by bol malý, preto sa predaj 100% akcií plánuje až po ozdravení Carga
  MF SR
  V úvode materiálu musí byť jasný záväzok ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, že po zvýšení transferu zo štátneho rozpočtu o hodnoty uvedené v materiáli nebude žiadna železničná spoločnosť v rokoch 2011 až 2014 v strate. Z A Obsiahnuté v závere materiálu

  MF SR
  Úsporné opatrenia je potrebné nastaviť na úroveň zámeru z decembra 2010, možný je maximálne časový posun o 1-2 mesiace. Z ČA Bude predmetom rozpracovania na úrovni spoločností

  Toto sú pripomienky z pripomienkové konania k Revitalizácii železničných spoločnosti,vznesené Ministerstvom financii. Z=zásadná pripomienka, N=neakceptovaná, A= akceptovaná, ČA= čiastočné akceptovaná. Dovolím si otázku ,kto riadi resp.diriguje železničné spoločnosti MDVRR alebo MF SR? KTO VIE,TEN ODPOVIE!

   
 • Správa o plnení modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry
  na roky 2007 – 2010
  zopár citátov z predmetnej správy : 2.4. úsek Beluša – Púchov – (6. Etapa)
  Stavba predstavuje modernizáciu 7,00 km železničnej trate vrátane železničných staníc Beluša a Púchov s celkovými investičnými nákladmi vo výške 110,868 mil. Eur. Realizácia stavby nie je krytá finančnými zdrojmi.
  4. Železničná stanica Čierna nad Tisou, modernizácia ŠR a NR
  Rozsah modernizácie železničnej stanice normálneho a širokého rozchodu bol stanovený v štúdii „Modernizácia železničného uzla Čierna nad Tisou – analýza“ vypracovanej v r. 2008, ktorá obsahuje modernizáciu železničného zvršku a spodku, trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia železničnej stanice Čierna nad Tisou vrátane priľahlej žst. Príbeník a Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá.
  V roku 2009 bola ukončená verejná súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie stavby, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie rámcovej zmluvy.
  Vzhľadom k tomu, že pre ďalšie pokračovanie neboli doteraz zabezpečené ďalšie finančné prostriedky, nebola uzatvorená 1. čiastková zmluva a v projektovaní sa zatiaľ nepokračuje.
  Prvá etapa stavby s investičnými nákladmi vo výške 53,110 mil. Eur mala byť financovaná z Kohézneho fondu OPD. Začiatok stavebných prác bol plánovaný na rok 2011 vzhľadom k naplneniu OPD prioritná os č. 1 predmetná stavba nebude realizovaná v programovom období 2007 – 2013.
  5.2 úsek Poprad – Krompachy
  Náklady na vypracovanie DSP, DRS, DVZ a IČ predstavujú (v zmysle výsledkov verejnej súťaže) 15,668 mil. Eur. V roku 2009, z dôvodu neschválenia ŽoNFP pre financovanie projektu, neboli vykonávané žiadne projektové práce. V roku 2010 sa začala spracovávať nová žiadosť o NFP, predpoklad schválenia 04/2011. ŽoNFP bude riešiť zabezpečenie financovania projektových prác a inžinierskej činnosti na stupni DSP a IČ DSP. Projekčné práce by mali byť ukončené v termíne do 2015.
  5.3 Krompachy – Kysak
  Náklady na vypracovanie DSP, DRS, DVZ a IČ predstavujú na základe verejnej súťaže 8,852 mil. Eur. V roku 2009, z dôvodu neschválenia ŽoNFP pre financovanie projektu, neboli vykonávané žiadne projektové práce V roku 2010 sa začala spracovávať nová žiadosť o NFP, predpoklad schválenia 06/2011. ŽoNFP bude riešiť zabezpečenie financovania projektových prác a inžinierskej činnosti na stupni DSP a IČ DSP. Projekčné práce by mali byť ukončené v termíne do 2015.
  5.4 úsek Kysak – Košice.
  Projekt zahŕňa úpravu spracovanej dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentáciu stupňa DVZ a DRS. Plánované náklady na vypracovanie dokumentácie predstavujú 2,120 mil. Eur. V roku 2009, z dôvodu neschválenia ŽoNFP pre financovanie projektu, neboli vykonávané žiadne projektové práce V roku 2010 sa začala spracovávať nová žiadosť o NFP, predpoklad schválenia 06/2011. ŽoNFP bude riešiť zabezpečenie financovania tzv. nultej etapy) úsek Košice – Ťahanovce) projektových prác, ktoré úzko súvisia s vybudovaním Integrovaného dopravného systému Košice.
  Následne sa spracuje nová žiadosť o NFP na zostávajúcu časť úseku Kysak – Košic na úrovni DSP a IČ DSP.
  6.1 úsek Púchov – Považská Teplá, (I. etapa)
  Stavba predstavuje modernizáciu 15,8 km železničnej trate vrátane železničnej stanice Považská Bystrica s celkovými investičnými nákladmi vo výške 309,367 mil. Eur. V roku 2010 ukončené riadenie projektu z fondu TEN-T, v súčasnosti sa financuje z prostriedkov kapitálových transferov a zostatkov prostriedkov TEN-T
  Pokračuje sa v zabezpečení dokumentácie na úrovni DSP, pripravuje sa majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
  Realizácia stavby zaradená v OPD – prioritná os 1 podľa možnosti finančných zdrojov.

