Vitajte na oficiálnych stránkach OAVD

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR. Čítajte ďalej…

Posledné články

INFO Z KV

Na kolektívnom vyjednávaní, ktoré sa konalo dňa 28. 10. 2020, sa zúčastnili zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia odborovej organizácie OZŽ. OZŽ v rámci svojho tímu kolektívnych vyjednávačov prizvalo na rokovanie aj zástupcu odborovej organizácie OAVD.

 Zmluvné strany sa úvodom oboznámili s postupom predchádzajúcim prvému kolu kolektívneho vyjednávania a to:

    Zmluvná strana odborových organizácií OZŽ a OAVD zaslala návrh Dodatku č. 3 ku KZ ŽSR 2019-2020 dňa 06. 07. 2020, čím začal proces kolektívneho vyjednávania (príloha č.1 zápisu).

 Zamestnávateľ sa vzhľadom na nedohodu medzi odborovými organizáciami, ktoré oficiálne zaslali tri návrhy KZ ŽSR (návrhy NOŽ, NŽ a MNOŽ) a návrh dodatku č.3 ku KZ ŽSR (OZŽ a OAVD),  rozhodol kolektívne vyjednávať s OZŽ ako odborovou organizáciou s najväčším počtom členov u zamestnávateľa. Túto skutočnosť oznámil listom zo dňa  17. 08. 2020 všetkým 14 odborovým organizáciám, pôsobiacim v ŽSR.

Implementácia opatrení z Uznesenia vlády SR č. 693 zo dňa 28. 10. 2020

Na základe Uznesenia vlády SR č . 693 zo dňa 28. 10. 2020 je vyhlásený zákaz vychádzania od  02. 11. 2020 do 08. 11. 2020 s výnimkou:a)           Osoby, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu  na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. 10. 2020 do 01. 11.2020 alebo negatívnym výsledkom PCR testu vykonaného počas trvania tohto zákazu .b)           Osoby, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší, ako 3 mesiace.c)            Osoby, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie
COVID- 19 v období od 01. 08. 2020 do 15. 10. 2020.V zmysle tohto uznesenia zamestnanci, na ktorých sa nevzťahuje uvedená výnimka, musia dodržiavať zákaz vychádzania a nemôžu sa od 02. 11. 2020 do 08. 11. 2020 dostaviť na pracovisko.1)      Zamestnanci, ktorí neabsolvovali testovanie, musia  z tohto dôvodu dodržiavať zákaz vychádzania. V tomto prípade Sociálna poisťovňa neuhrádza pandemickú PN. Zamestnanci môžu:a)      vykonávať prácu z domácnosti v rozsahu maximálne tri pracovné dni v týždni v súlade s MP GR k opatreniam v oblasti ľudských zdrojov – druhá vlna COVID-19,b)      čerpať náhradné voľno so súhlasom zamestnávateľa,c)      čerpať dovolenku so súhlasom zamestnávateľa,d)      čerpať pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno)v súlade s § 137 ods. 4 písm. d) ZP. Toto pracovné voľno je zamestnávateľ povinný poskytnúť, ak nie je neprítomnosť zamestnanca riešená podľa písmena a) až c) tohto bodu. Upozorňujeme zamestnancov, že v tomto prípade sa im v zmysle zákona prerušuje sociálne a zdravotné poistenie. Zároveň sa musia prihlásiť do svojej zdravotnej poisťovne a odvody do zdravotnej poisťovne sú povinní za čas neplateného voľna uhradiť sami. Zamestnanec sa môže s vedúcim zamestnancom dohodnúť na odpracovaní zameškaného času, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. 2)      Zamestnanci, ktorí majú PCR alebo antigénový test na ochorenie COVID-19 s výsledkom pozitívny alebo mali úzky kontakt s osobou s pozitívnym testom, musia byť v domácej karanténe a môžu:a)      v prípade, ak sú bez príznakov, vykonávať prácu z domácnosti v rozsahu maximálne tri pracovné dni v týždni v súlade s MP GR k opatreniam v oblasti ľudských zdrojov – druhá vlna COVID-19,b)      čerpať náhradné voľno so súhlasom zamestnávateľa,c)      čerpať dovolenku so súhlasom zamestnávateľa,d)      požiadať prostredníctvom svojho lekára Sociálnu poisťovňu o pandemickú PN. 3)      Zamestnanci, ktorí majú plánovanú dennú zmenu v dňoch 31. 10 – 01. 11. 2020, sú povinní absolvovať testovanie vo svojom voľne. V ojedinelých prípadoch, ak nie je možné testovanie absolvovať mimo pracovného času, sú povinní o tom bezodkladne informovať svojho nadriadeného a dohodnúť ďalší postup, aby zamestnanec mohol testovanie absolvovať, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.Domáca karanténa je v trvaní 10 kalendárnych dní, ak ošetrujúci lekár neurčí inak.Z uvedených dôvodov odporúčame zamestnancom, aby sa zúčastnili testovania tak, aby mohli nastúpiť do plánovanej zmeny.V prípade, ak je zamestnanec rozhodnutý nezúčastniť sa testovania, je v zmysle §  144 ods.1 Zákonníka práce povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému.Zamestnanci, ktorí musia byť v karanténe z dôvodu, že majú PCR alebo antigénový test na ochorenie COVID-19 s výsledkom pozitívny alebo mali úzky kontakt s osobou s pozitívnym testom, a z toho dôvodu nemôžu nastúpiť do zmeny, musia to tiež bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému. Vedúci zamestnanci sú povinní sa kontaktovať s príslušnými zamestnancami za účelom zabezpečenia obsadenosti pracovísk.Z dôvodu zákonnej povinnosti odhlásiť zo Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní zamestnancov, ktorí čerpajú pracovné voľno bez náhrady mzdy (neplatené voľno) sú vedúci zamestnanci povinní nahlásiť túto skutočnosť najneskôr v prvý deň čerpania neplateného voľna na príslušné RP ĽZ.O spôsobe kontroly, či sa na zamestnanca vzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania a môže sa dostaviť na pracovisko, vás budeme informovať ihneď, ako bude vydané usmernenie hlavným hygienikom SR.Zamestnanci, ktorí sa chcú zúčastniť na celoplošnom testovaní ako dobrovoľníci, majú právo na poskytnutie pracovného voľna bez náhrady mzdy v zmysle § 138a Zákonníka práce na základe ich žiadosti.V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať vedúcich zamestnancov, príslušné regionálne pracoviská ĽZ alebo Odbor riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR.Upozorňujeme, že nakoľko sa situácia a pokyny ohľadom zákazu vychádzania  môžu priebežne meniť, je občianskou povinnosťou každého sledovať a riadiť sa aktuálnymi informáciami a o prípadnej karanténe bezodkladne informovať svojich vedúcich zamestnancov.                              Odbor riadenia ľudských zdrojov GR ŽSR

