Author Archive

Ako to bolo naozaj?

Vážené kolegyne, kolegovia a sympatizanti, OC OAVD dostala v týchto chvíľach ústretovú ponuku na napĺňanie záverov z rokovania v Žiline, a to konkrétne bodu č. 5 . Za účasti zástupcov GR ŽSR, OR KE a štrajkového výboru OC OAVD dňa 30.5. 2011 dôjde k hodnoteniu rušených pozícii na OR KE, ktoré zástupcovia zamestnancov OAVD namietali už na prerokovaní o HP 11.5.2011 v Košiciach a následne aj v Žiline 25.5 2011. Hodnotenie má prebiehať fyzicky na miestach, ktorých sa to týka, a následné rokovanie a závery by mali byť prijaté na ďalšom rokovaní dňa 31.5.2011 na OR-KE. Pýtam sa vás všetkých, máme sa tohto rokovania zúčastniť alebo vám postačia závery, ktoré si vy sami urobíte na tejto stránke? Alebo naďalej máme kopať do otvorených dverí? Viete veľmi dobre, že kopance do otvorených dverí neprodukujú ani hluk, nie to ešte nejaký iný, lepšie očakávaný efekt! Tak prosím vyjadrite sa a rozhodnite s vedomím, že ešte budú aj ďalšie vyrokované stretnutia. Od vzniku ŽSR v roku 1993, história ešte nezaznamenala takéto spoločné kroky zamestnávateľa a odborových centrál, kroky postavené na báze ústretovosti, maximálnej korektnosti a ochote riešiť veci k lepšiemu. Aj najpočetnejší sociálny partner zamestnávateľa sa nemôže preukázať takými výsledkami rokovania, kde je všetko podchytené, zadokumentované, a v prvom rade, určené presné termíny plnenia. Tak rozhodnite, je to na vás. Surdum corda – všetko dobré! Dofo – člen štrajkového výboru.