  6.2 úsek Považská Teplá – Žilina, (II. etapa)
  Stavba predstavuje modernizáciu 22,7 km železničnej trate vrátane železničnej stanice Bytča a Dolný Hričov s celkovými investičnými nákladmi vo výške 222,067 mil. Eur.
  V roku 2010 ukončené riadenie projektu z fondu TEN-T, v súčasnosti sa financuje z prostriedkov kapitálových transferov a zostatkov prostriedkov TEN-T.
  Pokračuje sa v zabezpečení dokumentácie na úrovni DSP, pripravuje sa majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností.
  Realizácia stavby zaradená v OPD – prioritná os 1 pod možnosťami finančných zdrojov.

  7. Modernizácia trate IV. koridoru, úsek št. hr. SR/ČR – Kúty;
  Stavba predstavuje modernizáciu železničnej trate na úseku št. hranica s Českou republikou – Kúty vrátane nového hraničného železničného mosta cez rieku Moravu (spoločná stavba s ČR) v dĺžke 6,9 km s celkovými investičnými nákladmi vo výške 81,657 mil. Eur. Vzhľadom k tomu, že nie sú dostupné finančné zdroje, nebola zahájená príprava projektovej dokumentácie.

  13. Verejný terminál TIP Zvolen
  Na základe výsledkov štúdie potenciálu a rozhodnutia MDVRR SR bola príprava projektu odložená a v roku 2010 neboli vykonané žiadne projekčné práce
  Moderná a interoperabilná železničná sieť je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie kvalitných služieb, ako aj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti osobnej a nákladnej železničnej dopravy.
  20. Interoperabilita na IV. koridore („Koridor E“ )
  Stavba predstavuje modernizáciu traťového a staničného zabezpečovacieho zariadenia vrátane implementácie systému ERTMS (ETCS a GSM-R) v celkovej dĺžke 236,2 km železničnej trate vrátane železničných staníc s celkovými investičnými nákladmi vo výške 150,56 mil. Eur. Príprava a realizácia stavby nie je krytá finančnými zdrojmi
  22. Implementácia systému GSM-R na trati Bratislava – Žilina (koridor č. V)
  Stavba predstavuje implementáciu rádiového systému GSM-R v dĺžke 201,667 km s celkovými investičnými nákladmi vo výške 8,40 mil. Eur. Príprava stavby je riešená v rámci projektu Krásno – Čadca – št. hr. ŠR/ČR, modernizácia trate. Realizácia stavby nie je zatiaľ krytá finančnými zdrojmi.

  23. Implementácia systému GSM-R na trati Žilina – Čadca št. hranica (koridor č. VI)
  Stavba predstavuje implementáciu systému rádiového systému GSM-R v dĺžke 37,2 km s celkovými investičnými nákladmi vo výške 1,33 mil. Eur. Príprava stavby je riešená v rámci projektu Krásno – Čadca – št. hr. ŠR/ČR, modernizácia trate . Realizácia stavby nie je zatiaľ krytá finančnými zdrojmi.
  24. Interoperabilita na traťovom úseku Bratislava Petržalka – Bratislava východ
  Stavba predstavuje modernizáciu zastaraného traťového a staničného zabezpečovacieho zariadenia spolu s odstránením technických obmedzení na trati v dĺžke 8,96 km s celkovými investičnými nákladmi vo výške 3,32 mil. Eur. Časť projektovej dokumentácie je riešená v rámci projektu „Prepojenie železničných koridorov na území Bratislavy“ z fondu TEN-T. V súčasnosti sa hľadajú možnosti financovania projektu a realizácie v rámci OPD – prioritná os 1

  25. Modernizácia trate Bratislava – Štúrovo – PD
  Projekt predstavuje modernizáciu trate podľa dohovorov AGC/AGTC na rýchlosť 160 km/hod. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa projektová príprava nezačala.

