Archích kategórie Uncategorized

INFO

Kolektívne vyjednávanie ukončené.

Dodatok k KZ ŽSR 2017 – 2018, bod 45 MZDY dňa 8.12.2017 dohodnutý.
Dňa 8.12.2017 pokračovalo kolektívne vyjednávanie IV. Kolom od 9°° hod. na Klemensovej u zamestnávateľa ŽSR. Rokovaniu predchádzalo deň predtým spoločné pracovné stretnutie zástupcov jednotlivých odborových centrál v centrále OZŽ, kde po búrlivých, miestami až deštruktívnych debatách OC dospeli k dohode, ktorú predostreli druhej strane, zamestnávateľovi. Čítajte ďalej »

Správa

Maratón rokovaní skončený. OC a zamestnávateľ sa dohodli . Z malými modifikáciami prijali návrh zamestnávateľa. Podrobnejšie informácie zajtra v info.

INFO

KV 30-11.- doc pondelok

Vážené kolegyne a kolegovia a prvom rade členovia OAVD. Neustále premýšľam nad kolektívnym vyjednávaním z 3.kola ( dňa 30.11.2017 – 3. kolo KV ). Začnem tak trošku osobnou úvahou o situácii v ktorej sme .
Kolektívne vyjednávanie pokračovalo dňa 30.11.2017 na GR – ŽSR. Je veľmi smutné až neuveriteľné, že ešte v treťom kole nevyjednávame zo zamestnávateľom ale minimálne zástupcovia ôsmych OC vyjednávajú s jednou oproti sediacou OC. Po tomto dátume je čas pomenovať niektoré vecí a javy pravými slovami. Čítajte ďalej »

INFO z KV

INFO z KV 30.11.2017

Vážené kolegyne a kolegovia , v prvom rade členovia OAVD. Dňa 30.11.2017 sa konalo 3 kolo kolektívneho vyjednávania. Ak mám dobré informácie tak návrh zamestnávateľa už koluje medzi zamestnancami v znení ako bol predložený zástupcom zamestnancov. Na kolektívne vyjednávanie 30.11. sme požadovali vyjadrenie odborných zložiek zamestnávateľa k jeho predloženému návrhu. Zamestnávateľ nám predložil dokument podpísaný námestníkmi generálneho riaditeľa s ich súhlasom s predloženým návrhom. Treba priamo priznať, že predložený návrh zamestnávateľa priamo zhodnocuje situáciu na ŽSR. Čítajte ďalej »

INFO o RR

Info Rep.Rada

KOLEGYNE, KOLEGOVIA, ČLENOVIA OAVD:

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnilo zasadnutie I. Republikovej rady OAVD po VII. Sneme OAVD. Členovia Republikovej rady sa zasadnutia zúčastnili v nadpolovičnej väčšine.
Hlavnou úlohou Republikovej rady, je napĺňať úlohy dané Snemom OAVD, určovať smerovanie OVAD. Čítajte ďalej »

Spoločný návrh OC bodu 45 KZ

Spoločný návrh OC bodu 45 KZ

Ako novozvolený Predseda Republikovej rady OAVD, snemom OAVD, ktorý sa konal dňa 4.10 2017 v Žiline, si dovolím po včerajšom sneme Vám podať informáciu o návrhu odborových centrál (OC) pôsobiacich na ŽSR na zmenu bodu 45 KZ 2017-2018, o ktorej sa bude so zamestnávateľom kolektívne vyjednávať. Tento návrh už bol na sneme odprezentovaný delegátom snemu, ktorý tam zastupovali Vás členov OAVD a teraz je čas odprezentovať ho aj Vám.
Spoločný návrh bodu 45 KZ bol vypracovaný s plnou vážnosť s vedomím si našej zodpovednosti Voči Vám členom, ale aj vo vzťahu k zamestnávateľovi. Nezrodil sa ľahko, predchádzalo tomu niekoľko stretnutí viacerých OC na rôznej úrovni, množstvo konzultácii a rôznych pracovných stretnutí. Výsledkom tejto aj našej snahy je spoločný návrh, ktorý schválili a podpísali v úplnej zhode všetky OC pôsobiaci u zamestnávateľa. Dňa 3.10.2017 bol tento návrh odovzdaný zástupcovi zamestnávateľa a plynie 30 dňová lehota, v ktorej sa má druhá strana(zamestnávateľ) vyjadriť, zaujať stanovisko a potom začne kolektívne vyjednávanie. Čítajte ďalej »

VÝHĽADOVÉ ZAMERANIE A PROGRAMOVÉ CIELE OAVD na obdobie rokov 2017 – 2021.