Reklamačný protokol na stiahnutie

Requiem pre odvetvové vyjednávanie?

  1. septembra 2020Autor: Monika Benedeková

Posledný prieskum Európskej odborovej konfederácie jasne preukázal, že krajiny s najnižšími priemernými a minimálnymi mzdami sú tie, ktoré majú súčasne najnižšie pokrytie kolektívnymi zmluvami. Slovensko sa od roku 2000 prepadlo o 26%, a súčasné pokrytie kolektívnymi zmluvami dosahuje iba 25%. Inými slovami iba štvrtina zamestnancov môže benefitovať z nárokov dohodnutých kolektívnych zmluvách. Úboho málo. Pokrytie kolektívnymi zmluvami úzko súvisí s odborovou organizovanosťou a ochotou slovenských zamestnancov organizovať sa v odboroch a bojovať za svoje práva. Ak sa sťažujeme na nízke mzdy na Slovensku, príčinu tohto stavu treba hľadať niekde tu. Je mi smutno, keď vidím komentáre niektorých zamestnancov na sociálnych sieťach, ktorí za zlú situáciu na pracovisku vinia odbory, dokonca aj vtedy, ak ani nie sú ich členmi alebo u nich odbory vôbec nepôsobia. Odbory, to nie je nejaká vyššia entita, niečo všemohúce, transcendentálne. Odbory to sme my, zamestnanci! Slovač, by už mala pochopiť, že ak sa všetci nezaktivizujeme a nebudeme ťahať spolu za jeden povraz, k žiadnej zmene nedôjde. Ak budú zamestnanci stáť bokom a čakať, čo tých pár odborárov „ vybaví“ v kolektívnej zmluve, posun nenastane. Nestačí parazitovať na tom, čo iní vyjednali. Nestačí využívať všetky výhody z kolektívnej zmluvy a v tom lepšom prípade sa tváriť „ja nič , ja muzikant“ a v tom horšom sa dokonca posmešne a hanlivo vyjadrovať na adresu odborárov. Nestačí vylievať si svoju frustráciu, hnev a bezmocnosť na sociálnych sieťach. Možno sa vám uľaví, ale nič, absolútne nič, sa nevyrieši. Poznáte to slovenské príslovie: bez práce, nie sú koláče. Tak je to aj s právami zamestnancov, ich postavením a rešpektom. Je to tvrdá drina, dennodenný zápas, vysvetľovanie, presviedčanie, argumentácia.

„Ak nevyjdeme zo svojej zóny komfortu a nedáme najavo, že takéto praktiky vlády aj zamestnávateľov nebudeme rešpektovať, môže byť tento článok aj akýmsi requiem pre odvetvové kolektívne vyjednávanie. A nielen preň.“

