Author Archive

Režinky

Návrh Tarify cestovného na rok 2011
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR) v rozsahu svojej pôsobnosti v súlade s §36 zákona č. 504/2009 Z. z. o doprave na dráhach, určuje Tarifu cestovného (ďalej len „Tarifa“).
Tarifa platí vo vlakoch verejnej osobnej dopravy Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., na tratiach Železníc Slovenskej republiky v roku 2011 na území Slovenskej republiky takto :

§ 1
Oprávnené osoby a určenie výšky cestovného

1. Zamestnanci
a) Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK),
b) Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT SR) Sekcie železničnej dopravy a dráh,
c) Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR určení vnútorným aktom riadenia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií,
d) a funkcionári vyšších odborových orgánov železníc
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 35,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (40,00 €)
e) Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO), ak boli držiteľmi platných železničných preukazov k 31.12.2010
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (40,00 €)
f) Úradu verejného zdravotníctva MDPT SR (ÚVZ)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (37,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (54,00 €)
g) Žilinskej univerzity, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov k 30.9.1994, počas trvania pracovného pomeru v tejto organizácii,
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (37,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (54,00 €)

2. Členovia Dozornej rady ZSSK, ZSSK CARGO a členovia Správnej rady ŽSR – počas výkonu funkcie
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (34,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (50,00 €)

3. Rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa)
a) Zamestnancov uvedených v ods. 1, písm. a), b), c), d)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (40,00 €)
b) Zamestnancov uvedených v ods. 1, písm. e),
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 45,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 60,00 € (40,00 €)
c) Zamestnancov uvedených v ods. 1, písm. f), g)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 55,00 € (27,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 70,00 € (40,00 €)

4. Zamestnanci a rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa)
a) ŽSR, s ktorými bol skončený pracovný pomer v období od 1.1.1993 do 31.12.2000 v súlade s § 46, ods. 1, písm. a) až c) Zákonníka práce platného do 31.3.2002, zostávajú cestovné výhody v pôvodnom rozsahu.
b) ŽSR, u ktorých došlo v období od 1.1.2000 do 31.12.2000 k prechodu práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov v zmysle § 251 b) Zákonníka práce platného do 31.3.2002, ak ku dňu prechodu týchto práv boli držiteľmi platných železničných preukazov, zostávajú cestovné výhody v pôvodnom rozsahu.
c) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, s ktorými bol v období od 1.1.2001 do 31.12.2005 skončený pracovný pomer v súlade s § 46, ods.1 písm. a) až c) Zákonníka práce platného do 31.3.2002, ako aj § 63, ods. 1. písm. a) a b) Zákonníka práce platného od 1.4.2002, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 20 rokov v týchto organizáciách.
d) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, s ktorými bol v období od 1.1.2006 do
31.12.2007 skončený pracovný pomer v súlade s § 63, ods. 1. písm. a) a b)
Zákonníka práce, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 30 rokov v týchto organizáciách.
e) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, s ktorými bol v období od 1.1.2008 do 31.12.2010 skončený pracovný pomer v súlade s § 63, ods. 1. písm. a) až c) Zákonníka práce, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 30 rokov v týchto organizáciách.
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 120,00 € (84,00 €)
cestovné na 1. vozňovú triedu vo výške 180,00 € (84,00 €).

5. Zamestnanci a rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa)
a) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO, u ktorých došlo v období od 1.1.2001 do 31.12.2006 k prechodu práv a povinností z pracovno-právnych vzťahov podľa § 251 Zákonníka práce platného do 31.3.2002, ako aj § 28, resp. § 31, ods.3 Zákonníka práce platného od 1.4.2002, ak ku dňu prechodu týchto práv boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne odpracovali 20 rokov nepretržite v týchto organizáciách, počas trvania pracovného pomeru v nástupníckych organizáciách.
b) ŽSR, ZSSK, ZSSK CARGO a bývalého Štátneho dráhového úradu, ktorí boli od 1.11.2005 zaradení do novovzniknutého Úradu pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD), ak ku dňu zaradenia boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne ku dňu preradenia odpracovali 20 rokov nepretržite v týchto organizáciách, počas trvania pracovného pomeru v ÚRŽD.
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 120,00 € (84,00 €)
cestovné na 1. vozňovú triedu vo výške 180,00 € (84,00 €).

