Vitajte na oficiálnych stránkach OAVD

Odborová asociácia výpravcov a dispečerov (OAVD) bola oficiálne založená dňa 12. júna 1993 v Galante. Jej vzniku predchádzali stretnutia výpravcov a dispečerov v jednotlivých uzlových železničných staniciach, na ktorých prítomní vyjadrovali nespokojnosť s politikou Odborového združenia železničiarov po rozdelení bývalej ČSFR. Čítajte ďalej…

Posledné články

Niečo z FB

https://m.facebook.com/groups/140095732676086?view=permalink&id=1668609089824735

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 uzavretá

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 uzavretá

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Dňa 15. februára 2017 pokračovalo na ŽSR tretie kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Sprostredkovateľka JUDr. Simona Schuszteková, PhD. zhodnotila predložené podklady a stanoviská k dvom sporným bodom – rastu miezd a zavedeniu vyrovnávacieho príplatku.

V požiadavke odborových organizácií na opätovné zaradenie vyrovnávacieho príplatku do KZ nakoniec došlo k dohode. Zamestnávateľ súhlasil po úprave podmienky vekovej hranice dotknutého zamestnanca, to znamená, že sa bude týkať zamestnanca, ktorý pri splnení ostatných podmienok dovŕšil vek 55 rokov.

V spore o rast miezd zamestnávateľ predložil podrobnú analýzu obidvoch návrhov z predchádzajúceho kola vyjednávania, vrátane posledného návrhu odborových organizácií, ktorá bola spracovaná na evidenčný stav zamestnancov k 31.12.2016, t.j. 13 929 zamestnancov .

Následne obidve strany predložili ďalšie návrhy, až sa nakoniec dohodli na kompromisnom návrhu mzdového nárastu 35 eur do tarify pre všetkých zamestnancov od 01.03. 2017 a zachovanie priemernej prémie na zamestnanca v priemere 1100 eur za rok.

Keďže obidve strany sporu dospeli k vzájomnej dohode, uzatvorila sprostredkovateľka konanie pred sprostredkovateľom za úspešné.

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2017 – 2018 je uzatvorená !

Odborové organizácie po úspešnom ukončení kolektívneho vyjednávania odvolali štrajkovú pohotovosť .

V Bratislave, dňa 15. 02. 2017 Odborové centrály pri ŽSR

INFO z KV

INFO z KV

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Dňa 9. februára 2017 pokračovalo na ŽSR druhé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Sprostredkovateľka JUDr. Simona Schuszteková, PhD. zhodnotila predložené podklady a stanoviská k otvoreným trom sporným bodom – rast miezd, zavedenie vyrovnávacieho príplatku a súborná smernica ako súčasť KZ. Čítajte ďalej »

Súhrnná informácia

Odborové centrály pôsobiace pri ŽSR
OZŽ, FPP, NKOS-Ž, OAVD, ŽROZ, OZ-VSP, SSŽ, OZZŽ, FS, OŽSR, NOŽ

Súhrnná informácia

Dňa 1. februára 2017 sa na ŽSR uskutočnilo po prerušení prvé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom. Za sprostredkovateľku bola Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR určená JUDr. Simona Schuszteková, PhD. Žiadosť na riešenie sporu prijala uvedeným dňom a od tohto dátumu plynie 30-dňová lehota. Zhodnotila predmet sporu, v ktorom sú otvorené tri sporné body – rast miezd, zavedenie vyrovnávacieho príplatku a súborná smernica ako súčasť KZ.

Obidve strany, zamestnávateľ a odborové organizácie, odprezentovali svoje stanoviská k sporným bodom.

Návrh zamestnávateľa k rastu miezd pre rok 2017 je zvýšenie tarifnej mzdy o 30 € a zachovanie priemernej prémie roku 2016 pre zamestnancov v 56 vybraných prevádzkových typových pozíciách.

Návrh odborových organizácií je 6% nárast tarify a zachovanie objemu prémií pre všetkých zamestnancov.

Pri ďalších dvoch otvorených bodoch a to:
vyrovnávací príplatok pri strate zdravotnej spôsobilosti na výkon práce (zdravotná alebo psychická spôsobilosť),
súborná smernica ako súčasť KZ,
sú obidve strany prístupné ku kompromisu.

Keďže k dohode zatiaľ nedošlo, bude konanie pred sprostredkovateľom pokračovať budúci týždeň dňa 09.02.2017.

Štrajková pohotovosť stále trvá!