  28. Elektrifikácia trate Zvolen – Fiľakovo
  Projekt predstavuje elektrifikáciu 66 km trate vrátane modernizácie traťového a staničného zabezpečovacieho zariadenia. V roku 2006 bola ukončená dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. Na základe rozhodnutia MDVRR SR a z dôvodu nedostatku finančných zdrojov bola v roku 2007 projektová príprava pozastavená.

  29. Modernizácia trate Košice – Čierna nad Tisou
  Projekt predstavuje modernizáciu trate podľa dohovorov AGC/AGTC na rýchlosť 160 km/hod. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa projektová príprava nezačala.

  30. Modernizácia trate Žilina – Liptovský Mikuláš
  Projekt predstavuje modernizáciu trate podľa dohovorov AGC/AGTC na rýchlosť 160 km/hod. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa projektová príprava nezačala.

  Najvyššou prioritou SR je modernizovať trate zaradené do paneurópskych koridorov
  č. IV, V a VI, ktoré tvoria základ transeurópskej dopravnej siete TEN-T na území SR. Modernizácia koridorov v súlade s dohovormi AGC a AGTC podľa parametrov definovaných technickými špecifikáciami pre interoperabilitu (Smernica 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc spoločenstva) vychádza z potreby ponúknuť výkonnú železničnú infraštruktúru pre medzinárodnú a vnútroštátnu osobnú, nákladnú a intermodálnu dopravu v smere sever – juh a východ – západ. ŽSR, ako infraštruktúrny manažér, musia svojim zákazníkom ponúknuť železničnú dopravnú cestu sieť, ktorá spĺňa všetky technické a kvalitatívne požiadavky európskej legislatívy a noriem (interoperabilná sieť). Ďalšie zaostávanie SR v modernizácii železničnej infraštruktúry za susednými štátmi by mohlo spôsobiť odklonenie prepravovaných prúdov zo SR na siete susedných štátov a tým zhoršenie ekonomického postavenia ŽSR a aj železničných spoločností pôsobiacich na dopravnom trhu.

  aj tak vyzerá Fíkrevitalizácia železničnej infraštruktúry ,málo investovať ,veľa kecať a písať, a ešte je možnosť požiadať ostatné železničné spoločnosti vyspelej EUROPY ,aby zmiernili alebo celkom pozastavili rýchlosť modernizácie a vystavby svojej žel.infraštruktúry.

   
 •  
 •  
 • …jeden citát z webu,časom veku nič nastratil na svojej podstate a pravde, „Gaius Petronius (zomrel roku 66 A.D.):

  „Tvrdo sme sa pripravovali, ale kedykoľvek sme mali pristúpiť k praktickej činnosti, začali sme reorganizovať.

  V zrelšom veku som pochopil, že sklony čeliť každej novej situácii reorganizáciou – je jedinečnou metódou k vyvolaniu ilúzie pokroku.

  V skutočnosti to však vyvoláva chaos, neefektívnosť a demoralizáciu.“

  “We trained hard … but it seemed that every time we were beginning to form up into teams we would be reorganized. I was to learn later in life that we tend to meet any new situation by reorganizing; and a wonderful method it can be for creating the illusion of progress while producing confusion, inefficiency, and demoralization.”

  Dnes sa píše rok 2011.
  … a o tom bol aj Zvolen 15.4.2011,

   
 •  
 • Je zaujímavé, že tento človek napísal tento článok, ale ešte zaujímavejšia je tá diplomová práca, o ktorej tento autor píše. Do pozornosti p. ministra, vyhľadajte tohto pána,asi už ing. Kuníka. Zaplaťte ho dobre. Je to už druhý študent z univerzity v Pardubiciach, dopr. fakulty J. Pernera, ktorého názory sa na tejto stránke prezentujú. Ako som si myslel, že je len jedna vysoká dopravná škola, tak musím zmeniť názor, táto fakulta musí byť lepšia než tá v Žiline. Aspoň podĺa toho, že od vysokoškolákov zo Žiliny sa nedozvedáme nič nové. Teda , že nič nepublikujú, čo by bolo k zaznamenaniu. Z tejto diplomovky som si pozrel zatiaľ len názor na nový koridor a trate na ktorých som robil. Pán Kuník má také isté názory na ten koridor, ako výpravcovia, ktorí tam pracovali.Dúfam DOFO, že už si im na ministerstvo tento článok poslal.