6. Zamestnanci ZSSK, ŽSR, ZSSK CARGO, s ktorými bude od 1.1.2011 skončený pracovný pomer v súlade s § 63, ods. 1. písm. a) až c) Zákonníka práce, ak boli držiteľmi platných železničných preukazov ku dňu uvoľnenia a súčasne odpracovali nepretržite 30 rokov v týchto organizáciách (bez rodinných príslušníkov).
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 120,00 € (84,00 €)
cestovné na 1. vozňovú triedu vo výške 180,00 € (84,00 €).

7. Dôchodcovia ( bez rodinných príslušníkov ) po dovŕšení 70 rokov veku –
poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 1, písm. a), b),d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 15,00 € (7,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (7,00 €)

8. Dôchodcovia do dovŕšenia 70 rokov veku – poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 1 a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)

9. Rodinní príslušníci dôchodcov uvedených v ods. 7, 8 – poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 1 a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 40,00 € (17,00 €)

10. Dôchodcovia, poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku, bývalí zamestnanci Železničného vojska Žilina, ktorí odišli do starobného dôchodku v období od 1.1.1999 do 31.12.2001, za podmienky, že v čase odchodu boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne pred odchodom do starobného dôchodku odpracovali 20 rokov nepretržite v rezorte železničnej dopravy
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €).

11. Dôchodcovia, poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku, bývalí zamestnanci
a) Žilinskej univerzity, ktorí odišli do starobného dôchodku do 1.1.1999 do 31.12.2007,
b) Železničnej polície, ktorí odišli do starobného dôchodku do 1.1.1999 do 31.12.2007
za podmienky, že v čase odchodu boli držiteľmi platných železničných preukazov a súčasne pred odchodom do starobného dôchodku odpracovali 20 rokov nepretržite v týchto organizáciách
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €).

12. Dôchodcovia a ich rodinní príslušníci (manžel/ka, dieťa) – poberatelia starobného (nie výsluhového) dôchodku uvedení v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

13. Vdovy, vdovci po zamestnancoch a dôchodcoch uvedených
a) v ods. 1, písm. a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 40,00 € (17,00 €)
b) v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

14. Ekonomicky činné vdovy a vdovci po zamestnancoch a dôchodcoch uvedených
v ods. 1, písm. a), b), d), e), f) a v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

15. Siroty po zamestnancoch a dôchodcoch uvedených
a) v ods. 1, písm. a), b), d), e), f)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
b) v ods. 4
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

16. Dieťa ekonomicky činných vdov a vdovcov po zamestnancoch (zamestnankyniach) a dôchodcoch (dôchodkyniach) uvedených
a) v ods. 13, písm. a),
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 20,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 30,00 € (17,00 €)
b) v ods. 13, písm. b)
cestovné na 2.vozňovú triedu vo výške 50,00 € (17,00 €)
cestovné na 1.vozňovú triedu vo výške 75,00 € (17,00 €)

§ 2
Rozsah výhod

1. Splnomocňujem ZSSK poskytovať oprávneným osobám uvedeným v § 1 tejto Tarify výhody podľa predpisu „Zamestnanecké cestovné výhody poskytované Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s.“ (predpis Ok 10) a podľa podmienok určených MDPT SR v tomto rozsahu:
a) železničné preukazy – poplatok za vydanie železničného preukazu 6,00 € (5,50 €) zaplatí zamestnanec
b) voľné cestovné lístky na 1.vozňovú triedu (0735 2 491400) – poplatok za vydanie 15,00 € (3,30 €), zaplatí zamestnanec, a 10,00 € zaplatí dôchodca
c) voľné cestovné lístky na 1 cestu (0735 2 492100) pre ŽSR, ZSSK CARGO za úhradu 500,00 € (250,00 €) za jeden blok (t.j. 50 ks lístkov)
d) mesačné cestovné lístky (0735 2 491800) pre ŽSR a ZSSK CARGO za úhradu 300,00 € za jeden blok ( t.j. 50 ks lístkov )
e) mesačné cestovné lístky (0735 2 491800) – poplatok za vydanie 10,00 € (3,30) zaplatí zamestnanec
f) voľné cestovné lístky na súkromné cesty do zahraničia.

2. Zaplatenie cestovného sa podľa tejto Tarify preukazuje dopravcovi platným železničným preukazom, ktorý oprávňuje jej držiteľa na prepravu vo vlakoch osobnej dopravy ZSSK na tratiach:
a) Železníc Slovenskej republiky
b) Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice (TREŽ)
c) Tatranských elektrických železníc (TEŽ)
d) Ozubnicovej železnice (OŽ).

3. Cestovné výhody uvedené v § 2 tejto Tarify neoprávňujú držiteľa na bezplatný výdaj miestenky, lôžkového alebo ležadlového lístka.

