Zväz odborových organizácií v železničnej doprave.

Vážené kolegyne, kolegovia, zamestnanci Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Dňa 26. 2. 2009 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaevidovalo Stanovy Zväzu odborových organizácii v železničnej doprave (ZOOvŽD).

Zakladajúcimi členmi ZOOvŽD sú tieto odborové centrály:

Federácia strojvodcov Slovenskej republiky (FS),

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD)

Odborový zväz zamestnancov železníc (OZZŽ).

Hlavným dôvodom pre vznik Zväzu je vytvorenie ďalšieho silného partnera, prípadne i oponenta k už existujúcej Asociácii odborových zväzov dopravy, pôšt a telekomunikácií (Asociácia), na čele ktorej je predseda GR OZŽ. Vzhľadom k tomu, že členmi Asociácie sú odborové organizácie pôsobiace u všetkých zamestnávateľov patriacich pod MDPT (železničná doprava, cestná doprava, pošta…), ako aj na základe doterajších výsledkov a skúseností, nedokázala takto zložená Asociácia plnohodnotne presadzovať požiadavky zamestnancov pracujúcich v železničnom sektore.

Cieľom nami vytvoreného Zväzu je zadefinovanie podmienok sociálneho dialógu Zväzu s orgánmi štátnej správy pri príprave a aplikácii legislatívy dotýkajúcej sa železničnej dopravy a predovšetkým zamestnancov rozhodujúcich prevádzkových profesií. Ide v prvom rade o riešenie nasledujúcich problémov:

–         dôchodkový vek zamestnancov nosných prevádzkových profesií

–         riešenie kompenzácií za stratu zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti zamestnancov

–         zmierňovanie dopadu reštrukturalizácie na všetkých zamestnancov vo všetkých troch železničných podnikoch patriacich pod MDPaT.

Náš Zväz nie je uzatvorenou organizáciou, ale je prístupný všetkým OC zo železničného sektoru, ktoré súhlasia so Stanovami a cieľom Zväzu.

Prvé rokovanie prezídia ZOOvŽD sa uskutočnilo dňa 17. 3. 2009. Prezídium schválilo návrh volebného poriadku, na základe ktorého boli vykonané voľby prezidenta a viceprezidenta ZOOvŽD.

Na základe výsledkov volieb je zloženie prezídia ZOOvŽD nasledovné:

Prezident:          Milan Hošták, prezident FS.

Viceprezident :  Ing. Zdeněk Friedrich, predseda  OZZŽ.

Člen prezídia:    Jozef Tatranský , prezident OAVD.

Dušan Kaša, predseda Rady FS.

Vaše názory, podnety a požiadavky adresujte ktorejkoľvek zo zakladajúcich odborových centrál, alebo mailujte na:

Ø      milan.hostak@azet.sk

Ø      Friedrich@ozzz.eu

Ø      tatjoz@gmail.com

Ø     du.kas@azet.sk

ZOOŽD

Comments are closed.