A nielen to. Ak nás, odborárov, nebude ohromujúca väčšina vzbudzujúca rešpekt už len samotným počtom, nebudú nás politici ani zamestnávatelia vnímať ako rovnocenného partnera. A také budú aj naše výsledky v kolektívnom vyjednávaní, či pri presadzovaní našich požiadaviek. O tom svedčia aj udalosti posledných týždňov z tripartity. O tom svedčí aj správanie sa niektorých politikov i zamestnávateľov, ktorí ignorujú pravidlá sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania. Tak ako pán Beljajev, prezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR, ktorý sa už viac krát nechal počuť, že odvetvové kolektívne zmluvy je nutné zrušiť, pretože nič neprinášajú. A sám ide príkladom, tým že už niekoľko mesiacov ignoruje podpis dohodnutej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v strojárskom odvetví. Verte mi, že ak by odvetvové kolektívne zmluvy naozaj nič neprinášali zamestnancom, nemrhali by zamestnávatelia toľkou energiou na ich zrušenie. Lenže zamestnanci musia teraz ukázať, že si budú výsledky kolektívneho vyjedávania brániť! Že si kolektívne zmluvy nedajú! Lebo sú si vedomí, že bez odvetvových kolektívnych zmlúv sa začne deštrukcia podnikového kolektívneho vyjednávania! Deštrukcia toho odvetvového, zdá sa, už začala. Po minuloročnom výpadku odvetvovej zmluvy v autobusovej doprave, kde sme stratili sociálneho partnera na vyjednávanie, je toto už druhá kolektívna zmluva, ktorej osud je otázny. A zrejme nebude posledná.

INFO

From: Hromadný mail ŽSR HromadnymailZSR@zsr.sk
Sent: Tuesday, April 7, 2020 12:55 PM
Subject: Informácia Krízového štábu ŽSR – pohyb osôb podľa Uznesenia Vlády SR

?

VEC: Informácia Krízového štábu ŽSR – pohyb osôb podľa Uznesenia Vlády SR

Informácia Krízového štábu ŽSR:

Oznamujeme všetkým zamestnancom, ktorí v čase od 8. apríla 2020 od 0.00 hod do 13. apríla 2020 do 23.59 hod budú realizovať cestu do a zo zamestnania, že Uznesenie Vlády SR k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu, ktorým sa vyhlasuje zákaz vychádzania, sa na ich pohyb nevzťahuje. Zamestnanci sa pri kontrole svojho pohybu preukážu služobným preukazom, občianskym preukazom a poskytnú požadované informácie o svojom pohybe do alebo zo zamestnania.

Zároveň upozorňujeme, že zamestnanci nemôžu svoj pohyb pre iné účely neoprávnene preukazovať alebo zdôvodňovať výkonom pracovnej činnosti. V prípade zneužitia sa bude konanie zamestnanca považovať za porušenie pokynu zamestnávateľa a zamestnanec môže byť sankcionovaný štátnymi orgánmi správnou pokutou.

COVID-19

Výzva

VEC : Požiadavka na vydanie zákazu vstupu do dopravnej kancelárie bez ochranného rúška.


           V súvislosti s nepriaznivým vývojom ohľadne šírenia ochorenia COVID-19, žiadame zamestnávateľa o okamžite označenie miestností v ktorých sa vykonáva  dopravná služba o označenie „  ZÁKAZ VSTUPU BEZ OCHHRANNÉHO RÚŠKA“ .  Tento zákaz uplatňovať pre všetkých zamestnancov, dopravcov a ostatné osoby pre ktoré je vstup do priestorov povolený a nevyhnutný. V prípade porušenia tohto zákazu, osoby ktoré nerešpektujú tento príkaz,  oznámiť ich vedúcim zamestnancom, resp. príslušníkom železničnej polície PZ SR.

Toto opatrenie požadujeme nariadiť bezodkladne.

S pozdravom                                                        František Demko

                                                                             Predseda Republikovej rady.

      

CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH

VYHLÁSENIE a  preventívne odporúčania proti šíreniu „koronavírusu“ pre zamestnancov z pohľadu odborov.

V súčasnosti sa často stretávame s informáciami o rýchlom šírení „koronavírusu“ ( COVID-19), ktorý pôvodne vznikol v Číne a postupne sa rozširuje po celom svete vrátane Európy a aj Slovenska. Do rizikovej skupiny, kde je vysoké riziko ohrozenia zdravia a života samotných zamestnancov a ich rodín patrí aj železničný sektor, ktorý poskytuje služby vo verejnom záujme. 

Z tohto dôvodu Odborová asociácia výpravcov dispečerov v snahe podporiť prevenciu a znížiť pravdepodobnosť prenosu  ochorenia prináša prehľad zákonných  povinností zamestnávateľa a práv a povinnosti samotných zamestnancov v oblasti zaistenia BOZP pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia.

Čítajte ďalej »

Zrušil som členstvo v odborovej organizácii

Zrušil som členstvo v odborovej organizácii, alebo

nechcem byť členom žiadnej odborovej organizácie.

Milý spolupracovník, vystúpil si z odborov ? Alebo si ani nikdy nebol ich členom ?

Teraz nech si robia čo chcú, ja už s nimi nemám nič spoločné ?

Je to však skutočne tak ? Nie !!! Iba si prestal platiť členské príspevky. A vieš čo je to bianko účet ? Že nie ? Ako to, že nie ? Veď práve to si urobil – dal si svoj hlas, svoje ja na čistý list, nech si s ním odbory disponujú ale ty už do toho nemôžeš povedať absolútne nič ! Áno, presne to si urobil. Ako to ?

Čítajte ďalej »