Vitajte na oficiálnych stránkach OAVD

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR. Čítajte ďalej…

Posledné články

INFO o RR

Info Rep.Rada

KOLEGYNE, KOLEGOVIA, ČLENOVIA OAVD:

Dňa 14.11.2017 sa uskutočnilo zasadnutie I. Republikovej rady OAVD po VII. Sneme OAVD. Členovia Republikovej rady sa zasadnutia zúčastnili v nadpolovičnej väčšine.
Hlavnou úlohou Republikovej rady, je napĺňať úlohy dané Snemom OAVD, určovať smerovanie OVAD. Čítajte ďalej »

Spoločný návrh OC bodu 45 KZ

Spoločný návrh OC bodu 45 KZ

Ako novozvolený Predseda Republikovej rady OAVD, snemom OAVD, ktorý sa konal dňa 4.10 2017 v Žiline, si dovolím po včerajšom sneme Vám podať informáciu o návrhu odborových centrál (OC) pôsobiacich na ŽSR na zmenu bodu 45 KZ 2017-2018, o ktorej sa bude so zamestnávateľom kolektívne vyjednávať. Tento návrh už bol na sneme odprezentovaný delegátom snemu, ktorý tam zastupovali Vás členov OAVD a teraz je čas odprezentovať ho aj Vám.
Spoločný návrh bodu 45 KZ bol vypracovaný s plnou vážnosť s vedomím si našej zodpovednosti Voči Vám členom, ale aj vo vzťahu k zamestnávateľovi. Nezrodil sa ľahko, predchádzalo tomu niekoľko stretnutí viacerých OC na rôznej úrovni, množstvo konzultácii a rôznych pracovných stretnutí. Výsledkom tejto aj našej snahy je spoločný návrh, ktorý schválili a podpísali v úplnej zhode všetky OC pôsobiaci u zamestnávateľa. Dňa 3.10.2017 bol tento návrh odovzdaný zástupcovi zamestnávateľa a plynie 30 dňová lehota, v ktorej sa má druhá strana(zamestnávateľ) vyjadriť, zaujať stanovisko a potom začne kolektívne vyjednávanie. Čítajte ďalej »

VÝHĽADOVÉ ZAMERANIE A PROGRAMOVÉ CIELE OAVD na obdobie rokov 2017 – 2021.

Programové ciele OAVD

VÝHĽADOVÉ ZAMERANIE

A PROGRAMOVÉ CIELE OAVD

na obdobie rokov 2017 – 2021.

Vláda istôt pre občanov – zamestnancov vychádza z poznania, že v ekonomicky aktívnom období ich života zohráva kľúčovú úlohu práca vykonávaná formou zamestnania. Práca v zamestnaní je dôležitá nielen pre obživu ale aj pre osobnú idenditu zamestnanca v celkovej sociálnej idendite spoločnosti. Neprináša iba materiálne hodnoty vlastníkom hmotných a finančných statkov ale formuje aj postavenie a životné istoty zamestnancov. Slovenská republika musí byť v druhej dekáde 21. storočia spoločnosťou založenou predovšetkým na kvalitných zamestnaneckých vzťahoch, kde sa budú formovať jej hodnoty a charakter. Preto pracovnoprávna legislatíva, ktorá vychádza z Ústavy Slovenskej republiky je a musí byť jednou z prioritných zložiek odborovej organizácie OAVD, lebo vyvážený vzťah zamestnanca a zamestnávateľa vytvára predpoklady na tvorbu trvalo udržateľného rastu kvality života zamestnancov železničného sektora Slovenskej republiky.

V záujme splnenia svojich cieľov OAVD bude rozvíjať aktivity, ktoré smerujú k presadzovaniu, obhajobe a upevňovaniu sociálnych istôt, zamestnanosti, primeraných pracovných podmienok a spravodlivému odmeňovaniu svojich členov, k plneniu ich potrieb a požiadaviek a bude hľadať kroky k ďaľšiemu napredovaniu. Čítajte ďalej »

INFO zo snemu OAVD zo dňa 4.10.2017

Oznámenie o výsledkoch volieb.