   
 • Áno, máš pravdu, dofo. Tento článok naozaj stojí za prečítanie. Všetko podané polopatisticky a vďakabohu aj s argumentmi. Len škoda poslednej vety, že ten človek nemá čas. A pretože tí, ktorí tomu rozumejú nemajú čas, tí čo tomu nerozumejú, naďalej devastujú železnice /Slovensko/.

   
 • …stojí to za prečítanie,a menežmenty ZSSK a MDVRR by to mali mať povinné ako povinné školenie. http://www.zeleznicne.info/view.php?nazevclanku=ked-motorka-naposledy-zatrubi&cisloclanku=2011040013

   
 • …náklady spoločnosti sú ako tráva,treba ju stále strihať…,slová gen.riaditeľa ZSSK vo Zvolene 15.4.2011,a dá sa to aj tak? http://www.aktuality.sk/clanok/185690/stratove-zeleznice-chcu-kupit-drahy-fotoaparat/ ,

   
 •  
 • Ku predchádzajúcej tabuľke pridávam slová : „Škoda,že tam nie je ešte jeden stĺpec,vyjadrujúci priemerné ceny potravín,to by ten graf bol hneď naopak!!!“

   
 •  
 • Zmena CP od 1.mája z dôvodu tzv. „revitalizácie železníc“. Bez komentára! http://www.zeleznicne.info/view.php?cisloclanku=2011040009

   
 • Áno, myslím to posledné, v ktorom sa mohla hlavne poslancom obmedziť imunita. A referendum neznamamená, že otázka v ňom položená, musí byť zodpovedaná kladne.

   
 • kolega E., myslíš to posledné „Sulíkové“ o tom či beztrestné môžeme „huliť marišku“?

   
 • Ľudia v tomto štáte sa mohli vyjadriť ku dôležitejším otázkam ako sú tieto(posledné referendum) a dopadlo to veľkým fiaskom.

   
 • http://www.peticiask.szm.com/ ,skúsme pouvažovať a podporme aj túto akciu kolegyne a kolegovia.Otázka číslo 2 sa nás veľmi dotýka!

   
 •  
 • TOTO STOJÍ ZA PREČÍTANIE,AJ TAK SA DÁ „REVITALIZOVAŤ“ http://195.46.72.16/free/jsp3/search/view/ViewerPure.jsp?Document=..%2F..%2FInput_text%2Fonline%2F11%2F03%2Ftbbv3vd093503.dat.1%40Fondy&QueryText=

   
 • Dnes 1.aprílový „hlúpy žart“ ,zajtra …???????????????????????? http://www.zeleznicne.info/view.php?nazevclanku=revitalizacia-zeleznic-uspesne-zacala&cisloclanku=2011040001

   
 • http://spravy.pravda.sk/europa-vidi-v-zelezniciach-buducnost-slovensko-ich-likviduje-p60-/sk_domace.asp?c=A110330_204153_sk_domace_p58 ,,P.S: nie môj názor a súhlasím s ním,1: Je načase razantne obmedziť kamiónovú dopravu. Gulatina nepatrí na cesty ale na železnicu, detto kameň, sypké hmoty,… Nákladná autodoprava by mala slúžiť len v malom okruhu v regióne. Tranzit by mal fungovať len po železnici. Jednoznačne treba dialkovú kamiónovú dopravu vylúčiť z ciest 2. a 3. triedy.

  2:…počas krízy jednotlivé štáty investujú najmä do infraštruktúry a železničná doprava patrí k najperspektívnejším a prudko sa rozvíja. Ale neschopní politici koalície a opozície radšej vyhodia 5000 ľudí, ktorí majú min. šancu sa zamestnať 3: Naša vláda a jej podpredseda, minister dopravy to nevidí. Lebo Fico…! Zlepenec nepotrebuje širokorozchodnú trať, ani využitie žeriavov v Bratislavskom prístave, ani akúkoľvek železničnú dopravu. Takúto nekvalifikovanú vládu ako máme teraz sme ešte nikdy nemali. Všetko čo bolo treba zrušiť, zbúrať a predať. Boh ochraňuj Slovensko!