4. Použitie vlakov vyššej kategórie EuroCity, InterCity, SuperCity vo vnútroštátnej verejnej osobnej železničnej doprave je bez príplatku, len ak táto možnosť bude zapracovaná v Dohode s objednávateľom dopravy. Do povinne miestenkových vlakov vyššej kategórie je potrebné zakúpiť si miestenku

§ 3
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Splnomocňujem ZSSK, aby predpisom Ok 10, v súlade s podmienkami určenými MDPT SR, bližšie upravila spôsob poskytovania cestovných výhod pre všetky organizácie uvedené v § 1 tejto Tarify, najmä
a) formu cestovných dokladov a náležitostí
b) spôsob a podmienky vydávania cestovných dokladov
c) evidenciu cestovných výhod
d) určenie sankcií za zneužitie cestovných výhod.

2. V prípadoch, kedy je vozba vlakov osobnej dopravy zabezpečovaná iným dopravcom než ZSSK alebo manažér infraštruktúry je iný, ako ŽSR alebo pre túto dopravu nie je uzatvorená Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme medzi MDPT SR , resp. regiónom a dopravcom, môže byť právo používania cestovných výhod podľa tejto Tarify obmedzené alebo neuplatňované podľa podmienok určených MDPT SR.

3.

4.
Cestovné výhody v 1.vozňovej triede sa pri odchode do dôchodku, prípadne rozviazaní pracovného pomeru podľa § 63, ods. 1, písm. a ) až c) Zákonníka práce ponechávajú iba zamestnancom ( bez rodinných príslušníkov ) za podmienky, že zamestnanec bol 5 rokov nepertržite držiteľom železničného preukazu v 1. vozňovej triede pred ukončením pracovného pomeru.

Poskytovanie cestovných výhod osobám, ktoré nie sú uvedené v § 1 tejto Tarify, zaniká dňom 31.12.2010.

5. Tarifa cestovného nadobúda účinnosť od 1.1.2011.

Slovač sprostá!

Práca francúzskeho úradníka: Päť hodín týždenne a Facebook

Francúzska úradníčka dostala zákaz na dva roky pracovať v štátnej sfére. Napísala totiž knihu o tom, ako sa francúzski úradníci flákajú na Facebooku a pracujú len päť až sedem hodín týždenne.

BRATISLAVA. Francúzski úradníci pracujú maximálne päť až sedem hodín týždenne a súťažia maximálne v tom, kto dokáže viac natiahnuť pracovnú prestávku. Byrokrati vraj bežne simulujú, aby zostali týždne v pokoji doma, alebo pokojne strávia celý pracovný deň na Facebooku. V knihe Absolument dé-bor-dée! o tom píše bývalá štátna zamestnankyňa vystupujúca pod pseudonymom Zoé Shepardová.

Kniha, ktorej názov možno preložiť ako „Totálne zavalení prácou“, má podtitul „Ako z 35 hodín urobiť celý mesiac“. Vyšla v marci minulého roku a dodnes sa predalo asi 10-tisíc kópií. Potvrdzuje najhoršie obavy o tom, ako to v krajine s armádou 5,2 miliónov úradníkov vyzerá. Viac píše britský denník Daily Telegraph.

Autorka tvrdí, že v štátnom aparáte je úplne bežné zamestnávanie rodinných príslušníkov, šokujúce plytvanie verejnými zdrojmi a dokonca vykazovanie návštev nevestincov v položke cestovných nákladov.
Týždeň na napísanie pár strán textu

Shepardová začala po škole pracovať na mestskom zastupiteľstve v juhofrancúzskom regióne Akvitánia. Do tamojšej Rady pre medzinárodné a európske záležitosti nastupovala s nadšením, že bude môcť získané vedomosti využiť. Vytriezvenie však bolo rýchle.

V deň nástupu jej dal šéf týždeň na to, aby prepísala niekoľko strán textu. „Žartujete?“ opýtala sa. „Viem, že je to ťažká úloha. Pokojne môžete prácu pretiahnuť do polovice budúceho týždňa,“ odvetil riaditeľ. Za hodinu a pol mala text prepísaný.

„Prvé týždne som stále hľadala skryté kamery, pretože som si myslela, že ide o nejaký test či žart,“ povedala pre Daily Telegraph. Za päť hodín práce týždenne dostávala plat 3000 eur mesačne.
Trest na dva roky

Keď sa raz Shepardová spýtala, či jej dokument môže skontrolovať nadriadený, dozvedela sa, že musí počkať, lebo sa začala lovecká sezóna. Počas nej klesol počet zamestnancov v úrade o pätinu.