Programové ciele OAVD

VÝHĽADOVÉ ZAMERANIE

A PROGRAMOVÉ CIELE OAVD

na obdobie rokov 2017 – 2021.

Vláda istôt pre občanov – zamestnancov vychádza z poznania, že v ekonomicky aktívnom období ich života zohráva kľúčovú úlohu práca vykonávaná formou zamestnania. Práca v zamestnaní je dôležitá nielen pre obživu ale aj pre osobnú idenditu zamestnanca v celkovej sociálnej idendite spoločnosti. Neprináša iba materiálne hodnoty vlastníkom hmotných a finančných statkov ale formuje aj postavenie a životné istoty zamestnancov. Slovenská republika musí byť v druhej dekáde 21. storočia spoločnosťou založenou predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých vzťahoch, kde sa budú formovať jej hodnoty a charakter. Preto pracovnoprávna legislatíva, ktorá vychádza z Ústavy Slovenskej republiky je a musí byť jednou z prioritných zložiek odborovej organizácie OAVD, lebo vyvážený vzťah zamestnanca a zamestnávateľa vytvára predpoklady na tvorbu trvalo udržateľného rastu kvality života zamestnancov železničného sektora Slovenskej republiky.

V záujme splnenia svojich cieľov OAVD bude rozvíjať aktivity, ktoré smerujú k presadzovaniu, obhajobe a upevňovaniu sociálnych istôt, zamestnanosti, primeraných pracovných podmienok a spravodlivému odmeňovaniu svojich členov, k plneniu ich potrieb a požiadaviek a bude hľadať kroky k ďaľšiemu napredovaniu. Čítajte ďalej »

INFO zo snemu OAVD zo dňa 4.10.2017

Oznámenie o výsledkoch volieb.

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD.

Dovoľte mi aby som Vás touto cestou informoval o výsledkoch volieb na Sneme odborovej organizácie OAVD, ktorý sa konal dňa 4. 10. 2017 v ŽILINE.

Do funkcie Prezidenta OAVD na obdobie rokov 2017- 2021 bol zvolený p. Mgr. CHOVANEC JOZEF.

Do funkcie Predsedu Republikovej rady OAVD na obdobie rokov 2017-2021 bol zvolený p. DEMKO FRANTIŠEK.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom Mgr. Chovanec Jozef
Prezident OAVD

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 uzavretá

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 uzavretá

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Dňa 15. februára 2017 pokračovalo na ŽSR tretie kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Sprostredkovateľka JUDr. Simona Schuszteková, PhD. zhodnotila predložené podklady a stanoviská k dvom sporným bodom – rastu miezd a zavedeniu vyrovnávacieho príplatku.

V požiadavke odborových organizácií na opätovné zaradenie vyrovnávacieho príplatku do KZ nakoniec došlo k dohode. Zamestnávateľ súhlasil po úprave podmienky vekovej hranice dotknutého zamestnanca, to znamená, že sa bude týkať zamestnanca, ktorý pri splnení ostatných podmienok dovŕšil vek 55 rokov.

V spore o rast miezd zamestnávateľ predložil podrobnú analýzu obidvoch návrhov z predchádzajúceho kola vyjednávania, vrátane posledného návrhu odborových organizácií, ktorá bola spracovaná na evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2016, t.j. 13 929 zamestnancov .

Následne obidve strany predložili ďalšie návrhy, až sa nakoniec dohodli na kompromisnom návrhu mzdového nárastu 35 eur do tarify pre všetkých zamestnancov od 01.03. 2017 a zachovanie priemernej prémie na zamestnanca v priemere 1100 eur za rok.

Keďže obidve strany sporu dospeli k vzájomnej dohode, uzatvorila sprostredkovateľka konanie pred sprostredkovateľom za úspešné.

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 je uzatvorená !

Odborové organizácie po úspešnom ukončení kolektívneho vyjednávania odvolali štrajkovú pohotovosť .

V Bratislave, dňa 15. 02. 2017 Odborové centrály pri ŽSR

INFO z KV

INFO z KV

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Dňa 9. februára 2017 pokračovalo na ŽSR druhé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Sprostredkovateľka JUDr. Simona Schuszteková, PhD. zhodnotila predložené podklady a stanoviská k otvoreným trom sporným bodom – rast miezd, zavedenie vyrovnávacieho príplatku a súborná smernica ako súčasť KZ. Čítajte ďalej »