Author Archive

ABDIKÁCIA

Dňa 25.5.2011 sa uskutočnilo rokovanie štrajkového výboru so zástupcami zamestnávateľa GR ŽSR. Po ústretových krokoch zamestnávateľa s konkrétnymi dátumami riešenia našich požiadaviek štrajkový výbor OAVD od štrajku ustúpil. Keďže sa nenaplnili moje predstavy,nenaplnilo sa to,k čomu som Vás dlhodobo viedla,ABDIKUJEM na funkciu „Videprezidentka OAVD regiónu Zvolen“.

Prejavte sa!

Aby sme prestali zbytočne „mlátiť“,odpovedzte na otázku: „V prípade krajného riešenia situácie na ŽSR štrajkom ste ochotní ho podporiť a pridať sa? Odpoveď „ÁNO“ alebo „NIE“ :

Kolektívne vyjednávanie KZ ŽSR 2011

Dňa 18.10.2010 bol generálnemu riaditeľovi ŽSR zaslaný spoločný návrh odb. centrál pôsobiacich v rámci ŽSR pre kolektívne vyjednávanie , s navrhovanou zmenou Bodu 45 v tomto znení: „ŽSR v roku 2011 zabezpečia: a)rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške 9,0% oproti dosiahnutej priemernej mzde za rok 2010 pri zachovaní objemu mzdových nákladov z predchádzajúceho roka. Pre účely vyhodnotenia KZ sa v roku 2011 do priemernej mzdy za ŽSR nezapočítajú odmeny pri odchode do dôchodku , pri významných životných výročiach a odmeny členov Správnej rady, b)zvýšenie tarifných miezd o 6,0% s účinnosťou od 1.1.2011, c)dohodnutý rast priemerných miezd až na úroveň VOJ, d),e),f)…“ Dňa 3.11.2010 sme obdržali návrh zamestnávateľa na zmenu znenia bodov v KZ a zároveň pozvánku na prvé spoločné stretnutie ktoré sa konalo dňa 24.11.2010. Zúčastnení boli zástupcovia odborových organizácií a za zamestnávateľa : Ing. Ján Žačko, nám.gen.riad. pre ľudské zdroje, Ing. Zuzana Gáletová, riad.odb.riad. ľudských zdrojov a Ing. Soňa Kubincová , referentka pre odmeňovanie a kol. vyjednávanie, ktorí odprezentovali každú navrhovanú zmenu od zamestnávateľa a stanovili termín ďalšieho KV na 8.12.2010, ktorému bude predchádzať stretnutie odb.centrál dňa 6.12.2010,aby sa dohodli na spoločnom stanovisku.

Návrh zamestnávateľa na zmenu KZ

Najdôležitejšie zmeny,ktoré sa nás bezprostredne dotknú sú: Bod 32.1-vynechať (zrušenie 36-hodinového pracovného týždňa), Bod 44-upravenie mzdového výhodnenia za nadčasovú prácu zo 60% na 35% a Bod 45-rast priemernej mzdy za ŽSR vo výške plánovanej priemernej mzdy za rok 2010,kalkulovaný na plánovaný prepočet zamestnancov v roku 2011 (k tomuto komentár asi nie je potrebný,hádam iba toľko,že pri „naložení na chrbát“ od terajšej vlády,budeme mať hlbšie do vrecka ako tento rok!)