Môj názor na to …

Dovolím si v tomto príspevku zareagovať na veci ktoré tu popísané,okomentované a niektoré ostali bez povšimnutia.Môj príspevok je trochu obšírnejší a dotkne sa viacerých tém.Kto má zaujem a vieru ,že sa dá ešte niečo na našej práci v OC zmeniť nech to dočíta do konca a aj patrične okomentuje (…čumilové nech si nenamahajú oči./. Tak téma čislo 1. – KV 2011: Už bolo niečo zdôvodnené aj okomentované.Z komentármi sa dá iba súhlasiť ,zdôvodnením neúspechu ba priam fiaska,resp. KV=KO sa dá polemizovať.Že zamestnávateľ dostal OC do časovej tiesne ,no to tzv.lesť a šikovnosť jeho a babrackosť lídrov OC,alebo neznalosť počtov. MZDA: to že rámci NH-SR stále klesá je jasné,potvrdil to aj kolega JK.Neviem či to bol aj argument pri KV a keď bol ,tak či bol aj podložený revelantými údajmi.Ďalej príjem netvorí iba tarifná mzda,ale aj iné príplatky ,benefity a povinné platby zamestnávateľa.Tak napr.príspevok na stravu zo soc.fondu.Už roky je 4 sk,vlastné 0,132 eur.Aj jeho navýšením sa dá zvýšiť príjem zamestnancom .Viem možno je veľa faktov proti ,ale aj maličkosti robia veľké veci.A možno by bolo veľmi vhodné pozrieť použitie soc.fondu na úrovni GR,OR.Sú tam veľmi zaujímavé numera. Ďalej hrozba účinnosti ZP/Zákonník práce/.Osobné som presvedčený,že hlbšie už sa padnúť nedá.Poviem,prečo no v Česku na ČD tiež bolo hrozba ZP po KV keď jedna OC nepodpísala KZ a ich KZ je oproti ZP oveľa štedrejšia ako naša na ŽSR.Ale aj v Česku mal zamestnávateľ eminentný zaujem podpísať KZ.A viete prečo? No aj zamestnávateľ je v rôznych europských organizáciach,musí splnať rôzne podmienky pri ratingoch,hodnoteniach a určite mu nepridá na imidžu a vierohodnosti,hlavne na europských forách,ak naňho poukážu,že je to podnik ,ktorý v 21.storočí,pri platnosti Europskej sociálnej charty,ktorú ratifikovala vláda SR pri vstupe EÚ NEMÁ UZATVORENÚ KZ.Neviem akými faktami a argumentami ste boli páni vyjednávači vybavený,snáď príde čas ,že budeme ich môcť vidieť,no pravdepodobne „boli postavené na vode “ a druhej strane nestačili a nepresvedčili! Dá sa o tom veľa polemizovať no určite nerobme zo ZP stašiaka a BU-BU-BU na zamestnancov.Pre šľachetné ciele sa niekedy musí aj niečo obetovať. Revitalizacia železníc : tu bolo popísané a povedané veľa,podnetného a múdreho ,no jasného zadefinovania postoja OAVD a jeho lídrov mi chýba.No sme v ZOOvŽD ,nepoznám stanovy a cieli tohto zväzu no zacitujem lídra jednej OC,ktorá je takisto členom ZOOvŽD :“Štajk by možno pomohol,ale bola by to dočasná výhra.Možno by sme tým položili ministerstvo,vládu,ale malo by to ešte hlbší a tvrdší dosah na všetkých ostatných ,lebo to zaplatiť niekto musí,predpokladá FRIEDRICH. Podľa neho treba všetko ešte raz analyzovať.“ / 10.3.2011,Pravda. Tak tomu pánovi odporučam rozanalyzovať svoje postoje a zotrvanie na mieste kde je ,lebo pre neho radový zamestnanci sú ti ,ktorí by mali doplatiť resp.zaplatiť za zlé managerské,akcionárské a vládne rozhodnutia ktoré doviedli železničný sektor tam kde je. On už vystavuje bianco šek železničiarom.Ak aj naši lídri zdieľajú jeho postoje ,tak už mi je v mnohom jasne. A ešte jedna téma: Podporme kolegu. No veril som ,že kolegu podporime „an bloc „,ukážeme všetkým ,že nie sme „sálonkova“ organizácia ,ale keď ide kolegu ,pomoc tak to vieme dôkladne zabezpečiť a zorganizovať. No namiesto toho je niečo na intranete pod hlavičkou GR,kolega z uzla oslovuje a prosí mailom o príspevok /tomu všetka česť,bodaj by takých zanietených bolo viac ,asi by OAVD vyzeralo inak ,bola by značka s iným kreditom/. No a na oficiálnej stánke – skapal pes. Bolo to prejednané na Rep.rade? A prečo to do dnešného dňa nie je výstup smerom k členskej základni? Má s týmto niekto problem? Ja budem prvý ktorý uvedie na stránke sumu ktorá bude poukazaná na účet cez našu MÚS. Na záver :Kritiku beriem s pokorou,demágogiu odmietam.Kto má zaujem o nádavky na moju adresu tu je mail ,lebo stránka asi všetko neznesie. kodek@centrum.sk ,s úctou a pokorou.

Š T A J K A E Š T E R A Z ….

Je najvyšší čas vyhlásiť štajkovú pohotovosť a potom nasledne ďalšie kroky. Neverme im ani slovo ,a ak im niekto verí je „snílek“. A pane prezidente oslov kamoša „ferka-tarajka“ nech už toľko nekecká ale začnite konať t.j. štrajková pohotovosť atď.Lebo pomaly a isto sa zažína železniciam sviečka! P.S.:viete,že výpracovia sú najvernejší zamestnanci? Tak dokážme im ,že to naozaj fakt pravda.!!!!!