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OAVD.

Dovoľte mi aby som Vás touto cestou informoval o výsledkoch volieb na Sneme odborovej organizácie OAVD, ktorý sa konal dňa 4. 10. 2017 v ŽILINE.

Do funkcie Prezidenta OAVD na obdobie rokov 2017- 2021 bol zvolený p. Mgr. CHOVANEC JOZEF.

Do funkcie Predsedu Republikovej rady OAVD na obdobie rokov 2017-2021 bol zvolený p. DEMKO FRANTIŠEK.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom Mgr. Chovanec Jozef
Prezident OAVD

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 uzavretá

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 uzavretá

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Dňa 15. februára 2017 pokračovalo na ŽSR tretie kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Sprostredkovateľka JUDr. Simona Schuszteková, PhD. zhodnotila predložené podklady a stanoviská k dvom sporným bodom – rastu miezd a zavedeniu vyrovnávacieho príplatku.

V požiadavke odborových organizácií na opätovné zaradenie vyrovnávacieho príplatku do KZ nakoniec došlo k dohode. Zamestnávateľ súhlasil po úprave podmienky vekovej hranice dotknutého zamestnanca, to znamená, že sa bude týkať zamestnanca, ktorý pri splnení ostatných podmienok dovŕšil vek 55 rokov.

V spore o rast miezd zamestnávateľ predložil podrobnú analýzu obidvoch návrhov z predchádzajúceho kola vyjednávania, vrátane posledného návrhu odborových organizácií, ktorá bola spracovaná na evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2016, t.j. 13 929 zamestnancov .

Následne obidve strany predložili ďalšie návrhy, až sa nakoniec dohodli na kompromisnom návrhu mzdového nárastu 35 eur do tarify pre všetkých zamestnancov od 01.03. 2017 a zachovanie priemernej prémie na zamestnanca v priemere 1100 eur za rok.

Keďže obidve strany sporu dospeli k vzájomnej dohode, uzatvorila sprostredkovateľka konanie pred sprostredkovateľom za úspešné.

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 je uzatvorená !

Odborové organizácie po úspešnom ukončení kolektívneho vyjednávania odvolali štrajkovú pohotovosť .

V Bratislave, dňa 15. 02. 2017 Odborové centrály pri ŽSR

INFO z KV

INFO z KV

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Dňa 9. februára 2017 pokračovalo na ŽSR druhé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Sprostredkovateľka JUDr. Simona Schuszteková, PhD. zhodnotila predložené podklady a stanoviská k otvoreným trom sporným bodom – rast miezd, zavedenie vyrovnávacieho príplatku a súborná smernica ako súčasť KZ. Čítajte ďalej »

Súhrnná informácia

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Súhrnná informácia

Dňa 1. februára 2017 sa na ŽSR uskutočnilo po prerušení prvé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Za sprostredkovateľku bola Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR určená JUDr. Simona Schuszteková, PhD. Žiadosť na riešenie sporu prijala uvedeným dňom a od tohto dátumu plynie 30-dňová lehota. Zhodnotila predmet sporu, v ktorom sú otvorené tri sporné body – rast miezd, zavedenie vyrovnávacieho príplatku a súborná smernica ako súčasť KZ.

Obidve strany, zamestnávateľ a odborové organizácie, odprezentovali svoje stanoviská k sporným bodom.

Návrh zamestnávateľa k rastu miezd pre rok 2017 je zvýšenie tarifnej mzdy o 30 € a zachovanie priemernej prémie roku 2016 pre zamestnancov v 56 vybraných prevádzkových typových pozíciách.

Návrh odborových organizácií je 6% nárast tarify a zachovanie objemu prémií pre všetkých zamestnancov.

Pri ďalších dvoch otvorených bodoch a to:
vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej spôsobilosti na výkon práce (zdravotná alebo psychická spôsobilosť),
súborná smernica ako súčasť KZ,
sú obidve strany prístupné ku kompromisu.