Tridsaťdvaročná úradníčka, pravým menom Aurélie Boullet, tvrdí, že 90 percent knihy je čistá pravda, zmenené sú vraj len mená a odstránené vulgarizmy.

Jej kolegovia zo socialistami ovládanej radnice sa však v knihe spoznali a obvinili ju, že si všetko vymyslela. Shepardová upozorňuje, že jej kancelária pre medzinárodné a európske záležitosti zamestnáva 30 ľudí, čo je dôkaz o prezamestnanosti. Väčšina z nich vraj nemá absolútne nič na prácu.

Disciplinárna komisia jej za nedodržanie mlčanlivosti a diskrétnosti zakázala na dva roky pracovať v štátnom úrade.

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/5463975/praca-francuzskeho-uradnika-pat-hodin-tyzdenne-a-facebook.html#ixzz0tgWbwbAE

TAK ČO? IDEME!!!

Dočítal som sa na stránkach Federácie strojvodcov ( http://www.fssr.sk/ ):

INFORMÁCIA Z ROKOVANIA RADY.

Vážené kolegyne, kolegovia.

Rada, na svojom rokovaní dňa 8. 3. 2010 zhodnotila súčasnú situáciu sociálneho dialógu so zamestnávateľmi. Po rozsiahlej diskusií, hlasovaním rozhodla zorganizovať

protestné zhromaždenie

pred sídlami
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s.
a
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Cieľom protestnej akcie je upozorniť zamestnávateľov na nespokojnosť zamestnancov s ich pracovnými a sociálnymi podmienkami.

Dátum protestného zhromaždenia Rada stanovila na deň
25. 3. 2010

S pozdravom
„ Vlastnou silou“

Dušan Kaša v. r.
predseda Rady

Hľadám na našich stránkach už týždeň a nič. Vážený pán prezident, nie sme my spolu s Federáciou strojvodcov v spoločnom ZOOŽ? Tak na čo čakáte? Kde sú výzvy na podporu? Alebo sa zase ideme hrať každý na vlastnom piesočku.
Ideme si navrávať, že oni sú niečo iné?
Sú takí istí chudáci ako my. Ponocujúci. Nevediaci či je piatok,či sviatok. Žijúci so strachom či prejdú na najbližšej lekárskej kontrole, preskúšaní, či dožijú ďalšie ráno po smene v permenentnom strese. A tá almužna?
Nebudťe smiešny! Ako vravím rovnaký chudáci ako my.
Ja tam idem aj bez Vašich výziev, ale kvôli ostatným dajte výzvu, aspoň že niečo robíte (zatiaľ je to slabé).
Jeden človek, na ktorého kydá takmer každý, povedal: ,, tento národ sa preberie až keď dostane veľkým kladivom po hlave´´.
Tak na čo čakáš národ železničiarsky?

NOVÁ KOLEKTÍVNA ZMLUVA

TAK AKO STE SPOKOJNÍ, ŽELEZNIČIARI ?
Ja veru nie!
Od jedného odborárskeho funkcionára som počul, že sa nesmie zverejňovať priebeh kol.vyjednávania. Vraj to bola dohoda medzi odborovými centrálami a ŽSR.
A čo tak zverejniť to po ukončení?
Ako ste sa za nás bili?
A čo keby sme vysvetlili našim zástupcom,že to bolo naposledy, čo rokovali a my sme nevedeli o čom. Myslím, že táto diskusia
je aj na to, aby sa spamatali.
Žiadne nátlakové akcie, žiadne štrajkové pohotovosti ani štrajky? Čudujete sa nulovému nárastu?
A to vo volebnom roku!
Podívajte sa na kamionistov: dva-tri dni blokovali jednu ulicu v Bratislave
a majú lacnejšiu naftu. Nikoho netrápi,
že tým železnicu dostanú do ešte horšej situácie.
Vážení železničiari, nikto nám nič zadarmo nedá, a myslím, že teraz tá šanca je. Treba vysvetliť vedeniu železnice (možno aj našim zástupcom), že kolektívne vyjednávanie nikdy nekončí. Pozrite na Francúzov, Talianov, Nemcov. Zmyslia si nárast platov a idú do toho. V januári, marci, júli, kedykoľvek. A sú to nárasty z vyšších platov ako máme my.
Poďme na to, pán prezident. Hlásim sa prvý.