Reakcia na kritiku

Publikované: 18. December 2009 o 8:42

Ahoj Lacko, posielam Ti Info z mája 2009 ( čítal som diskusiu na našej stránke, kde sa niektorí vyjadrujú, že nevedeli o Sneme ), priebežne Ti pošlem aj ďalšie no a tak postupne.Ahoj   J. Tatranský

OAVD
INFO

Vážené kolegyne a kolegovia !
Prinášame vám súhrn informácií o činnosti a postupových krokoch OAVD za obdobie od ukončenia kolektívneho vyjednávania a podpisu KZ 2009.
Na základe rozhodnutia Republikovej rady prebehli rozhovory medzi zástupcami OAVD a Federáciou strojvodcov SR o založení Zväzu odborových organizácií v železničnej doprave s cieľom vytvorenia sociálneho dialógu Zväzu s orgánmi štátnej správy pri príprave a aplikácii legislatívy v železničnej doprave.
Dňa 05. februára 2009 zasadal v Bratislave prípravný výbor Zväzu, zložený so zástupcov OAVD, FS SR a Odborového zväzu zamestnancov železníc. Na tomto prípravnom výbore boli spracované a schválené Stanovy Zväzu, na základe ktorých bol Zväz odborových organizácií v železničnej doprave (ZOOvŽD) zaregistrovaný dňa 26. februára 2009 na Ministerstve vnútra. Na ustanovujúcom zasadnutí ZOOvŽD v Bratislave bol za prezidenta Zväzu zvolený p. Milan Hošták (FS) , viceprezidentom sa stal p.Zdeněk Friedrich (OZZŽ) a členom prezídia p.Jozef Tatranský (OAVD). Následne boli upovedomené Ministerstvodopravy,pôšt a telekomunikácií a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o vzniku Zväzu a o ponuke spoluúčasti pri príprave legislatívnych opatrení v železničnej doprave formou rokovaní s orgánmi štátnej správy.
Úvodné rokovanie už prebehlo na pôde MPSVR dňa 18. mája 2009 za účasti štátnej tajomníčky. Jej boli prednesené nedostatky v príprave Zákona o dráhach, pripomienkované v stanovenom termíne ako aj požiadavka zaoberať sa riešením otázky dôchodkového systému v súvislosti s mierou náročnosti práce týchto „nosných“ profesií v železničnej doprave. Tomuto bude podmienené ďalšie rok-ovanie aj za účasti zástupcov zamestnávateľov.
OAVD nadviazala v uplynulých mesiacoch kontakt s kolegami z Poľskej republiky ZWIAZEK ZAWODOWY DYŽURNYCH RUCHU PKP. Tento odborový zväz združuje
výpravcov, výhybkárov a dispečerov PKP. Štyri roky spolupracuj so zväzmi výpravcov v Chorvátsku a v Českej republike a dva roky so Slovinskom. Vzájomné stretnutie zástupcov odborových centrál z týchto štátov by sa malo uskutočniť už aj za účasti zástupcov SR – OAVD v priebehu tretieho štvrťroka 2009.
18. marca 2009 bola oficiálne spustená na internete webová stránka
http://www.oavd.sk, ktorá je však zatiaľ len v počiatočnom štádiu a postupne bude priebežne dotváraná príspevkami z činnosti OAVD i diskusnými príspevkami. Veríme, že práve jej funkčnosť bude napomáhať k stmeleniu názorov a požiadaviek ľudí v profesnej organizácii za dosiahnutie spoločných cieľov, aby rozličné vedľajšie vplyvy už nestavali kolegov do rozporuplných pozícií nadradenosti a neznášanlivosti.
Už niekoľko rokov rezonuje na prvom mieste medzi výpravcami a dispečermi
otázka zaradenia týchto profesií podľa pracovísk do Katalógu typových pozícií.
Na zasadnutiach Projektového tímu pri tvorbe, resp. úprave KTP prezentovala OAVD (spolu s OZŽ) požiadavku zrušenia zaraďovania výpravcov podľa bodového hodnotenia, no zamestnávateľ spoločný návrh týchto odborových centrál zamietol s odôvodnením vyšších
ňekonomických nákladov. Ako sa ukázalo hneď v začiatkoch,systém bodového hodnotenia výpravcov je opäť neobjektívny, keďže v ňom absentujecelý rad úkonov, súvisiacich s výkonom dopravnej služby. To spôsobilo stav, v ktorom sú niektoré pracoviská znevýhodnené a naopak. Požiadali sme preto písomne generálneho riaditeľa ŽSR i námestníka GR pre prevádzku o riešenie tohto problému – ten prisľúbil zaoberať sa touto otázkou až po osobnom rozhovore so zástupcami OAVD.
Okrem toho sa ŽSR zaviazali vytvoriť pracovnú skupinu na základe požiadavky OAVD a v termíne do 30. júna 2009 doriešiť bod 32.1. KZ2008 – 2009, t. j. fond pracovného času (FPČ). V súčasnosti FPČ nezodpovedá kritériám platného KTP. Práve pri riešení KTP i FPČ by sme radi uvítali námety a postrehy konštruktívneho charakteru všetkých našich členov aj na diskusnom
Ä fóre našej novovytvorenej webovej stránky, ktoré by mohli členovia Republikovej rady OAVD, resp. zástupcovia OAVD v pracovnom tíme pretaviť v úspešné zavŕšenie
spoločného úsilia nás všetkých.
Ešte v krátkosti zmienka o rovnošatových výstrojných súčiastkách – podľa posledných informácií z GR ŽSR bolo z dôvodu zlej ekonomickej situácie následkom krízového obdobia pozastavené výberové konanie na dodávateľa nových rovnošiat ŽSR. Preto je potrebné zabezpečiť si aktuálne výstrojné rovnošatové súčiastky v plnom rozsahu na celý rok 2009.
Republiková rada OAVD sa najbližšie zíde 17. júna 2009 v bratislavskom regióne v Šali, na ktorej budú o.i. vrcholiť prípravy na celorepublikový Snem OAVD v septembri vo Zvolene.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa za sprostredkovanie kontaktu s poľskými kolegami p.Monike Kandríkovej, inšpektorke IVP Košice a taktiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave webovej stránky OAVD. Vďaka za jej realizáciu patrí regiónu Zvolen a osobne výpravcovi žst. Zvolen osobná stanica p. Ladislavovi Bónovi.
V Košiciach 22.mája 2009
Jozef Tatranský
Prezident OAVD

 

1 reakcia

  • Kto má záujem ten si informácie nájde.