Vitajte na oficiálnych stránkach OAVD

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR. Čítajte ďalej…

Posledné články

INFO OAVD

Dovolíme si krátke info a zhrnutie „ uhorkovej sezóny“, t.j. mesiac júl a neukončený august. Ani doba prázdnin a dovoleniek nie je dobou kľudu.
Začiatkom mesiaca júl sme začali intenzívne pracovať na príprave návrhu KZ ŽSR pre nasledujúce obdobie. Tomu predchádzalo niekoľko stretnutí s relevantnými partnerskými odborovými centrálami kde sme hľadali podporu k našim návrhom a aj spoločne ich cizelovali tak aby to boli fakt spoločné návrhy. Čítajte ďalej »

Ako ďalej

Výkonový príplatok pre výpravcov – quo vadis?

Za posledné obdobie prišlo a prichádza k nám stále viac otázok : Čo s výkonovým príplatkom, kedy bude zavedený? Pokúsime sa v skratke zhrnúť čo sa udialo a čo sa deje a možno dať aj návrh na riešenie. Čítajte ďalej »

INFO Z KV 24.7.2018

Kolektívne vyjednávanie dňa 24.7.2018

Dňa 24.7.2018 pokračovalo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania k návrhu Zmeny č.14 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR. Na predchádzajúcom kole KV zástupca zamestnávateľa deklaroval, že na toto kolo predloží nový návrh úpravy Smernice pre odmeňovanie, ktorý bude odkonzultovaný aj po právnej stránke. Čítajte ďalej »

INFO Z KV

Kolektívne vyjednávanie 10.7.2018.

Dňa 10.7.2018 pokračovalo kolektívne vyjednávanie v súlade s bodom 7, Protokolu z kolektívneho vyjednávania zo dňa 28.5.2018.Predmetom KV bol návrh Zmeny č.14 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR. Čítajte ďalej »

INFO z RR

KOLEGYNE, KOLEGOVIA, ČLENOVIA OAVD:
Dňa 6.6.2018 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie Republikovej rady. Členovia Republikovej rady sa zasadnutia zúčastnili v nadpolovičnej väčšine. Hlavnou úlohou Republikovej rady, je napĺňať úlohy dané Snemom OAVD, určovať smerovanie OAVD. Čítajte ďalej »

OZNAM

Oznámenie Bratislavského regiónu.
Vzhľadom na zhoršenie zdravotného stavu chronického charakteru a odporučenie lekárov
ukončil Ing. Ľubomír Porubän dňom 30.04.2018 svoje pôsobenie vo funkcii viceprezidenta
bratislavského regiónu.
Regionálnou konferenciou bol za nového viceprezidenta zvolený pán Matej Ferencei, ktorý
začal dňom 01.05.2018 pôsobiť vo funkcii.
Nové zloženie regionálnej rady nájdete v odkaze „Regionálna rada Bratislava“.

AKO POSTUPOVAŤ PRI VZNIKU MU, NU.

Pri výkone povolania v železničnej prevádzke môže prísť k mimoriadnym udalostiam a nehodovým udalostiam. ( MU,NU). Za účelom ochrany práv členov a sympatizantov Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov ( OAVD) doporučujeme v prípade MU,NU postupovať podľa nasledujúcich pokynov. Čítajte ďalej »

INFO z KV

INFO-z-KV

Pozdravujem všetkých členov OAVD, sympatizantov OAVD a neposlednom rade aj všetkých zamestnancov ŽSR.
Dnes 30.4.2028 prebehlo ďalšie kolo kolektíneho vyjednávania kde hlavným bodom bola aplikácia novely ZP tzv. príplatky.
Dnešné kolo KV malo tri body a to :

1. Smernica pre odmeňovanie zamestnancov ŽSR, zmena č. 13 :
Bod 40 : príplatok za nočnú prácu
Bod 41 : príplatok za soboty a nedele
2. Osobitný príplatok hlavnému inštruktorovi Dvz
3. Informácie o postupe zavádzania „ CALIO karty“, nový spôsob zabezpečenia stravovania. Čítajte ďalej »


KZ na stránku

Na základe podnetov od zamestnancov z prevádzky si Vás dovoľujeme upozorniť na ustanovenia článku2.1. bod 10 a 11, platnej KZ ŽSR. Sú tam jasne zadefinované povinnosti vedúcich zamestnancov ale aj práva zamestnancov. Poprosíme všetkých zamestnancov aby uplatňovali svoje práva, ktoré im zaručuje KZ ŽSR a platná legislatíva Slovenskej republiky. Čítajte ďalej »

PREČO BYŤ ČLENOM ODBOROVEJ ORGANIZÁCIE

leták nábor

Čo sú vlastne „ODBORY“? ODBORY – je to organizácia, ktorú tvoria zamestnanci v našej spoločnosti na základe dobrovoľného členstva a úlohou odborov je obhajovať práva a záujmy členov, zamestnancov a prispievať k rozvoju sociálnej súdržnosti. Hlavnými hodnotami odborov sú: sociálne partnerstvo, demokracia, otvorenosť a solidarita. Často sa na odbory prihliada ako na prežitok komunistického režimu, ale v skutočnosti u nás siaha história odborov ďaleko pred obdobie vládnutia komunistickej strany t.j. do II. polovice 19. St. a myšlienka odborového združovania bola totalitným režimom len zneužitá. Čítajte ďalej »