Vitajte na oficiálnych stránkach OAVD

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR. Čítajte ďalej…

Posledné články

INFO z KV

Súhrnná informácia

zo 4. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

        Dňa 17.  5. 2019 pokračovalo  kolektívne vyjednávanie o mzdách na ŽSR už štvrtým kolom.

         Na tomto vyjednávaní zamestnávateľ napriek prísľubu z posledného KV nepredložil ucelený návrh nového systému odmeňovania a vyzval odbory k predloženiu ich nového návrhu mzdového nárastu. 

Odborári  upozornili zamestnávateľa, že nepredloženie návrhu nového systému odmeňovania považujú za nesplnenie záväzku z kolektívnej zmluvy, zamestnávateľ tvrdil, že nový systém odmeňovania stále nemá skompletizovaný a  nevidí dôvod nepokračovať vo vyjednávaní o mzdovom náraste.

Zo strany zamestnávateľa  boli odprezentované  ekonomické čísla v súvislosti so štátnym rozpočtom v snahe presvedčiť odborárov, že zamestnávateľ viac prostriedkov na mzdy nemá a zotrváva na svojom návrhu z posledného kola KV, čo znamená 25 eur do tarify od 1.7.2019 a navýšenie objemu prémií o 10% s garanciou minimálnej 6%-nej prémie pre každého zamestnanca z jeho TT.

Odborári vzhľadom na nepredloženie nového systému odmeňovania stále zotrvávajú na svojom poslednom návrhu mzdového rastu, t.j. 87 eur do tarify od 1. 07. 2019.  Opätovne požiadali zamestnávateľa o predloženie uceleného nového systému odmeňovania v zmysle záväzku z KZ  a to v termíne do 23. 05. 2019 a zároveň o predloženie podmienok zmeny týkajúcej sa garancie zamestnávateľom  návrhovanej  minimálnej  6% prémie.

Odborové centrály  upozornili zamestnávateľa na stále trvajúcu štrajkovú pohotovosť na ŽSR, nakoľko stále nie je dohodnutý primeraný mzdový nárast.  Vzhľadom na vývoj situácie v prebiehajúcom kolektívnom vyjednávaní bude budúci týždeň zasadať Centrálny štrajkový výbor, ktorý rozhodne o ďalších postupových krokoch pokiaľ nedôjde k žiadnemu posunu vo vyjednávaní o mzdách.

Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční  dňa  27. 05. 2019.

V Bratislave dňa 17.5.2019                                    Hlavný kolektívny vyjednávač OZŽ

INFO z KV

INFO z KV

Súhrnná informácia

z 2. kola kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

            Druhé  kolo kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR sa uskutočnilo v zmenenom termíne 17.4.2019, nakoľko zamestnávateľ požiadal o presun termínu z pôvodne dohodnutého 10. apríla.

Na vyjednávaní zamestnávateľ predstavil formou prezentácie  „Nový systém hierarchie typových pozícií Oblastných riaditeľstiev“  už s konkrétnejšou podobou preklopenia pôvodných tarifných tried  do nových tried vrátane úprav u niektorých už zaradených profesií, tak aby bola správne nastavená hierarchia.

Vysvetlil postup a princípy nového zaradenia výpravcov  do piatich kategórií, pričom sú zohľadňované výkony a technické body v pomere 33% ku 67%. Systém sa však ešte stále doľaďuje, predpokladá sa, že u cca 150 staníc by malo dôjsť k zaradeniu do vyššej kategórie a asi u 10 staníc do nižšej. Zástupcovia zamestnancov požiadali  o samostatné stretnutie iba k tejto problematike.

K úprave ( smerom hore) by malo dôjsť u viacerých typových pozíciách, napr. elektrodispečeri, elektromontéri, návestní majstri a majstri. Zároveň sa uvažuje s premenovaním pozície koordinátor na hlavný majster a správca na traťmajster aj s úpravou novej triedy . Problematika OTZ (odborný technický zamestnanec) je ešte v riešení, nakoľko po preverení činnosti bude táto pozícia podrobnejšie zaradená.  Ostatné VOJ neboli odprezentované, ale sa na nich pracuje. Predpoklad konečného preradenia všetkých  zamestnancov do nového systému je do 30. júna 2019. 

Odborové organizácie vzali predloženú informáciu na vedomie. Zároveň predložili zamestnávateľovi svoj návrh mzdového nárastu nasledovne:

Od 1.7.2019  mimoriadnú prémiu 45,0 EUR presunúť do TT, garantované  prémie  zamestnávateľom  v objeme 6% z TT presunúť do TT.                                                                                                                                                                                                                                         

A pre rok 2020 bude pre nás smerodajný nárast minimálnej mzdy v NH, ktorá bude platiť od 1.1.2020 a požiadavka na nárast objemu prémií o 10 % oproti roku 2019.

