Vyhlásenie Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov

Vyhlásenie Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov

Vážený pán minister,

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) Vám touto cestou ďakuje za prizvanie na rokovania k revitalizácii železničných spoločností.
OAVD má však výhrady k napĺňaniu schváleného programu revitalizácie. Opatrenia ŽSR nesmerujú k zníženiu administratívy a optimalizácii organizačných štruktúr ako to ukladá materiál MDVRR SR spracovaný k revitalizácii v železničnom sektore.
Vytváranie nových centier riadenia opäť, ako v minulosti, povedie len k presunom administratívnych pracovníkov a k znižovaniu počtu zamestnancov v prevádzke. OAVD, ako profesijná odborová organizácia si uvedomuje dôsledky uvedených krokov pre prevádzkových zamestnancov riadiacich dopravu. Ďalším kumulovaním činností na jednotlivcov v prevádzke (aj nesúvisiacich s riadením a zabezpečením dopravy) dochádza k zvyšovaniu psychického vypätia zamestnancov a k znižovaniu plynulosti dopravy.
Republiková rada OAVD na svojom zasadnutí dňa 24.03.2011 v Košiciach sa situáciou vzniknutou
v súvislosti s prijatím revitalizačného programu zaoberala a žiadame:

– prerokovať a dohodnúť konkrétne materiály rozpracované vedením ŽSR s OC

– účelne optimalizovať a znížiť počet administratívnych pracovníkov

– neznižovať indexovo počet pracovníkov v prevádzke bez zmeny technických zariadení

s ohľadom na zachovanie plynulosti dopravy a plnenia GVD

– znížiť počet zmluvných platov a prerokovať uvedenú problematiku s OC

– odstrániť anomálie v odmeňovaní, ako napríklad garantovaná výška prémií mzdovým

dekrétom

– prehodnotiť presun /alokáciu/ 250 mil. €, z fondov EÚ zo železničnej
infraštruktúry do cestnej, nakoľko to povedie k ďalšiemu pustnutiu železničného sektora SR ako celku.

OAVD si s plnou vážnosťou uvedomuje potrebu zmien a konsolidácie ŽSR. Zároveň ale nechceme, aby tieto zmeny boli len „kozmetické“ v administratíve a radikálne v prevádzke. OAVD je na dosiahnutie tohto cieľa pripravené využiť všetky možnosti dané zákonmi a ústavou SR.

S úctou

V Šali dňa 04.04.2011 prezident OAVD
Jozef Chovanec

Comments are closed.