Keďže k dohode zatiaľ nedošlo, bude konanie pred sprostredkovateľom pokračovať budúci týždeň dňa 09.02.2017.

Štrajková pohotovosť stále trvá!

V Bratislave, dňa 01.02.2017

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 22. 12. 2016 pokračovalo kolektívne vyjednávanie na ŽSR. Za ŽSR sa ho zúčastnili generálny riaditeľ ŽSR Mgr. Erdӧssy, personálna námestníčka GR JUDr. Jakabová, ekonomický námestník GR Ing. Šefčík a riaditelia Odboru riadenia ľudských zdrojov Ing. Oleš a Odboru controlingu Ing. Szentesi.
Na tomto stretnutí ponúkol generálny riaditeľ 27 eur do tarifných tried a zachovanie prémií pre vybrané prevádzkové profesie na úrovni roku 2016. Zároveň dodal, že vzhľadom na vopred určený objem mzdových prostriedkov sa počíta s optimalizáciou zamestnancov pre rok 2017 cca o 500 a vyzval odborové organizácie, aby boli súčinné v tomto procese optimalizácie, pretože čím neskôr sa začne, tým bude počet nadbytočných zamestnancov narastať, nakoľko plán práce je nastavený na priemerné prepočítane počty zamestnancov.
Odborové organizácie tento návrh neprijali a odmietajú podmieňovať akýkoľvek nárast mzdy prepúšťaním zamestnancov. Navrhli zamestnávateľovi nárast tarifných tried o 6 % za podmienky zachovania prémiového balíka na úrovni roka 2016 a zachovaním zamestnanosti.
Keďže nedošlo k vzájomnej dohode odborové organizácie navrhli predĺženie platnosti KZ ŽSR 2015-2016 do 31.3.2017, ďalšie pokračovanie kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom a zároveň oznámili vyhlásenie štrajkovej pohotovosti .
Zamestnávateľ návrh odborových organizácií prijal.
Záver: a) KZ ŽSR 2015-2016 je platná do 31.marca 2017
b) Pokračovanie kolektívneho vyjednávania o KZ ŽSR 2017 pred
sprostredkovateľom
c) Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti od 22.12.2016 o 16,00 hod.

Štrajková pohotovosť na ŽSR

Štrajková pohotovosť sa vyhlasuje dňa 22.12.2016 od 16:00 hod.
Dôvodom štrajkovej pohotovosti je pre odborové centrály pôsobiace u ŽSR spôsob kolektívneho vyjednávania, kde nárast mzdy zamestnávateľ podmieňuje vopred pridelenými mzdovými prostriedkami a prepúšťaním zamestnancov ŽSR.
Takýto postup rázne odmietame.

Štrajková pohotovosť na ŽSR

Chovanec Jozef leták 2016

VOĽBY DO SPRÁVNEJ RADY ŽSR 2016
Kandidát na zástupcu zamestnancov

Mgr. Jozef Chovanec

Na ŽSR pracujem od roku 1985. Naposledy ako výpravca v ŽST Šaľa. V roku 2009 som bol zvolený za prezidenta OAVD a pôsobím v tejto funkcii dodnes.
Svojou dlhoročnou prácou na ŽSR ako aj v odborovej organizácii som získal dobré organizačné a komunikačné schopnosti.
Dokonale poznám našu firmu – ŽSR. Som odborne zdatný, mám manažérske schopnosti, ktoré chcem využiť ako člen správnej rady v prospech rozvoja ŽSR ako aj všetkých zamestnancov.
Chcem reprezentovať Vás všetkých, hájiť a rozvíjať sociálny program na ŽSR.
Som spoločným kandidátom odborových organizácií:
FPP FS OAVD NOŽ
OZ VSP OZZŽ OŽSR SSŽ ZPZŽ ŽROZ

http://www.nozodbory.sk/index.php/casopis