Zamestnávateľ sa k návrhu odborárov zatiaľ nevyjadril a navrhol pokračovať na ďalšom, v poradí 3. kole kolektívneho vyjednávania v termíne 29.04.2019.

Hlavný kolektívny vyjednávač OZŽ

V Bratislave, dňa 17.4.2019

INFO z KV

Súhrnná informácia

z kolektívneho vyjednávania o mzdách na ŽSR

            Dňa 27. 3. 2019 sa uskutočnilo 1. kolo kolektívneho vyjednávaniao mzdách na ŽSR. Za OZŽ sa kolektívneho vyjednávania zúčastňujú na základe vzájomnej dohody okrem OZŽ aj zástupcovia desiatich odborových organizácií OAVD, FPP, NKOS-Ž, SSŽ, FS, NOŽ, OZZŽ, OŽSR, OZ-VSP a ŽROS. Vyjednávanie zahájil námestník GR Pavol Hudák, ktorý predstavil návrh zamestnávateľa v dvoch častiach:

            V 1. časti je to prechod všetkých zamestnancov do nových tarifných tried. V rámci tohto kroku bol odprezentovaný  riaditeľom Odboru 530   nový  systém zaraďovania zamestnancov ŽSR s vysvetlením princípu zachovania hierarchie vo vzťahu riadený a riadiaci zamestnanec.  Prezentácia bola vo všeobecnej rovine bez konkrétnych tabuliek. Momentálne zamestnávateľ  ešte stále pracuje na prehodnotení jednak výpravcov ( uvažuje sa o znížení počtu tarifných tried zo 6 na 5 ) a jednak skupín zamestnancov zaradených všeobecne, napr. OTZ (odborný technický zamestnanec). Touto úpravou môže dôjsť k podstatnému navýšeniu profesií v Katalógu typových pozícií zo 199 súčasných na asi 300 možných profesií. Konkrétnu podobu preklopenia pôvodných TT do nových vrátane úprav u niektorých už zaradených profesií predloží zamestnávateľ na ďalšom kole kolektívneho vyjednávania. Preklopenie by sa malo zrealizovať podľa návrhu zamestnávateľa do 1. 7. 2019. Do tohto termínu by mala byť zachovaná prémia 45 eur.

             V 2. časti po zavedení jednotnej tarifnej tabuľky  od 1.7. navrhol zamestnávateľ nárast tarifných tried o 25 eur pre rok 2019 a od 1.1.2020 ďalší nárast  tarifných tried o 35 eur. Ako uviedla riaditeľka odboru controlingu preklopenie a nárast o 25 eur v tomto roku znamená pre ŽSR navýšenie mzdových prostriedkov o 10 mil. eur.

Zároveň zamestnávateľ informoval o príprave nového prémiového poriadku, ktorý by mal byť predložený kolektívnym vyjednávačom na ďalšom kole kolektívneho vyjednávania.

Odborové organizácie sa k predloženému  návrhu vyjadria až po predložení uceleného návrhu s konkrétnymi číslami  a po spracovaní vlastnej analýzy pripravia svoj návrh na ďalšie kolo KV. 

2. kolo kolektívneho vyjednávania sa uskutoční 10. 4. 2019.

Hlavný kolektívny vyjednávač

INFO o KV – mzdový nárast

“ V kolektívnej zmluve sa vedenie ŽSR zaviazalo pripraviť do 15. marca komplexný návrh mzdového a odmeňovacieho systému, ktorý bude postavený na troch základných princípoch. Jasne stanovená hierarchia pracovných pozícií a kariérneho rastu zamestnancov, jednoznačne kalkulovaná tarifná i prémiová zložka mzdy pre každú pracovnú pozíciu a nárast mzdy, naviazaný na rast odbornej spôsobilosti, zodpovednosti, náročnosti pracovných úloh a výkonnosti zamestnanca „.
(Zdroj -SEMAFOR 2/2019)


RR 13.3.2019

Odborové organizácie pôsobiace na ŽSR

OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ,  OŽSR, OZZŽ, NOŽ a FS. 

Súhrnná informácia z podpisu KZ ŽSR 2019-2020

dňa 6. 2. 2019

Po ukončení kolektívneho vyjednávania o Kolektívnu zmluvu ŽSR 2019-2020 dňa  31.1.2019 a vzájomnej dohode zmluvných strán, zamestnávateľa a  všetkých odborových organizácií vrátane OZ GINN sa zišli kolektívni vyjednávači v stredu 6. 2. 2019, aby podpísali novú kolektívnu zmluvu platnú na dva roky. 

OZ GINN pod vedením Martina Daňa však odmietol kolektívnu zmluvu podpísať s jemu typickým teatrálnym vystúpením a s tvrdením, že 99 % jeho členov (vraj má podľa jeho slov na ŽSR niekoľko sto členov) a ostatných zamestnancov sa cez sociálne siete vyjadrili, aby nepodpísal KZ. Týmto činom zmaril štvormesačnú prácu a úsilie kolektívnych vyjednávačov schovávajúc sa za tvrdenie, že iba on požaduje naďalej 100 € do miezd a my ostatní nie a s dohodnutou KZ súhlasíme iba preto, aby sme si naplnili svoje žalúdky a nová KZ je jeden veľký podvod.  Odborové organizácie sa dištancujú od takýchto nehoráznych a populistických tvrdení.