   
 • To nebola urážka,len môj názor z reality,v tomto štáte všetci všetko vieme a nikto nič nezmôže,pretože robíme proti sebe,miesto toho,aby sme sa spojili. Tiež som vyjadrila iba svoj názor páni urážlivý a tiež som bola dlho naivná,že zmením svet,že keď budem vydávať INFÁ,ľudia ich pochopia a ešte stále som trochu naivná,ináč by som to už dávno zabalila!

   
 • UZNAJTE PRÁVO KRITIKA VYJADRIŤ SVOJ NÁZOR! “ Človek často nesúhlasí s názorom toho,kto ho kritizuje,ale nesmie mu uprieť právo vyjadriť názor,aj keby bol podľa neho ten názor priam hlúpy.“

   
 • …kto povedal, že sa treba spoliehať na verejnosť, písal som len fakty. A ak ma niekto nazve naivným po 30 rokoch na štreke, tak potom neviem o čo mu ide. Aby sme dali o sebe vedieť, alebo sa tu budeme nálepkovať nejakými titulmi a dehonestovať, za to že niekto napíše svoj názor? Ak si niekto myslí, že má patent na rozum a len jeho názor je správny, tak to nepovažujem za ťahanie za jeden koniec.Skutočne, Česi sú v tomto jednotnejší…asi to bude kultúrou národa.

   
 • Ak sa niekto spolieha na verejnosť,tak je naivný,kopec ľudí tu pracuje v oveľa horších podmienkach a za oveľa menšie platy – tí nás nepodporia,no a ďalší kopec ľudí,ktorí zarábajú oveľa viac,sa na nás z vysoka vykašľú! Znovu opakujem,ak si nepomôžeme sami,tak nám nepomôže nikto!!!

   
 • Krásne píšete. Ale my to všetko vieme. Niekto viac, niekto menej, aká je problematika železníc.
  A kto okrem nás to ešte vie? Vie to verejnosť, vedia to média? Pred nedávnom TV Markíza uverejnilašot v TV novinách, kde to doslova umelecky zostrihali: …najvernejší zamestnanci sú vypravcovia a rušňovodiči / …bude sa prepúšťať…/…minister: lebo sú to dôsledky minulého gazdovania…
  A mne ako nezaujatému divákovi z toho vyplynulo, že prepúšťať sa musí, lebo výpravcovia a rušňovodiči zle gazdovali. Presne takéto žvásty a brainwashing sú typické pre komerčné televízie a takto to podsúvajú verejnosti. A tak to dopadlo aj pri poslednom štrajku. Veľkú podporu zo strany verejnosti sme nemali, alebo boli zase účelovo vybrané názory respondentov, ale aj tak efekt davovej psychózy to vyvolalo.Vie aj verejnosť, že máme v dopravných kanceláriach kreslá, ktoré tam podľa Nariadenia vlády č.276/2006 musia byť, ale že sú o 400% predražené a nevydržia v 24-hod. prevádzke ani 6 mesiacov?
  Vie verejnosť koľko a akých zamestnancov je na riaditeľstvách a aká je ich pracovná náplň (Mnohokrát to nevedia ani tí zamestnanci…) a za aký plat? V televízii vidím len rušňovodičov, výpravcov, posunovačov teda zamestnancov z prevádzky.Vie verejnosť aké pracovné podmienky sú im povinní zabezpečiť ich vedúci pracovníci v zmysle Pracovného poriadku ŽSR? A to nehovorím o vyhrážkach, prideľovaním práce, ktorá nesúvisí s ich pracovnou zmluvou…atď.Figeľ môže pre média vyhlásiť, že sa bude prepúšťať hlavne z administratívy…lenže prepúšťať bude administratíva…a koho? …seba? To, že si tu popíšeme o svojich problémoch, to nám prd pomôže. Prečo média nejdú robiť prieskum, alebo točiť príspevky na GR, OR, RR? Asi ich tam ani nepustia, na to majú Pavlíkovú. Tak povedzme médiam pravdu my…je tu dosť prípevkov, ktoré by možno novinárov zaujali. Aj takto by sa OAVD dostalo do povedomia verejnosti a možno by niečo zaregistroval aj zamestnávateľ.

