Vyhlásenie Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov k priebehu plnenia „Programu revitalizácie železničných spoločností

Vyhlásenie Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov

Program „revitalizácie“ je v príkrom rozpore so stratégiou a trendmi rozvoja železničnej dopravy v rámci EÚ. Nie je spracovaný komplexne, nerieši problém rozvoja, resp. zachovania železničnej dopravy, ktorá sa dostala do súčasnej situácie dlhodobou zlou dopravnou politikou štátu a nehospodárnym správaním manažmentov.
Predložený návrh „revitalizácie“ ŽSR nie je o komplexnom riešení problémov, ale o likvidácii dopravnej obslužnosti územia (nielen v Bratislave žijú občania SR!), o prepúšťaní prevádzkových zamestnancov a následnom ohrozovaní bezpečnosti dopravy, narušovaní plynulosti prevádzky a vytváraní ďalších dobre platených pozícií v tvoriacej sa novej organizačnej štruktúre zamestnávateľa, za cenu ušetrenia osobných nákladov prepustených prevádzkových zamestnancov.
Program „revitalizácie“ nerieši nehospodárny a v mnohých prípadoch neopodstatnený outsourcing, nedostatky v obstarávaní, niekoľkonásobne zvyšujúce náklady železničných podnikov a zvyšujúce zisky dodávateľov tovarov a služieb.
Za toto všetko platia prevádzkoví zamestnanci železničných podnikov sústavným prepadávaním sa životnej úrovne, ktorá po nespočetných transformáciách a zmenách organizačných štruktúr nedosahuje ani úroveň spred roka 1989. Z vyššie uvedených dôvodov, ako aj z dôvodov nedodržiavania záverov z rokovaní na MDVRR SR, Republiková rada OAVD vyslovuje ostrý nesúhlas s priebehom a smerovaním plnenia Programu revitalizácie železničných spoločností a žiadame po dohode zamestnávateľa s OC:

– účelne optimalizovať a znížiť počet administratívnych pracovníkov

– neznižovať indexovo počet pracovníkov v prevádzke bez zmeny technických zariadení s ohľadom na zachovanie plynulosti dopravy a plnenia GVD / pri prepúšťaní presne stanoviť pravidlá, kritériá výberu zamestnanca

– znížiť počet zmluvných platov ich výšku

– odstrániť anomálie v odmeňovaní, ako napríklad garantovaná výška prémií mzdovým
dekrétom

Dňa 24. 3. 2011 bol ustanovený Štrajkový výbor OAVD s poverením, v prípade nedosiahnutia dohody so zamestnávateľom, vyhlásiť v zmysle platných právnych noriem štátu štrajk.

Jozef Chovanec
Prezident OAVD

Comments are closed.