Po zmarenom podpise kolektívnej zmluvy sme sa rozhodovali, čo ďalej. Všetci sme sa zhodli, že nemôžeme pristúpiť na takúto hru OZ GINN a vystaviť 13 600 zamestnancov svojvôli jednej tzv. odborovej organizácii. Po rozhodnutí zamestnávateľa, že chce využiť  zákonnú možnosť  v zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní a podpísať KZ s najväčšou odborovou organizáciou sme po dohode a s mandátom ostatných 10 odborových centrál sme pristúpili k tomuto kroku, ktorý v tom čase bol jediným možným riešením. Najväčšou odborovou organizáciou u ŽSR je Odborové združenie železničiarov s niekoľko tisícovou členskou základňou. Ostatné odborové organizácie jej dali svoj mandát na podpis KZ. 

Odborové združenie železničiarov pristúpilo k uzatvoreniu KZ s plnou vážnosťou a zodpovednosťou voči zamestnancom ŽSR uvedomujúc si dopad nepodpísania kolektívnej zmluvy na ďalšie mesiace. K novej kolektívnej zmluve je mzdový rast riešený iba dočasne, nakoľko sa o ňom bude naďalej vyjednávať. Tento bod zatiaľ nie je uzatvorený. 

OZ GINN sa svojím rozhodnutím nepodpísať KZ sám dištancoval od ďalšieho     vyjednávania.

OZŽ aj v mene ostatných odborových organizácií podpísalo so ŽSR dňa 7.2. 2019 Kolektívnu zmluvu na roky 2019 – 2020.

Je na zvážení každého zamestnanca posúdiť, čo je lepšie. Mať platnú kolektívnu zmluvu s možnosťou od 1. februára čerpať benefity a sociálny fond, dostávať do času uzatvorenia mzdového rastu aspoň 45 €, alebo nemať ďalších niekoľko mesiacov nič.

Máme za sebou jednu náročnú etapu vyjednávania, ale pred sebou ešte náročnejšiu, a to dojednať primeraný mzdový nárast pre rok 2019 a 2020.Vyhlásená štrajková pohotovosť na ŽSR zo dňa 11.01.2019 naďalej trvá, a Centrálny štrajkový výbor v prípade negatívneho vývoja KV o bode 48 – MZDY, je pripravený ohlásiť a realizovať nátlakové akcie.

Kolektívne vyjednávanie o mzdách bude pokračovať v marci 2019.

V Bratislave dňa 08. 02. 2019

                                                      Odborové organizácie pôsobiace pri ŽSR

​​

KZ podpísaná

Kolektívna zmluva ŽSR je podpísaná, mzdy sa navýšia už za január

Dnes bola podpísaná Kolektívna zmluva na Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR). ŽSR ju podpísali s najväčšou odborovou organizáciou, Odborovým združením železničiarov (OZŽ). Postupovali v zmysle zákona, reagujúc na vzniknutú situáciu, keď jedna z odborových organizácií – GINN, odmietla kolektívnu zmluvu podpísať. Zástupca OZ GINN Martin Daňo tým porušil dohodu zo 7. kola vyjednávania o kolektívnej zmluve, ktorej záverom bola zhoda medzi ŽSR a odbormi. 

V zmysle zákona o kolektívnom vyjednávaní má zamestnávateľ právo uzatvoriť kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov. ŽSR a OZŽ tak urobili preto, aby mohli zamestnanci čím skôr čerpať výhody, ktoré sa im premietnu už v januárových výplatách. 

„Teším sa, že sa našlo riešenie prospešné pre zamestnancov. Zamestnanci sú pre mňa na prvom mieste, preto som ochotný využiť všetky zákonné, i keď nie obvyklé postupy,”zhodnotil generálny riaditeľ ŽSR Juraj Tkáč.

Darina Fabuľová, hlavný kolektívny vyjednávač za odbory a podpredsedníčka OZŽ dodala, že Odborové združenie železničiarov pristúpilo k podpisu kolektívnej zmluvy s plnou vážnosťou. „Uvedomujeme si svoju zodpovednosť a dopad nepodpísania kolektívnej zmluvy pre zamestnancov. Nemôžeme dopustiť, aby OZ GINN urobilo z 13 600 zamestnancov ŽSR svojich rukojemníkov. OZŽ má podporu všetkých ostatných odborových organizácií pri ŽSR.”

Kolektívna zmluva garantuje zamestnancom výhody nad rámec Zákonníka práce a umožní čerpať sociálny fond. Platí do 31. 12. 2020.

INFO