   
 •  
 • 16.3.2011 ide na rokovanie vlády material „Revitálizacia “ ,odporúčam si to pozrieť celé,aj s prílohami a pripomienkami,ktoré prešli cez pripomienkove konanie ,ale idem si oči vyočiť a pripomienky sociálných partnerov tam nie sú žiadne.Asi nás zase p.minister Fígeľ všetkých ofígeľoval.Fígliar jeden! Čas ktorý ste ste tomu venovali ,bol asi márny. web úrad vlády.

   
 •  
 • Zase sa idú reštrukturalizovať železnice. Vždy keď sa objaví táto chvályhodná idea, že nemôžeme na železnice všetci doplácať a nemôžu predsa každý rok vyrábať stratu, prídu vždy rovnaké argumenty. Že sú tie vlaky prázdne, jazdia neefektívne, v podstate ich nikto nepotrebuje. A to sa ešte všeličo ruší potichu, ako tu v komentári upozorňuje Jano Filip.

  Len či naozaj. Len či sa medzi tými železničiarmi nájde niekto, kto naozaj rozmýšľa ekonomicky.
  Viac na:

  http://blog.etrend.sk/peter-kremsky/2011/03/08/odstavte-vlaky-vytrhajte-kolajnice/

   
 •  
 •  
 • a ešte aj cestoviny ,sorry na tie som z tej samej radosti zabudol.

   
 • naša skvelá vláda bude dávať „sadarmo“ múku ,tak verím,že o prepustených železničiaroch bude postarané a naši predáci môžu zvoľniť tlak na svojich sociálnych partnerov. Možno bude za to nejaké kilečko múky naviac!

   
 • Tak toto je návrh, ktoré spoje by sa mali zrušiť od 1.4.2011:
  http://files.uloziste.com/36e08a464aabf56a/

   
 •  
 • Na dnes večer je v Slovenskom rozhlase v relácii KONTAKTY po 20-tej hodine je téma REVITÁLIZACIA ŽELEZNÍC – za účasti generála ZSSK.Kto má chuť,čas a žalúdok na tie manažérské bludy nech obetuje chvíľku svojho drahocenného času.O čom to bude? Asi o tom : http://hnonline.sk/ekonomika/c1-49871070-zeleznicna-spolocnost-ma-dosiahnut-vyrovnany-rozpocet ,ale sme sa zasmiali!!!!!!!

   
 •  
 • http://www.zeleznicne.info/view.php?nazevclanku=hrozi-slovenskym-lokalkam-zanik-3&cisloclanku=2011020001 ,skúste názor k tomu.A inak už skoro všetky subjekty,ktorým „Fígeľ-rezort “ navrhol zobrať eurá z eurofondov sa už ohradili,niektorí aj hlasnejšie napr.vedci spúšťajú petíciu a upozorňujú spoločnosť na dôsledky tohto rozhodnutia.Sektor železničnej dopravy bude ochudobnený o najvyšiu sumu ,ktorá mala byť investovaná do modernizácie.Je uplné jedno či mala byť modernizovaná dopravná cesta,vlakové súpravy alebo stanice.Podstatné je ,že na dlhú dobu asi nebude modernizované NIČ.Duch technickej a technologickej vyspelosti konca 19.storočia a začiatku 20.storočia ešte bude prežívať na slovenských železniciach aj 21.storočí.To treba dať vedieť širokej verejnosti ,zamestnancom a aj odbornej verejnosti.

   
 • Rokovanie vlády SR dňa 2.2.2011. Návrh realokácia štrukturálnych fondov. Predkladateľ-predsedníčka vlády SR. Uznesenie vlády SR: Vláda schvaľuje realokáciu štrukturálnych fondov v nasledovnej štukture: -odsek 5 :realokáciu rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU DOPRAVA. P.S.: Odborné slová na prvé prečítanie nič nehovoriace,ale premenené „na drobné“ ďalších 250 MILIONOV EURO sa totiž na diaľnice presunie z MODERNIZÁCIE ŹELEZNÍC. Tomu sa na Slovensku povie modernizácia a ekologizácia dopravy? Farizeji…

   
 •  
 •  
 • A dokedy to môže takto fungovať?

   
 •  
 • No comment – lepšie by som to asi neokomentoval ani ja 🙂