TO EŠTE NIE JE VŠETKO

Návrh novely ZP vítajú zamestnávatelia ale odbory a zamestnanci prejavujú obavy, prevláda názor,že poškodí všetkých ale najviac tých slabších t.j.zamestnancov.Hlavným motívom ZP musí byť právna úprava vyváženosti vzťahu zamestnávateľ-zamestnanec. Vládne návrhy novely ZP sú v podstatných otázkach ústretové voči zamestnávateľom a naopak nevýhodné voči zamestnancom a narušujú tak vytvorenú akú-takú rovnováhu vzťahov.Nie je to však nič neočakávané.Je to pravicová vláda a tej je cudzia sociálna politika,sociálny dialóg a sociálne partnerstvo.Europa 21.storočia chce byť iná,ako je predstava terajšej pravicovej garnitúry v strede Európy na Slovensku. V rámci europeizácie sa tvorí nový „EUROPSKÝ SOCIÁLNY PORIADOK“.Predkladateľom týchto návrhov pravdepodobne nie sú známe európske dokumenty ako : -Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21.storočia. –Flexiistota-rozmer vnútornej flexibility-kolektívne vyjednávanie a úloha sociálneho dialógu ako nástroje na reguláciu a reformu trhu práce.(dokument 52007AEO99 EUR-LEX,2007/C 256/20/. Nové tézy novely poškodzujú zamestnancov skoro vo všetkých oblastiach novely ZP a znižujú autoritu odborov a ochranu zamestnancov.Ruší sa súbeh odstupného a výpovednej lehoty,umožňuje sa tzv.reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú.Je evidentné ,že takémuto zamestnancovi neposkytne žiadna finančná inštitúcia napr. úver s dlhodobou lehotou splatnosti.Predlžuje sa skúšobňa doba,dáva sa právo zamestnávateľovi prepustiť zamestnanca zo dňa na deň bez uvedenia dôvodu a bez odstupného.Z dostupných informácii je známe, že inšpiráciu k terajším zmenám v ZP predsedníčka vlády hľadala aj v manažmente firiem z Ďalekého východu pôsobiacich na slovenskom pracovnom trhu. Navrhovatelia novely ZP by si mali uvedomiť, že v domovských krajinách týchto manažérov ,skorumpovaných politikov a manažérov firiem za korupciu, bezdôvodne obohacovanie a zlé manažovanie podnikov čakajú vysoké tresty odňatia slobody ba až trest smrti. Rezortný návrh novely potláča európske a medzinárodné uznané právo odborov z dohadovania podmienok práce a bezpečnosti pri práci zo zamestnávateľmi a dáva to právo zamestnancovi.Ten je však vystavený na nemilosť zamestnávateľovi .On diktuje pracovné podmienky a odmenu za prácu s vedomím širokého výberu vzhľadom na veľký počet nezamestnaných, ochotných pracovať za podmienok ponižujúcich ľudskú dôstojnosť. Vládny návrh vychádza v ústrety zamestnancom iba zdanlivo .Ich ústretovosť k rodine,rodinným hodnotám je farizejská,alebo zvýhodňujúca iba niektoré vrstvy spoločnosti.Ktoré sú to je evidentné.Súčasná vláda podľahla tlaku zamestnávateľom,nadnárodných korporácii a silnej ekonomickej loby bažiacej iba po zisku a číslach, ľudský tvor sa v ich ponímaní stáva výrobný prostriedok bez duše a primeraných sociálnych potrieb.Sme členmi EÚ a treba mať na pamäti,že únia presadzuje „privilegované postavenie“ a v sociálnom partnerstve sa prejavuje princíp prospech všetkých zúčastnených „sociálne partnerstvo nemá víťazov ani porazených“ tzv.“win-win situations“ dofo =============================================================================== V dimenziách tohto príspevku sa ponuka otázka,kde sa postavia naše odbory,,naše OAVD a aj ZOOvŽD.Spustila sa petičná akcia proti novele ZP,proti okliešťovaniu práv odborov a hlavne zamestnancov.Je potrebné zadefinovaťnáš postoj,čím skôr tým lepšie.Môže sa nájsť niekto zneužije momentálnu situáciu na vlastné ciele k svojmu osobnému prospechu.Historia a nedávna minulosť nás o tom jasne presvedčila.Nedovoľme aby sa niekto neoprávnené pasoval za ochrancu našich práv a pri tom skutočnosť je celkom iná.Udalosti posledných dní nás mnohých o tom jasne presvedčili.

To Vám len tak neprejde !

V tom infe regionu ZVOLEN sú informácie ktoré vie asi 3/4 zamestnancov a to čo nás všetkých zaujíma je asi naďalej tajné. Veril som ,že hlavným motívom dnešneho stretnutia na najvyššej úrovni bude minimálne to čo je v nadpise tejto témy.Revitalizácia železníc je témou dnešných dní.Začiatok roka 2011 u mňa evokuje začiatok roka 2003 a nech ten rok bude pre nás mementom.P.s .admin určite som železničiar ,člen oavd,aj funkcionár oavd.p. Elena čakali sme oficialný dokument z KV o KZ a nie stanovisko regionu ,lebo to pripomína disident.

DDP-Stabilita

Minulý týždeň sa v dennej tlači objavila správa že ŽSR ku koncu roka 2009 predali svoj majoritný podiel v DDP-stabilita nejakej českej finančnej skupine(cca 55,2%)´Mám za to že to sa dotýka veľkej skupiny zamestnancov – poistencov DDP -Stabilita.Poprosím o vyjadrenie k tejto téme aj vedenie OAVD.