V Bratislave, dňa 01.02.2017

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania na ŽSR

Dňa 22. 12. 2016 pokračovalo kolektívne vyjednávanie na ŽSR. Za ŽSR sa ho zúčastnili generálny riaditeľ ŽSR Mgr. Erdӧssy, personálna námestníčka GR JUDr. Jakabová, ekonomický námestník GR Ing. Šefčík a riaditelia Odboru riadenia ľudských zdrojov Ing. Oleš a Odboru controlingu Ing. Szentesi.
Na tomto stretnutí ponúkol generálny riaditeľ 27 eur do tarifných tried a zachovanie prémií pre vybrané prevádzkové profesie na úrovni roku 2016. Zároveň dodal, že vzhľadom na vopred určený objem mzdových prostriedkov sa počíta s optimalizáciou zamestnancov pre rok 2017 cca o 500 a vyzval odborové organizácie, aby boli súčinné v tomto procese optimalizácie, pretože čím neskôr sa začne, tým bude počet nadbytočných zamestnancov narastať, nakoľko plán práce je nastavený na priemerné prepočítane počty zamestnancov.
Odborové organizácie tento návrh neprijali a odmietajú podmieňovať akýkoľvek nárast mzdy prepúšťaním zamestnancov. Navrhli zamestnávateľovi nárast tarifných tried o 6 % za podmienky zachovania prémiového balíka na úrovni roka 2016 a zachovaním zamestnanosti.
Keďže nedošlo k vzájomnej dohode odborové organizácie navrhli predĺženie platnosti KZ ŽSR 2015-2016 do 31.3.2017, ďalšie pokračovanie kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom a zároveň oznámili vyhlásenie štrajkovej pohotovosti .
Zamestnávateľ návrh odborových organizácií prijal.
Záver: a) KZ ŽSR 2015-2016 je platná do 31.marca 2017
b) Pokračovanie kolektívneho vyjednávania o KZ ŽSR 2017 pred
sprostredkovateľom
c) Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti od 22.12.2016 o 16,00 hod.

Štrajková pohotovosť na ŽSR

Štrajková pohotovosť sa vyhlasuje dňa 22.12.2016 od 16:00 hod.
Dôvodom štrajkovej pohotovosti je pre odborové centrály pôsobiace u ŽSR spôsob kolektívneho vyjednávania, kde nárast mzdy zamestnávateľ podmieňuje vopred pridelenými mzdovými prostriedkami a prepúšťaním zamestnancov ŽSR.
Takýto postup rázne odmietame.

Štrajková pohotovosť na ŽSR

Chovanec Jozef leták 2016

VOĽBY DO SPRÁVNEJ RADY ŽSR 2016
Kandidát na zástupcu zamestnancov

Mgr. Jozef Chovanec

Na ŽSR pracujem od roku 1985. Naposledy ako výpravca v ŽST Šaľa. V roku 2009 som bol zvolený za prezidenta OAVD a pôsobím v tejto funkcii dodnes.
Svojou dlhoročnou prácou na ŽSR ako aj v odborovej organizácii som získal dobré organizačné a komunikačné schopnosti.
Dokonale poznám našu firmu – ŽSR. Som odborne zdatný, mám manažérske schopnosti, ktoré chcem využiť ako člen správnej rady v prospech rozvoja ŽSR ako aj všetkých zamestnancov.
Chcem reprezentovať Vás všetkých, hájiť a rozvíjať sociálny program na ŽSR.
Som spoločným kandidátom odborových organizácií:
FPP FS OAVD NOŽ
OZ VSP OZZŽ OŽSR SSŽ ZPZŽ ŽROZ

http://www.nozodbory.sk/index.php/casopis

SPOLU TO DOKÁŽEME !!!

Chovanec-jozef-kandidat-charakteristika

Náš kandidát do Správnej rady ŽSR!
Pán Mgr. Chovanec Jozef má dobré organizačné a komunikačné schopnosti získané dlhoročnou odborárskou prácou. Úspešne pôsobí vo funkcii prezidenta OAVD a v ostatných odborárskych funkciách.Menovaný dokonale pozná spoločnosť, je odborne zdatný, má odborné znalosti a manažérske skúsenosti. Jeho schopnosť reprezentovať spoločnosť navonok, schopnosť komunikácie na všetkých úrovniach,vzťah k napĺňaniu sociálneho programu pre zamestnancov a veľmi dôležitá schopnosť niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, to sú predpoklady, ktoré rozhodli o jeho kandidatúre.
Spoločný kandidát odborových organizácií:
FPP FS OAVD NOŽ
OZ VSP OZZŽ OŽSR SSŽ ZPZŽ ŽROZ

Voľby zástupcu zamestnancov do Správnej rady ŽSR

Oznam – Volby SR ŽSR 2016

Vážené dámy, vážení páni, zamestnanci
ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

Opäť je tu čas volieb členov Správnej rady Železníc slovenskej republiky a Vy všetci sa môžete svojím rozhodnutím podieľať na jej zložení pri výbere člena voleného zamestnancami. V súlade s platným znením zákona o Železniciach SR ( č. 258/1993 Z.z.) môžu toto právo využiť všetci zamestnanci ŽSR v hlavnom pracovnom pomere. Zamestnanci ŽSR v dikcii zákona č. 258/1993 Z.z. volia jedného člena Správnej rady ŽSR. Aby ste si mohli vybrať z kandidátov tých pravých, musíte vedieť čo bude jeho poslaním a čo treba od neho očakávať.
Orgánmi železníc sú generálny riaditeľ a správna rada. Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom železníc, ktorý riadi ich činnosť a je za ňu a za jej výsledky správnej rade. Generálneho riaditeľa na návrh správnej rady vymenúva a odvoláva minister dopravy. Správna rada ŽSR je najvyšší orgán železníc, dozerá na činnosť generálneho riaditeľa, na funkčnosť riadenia a na činnosť železníc a ich hospodárnosť. Na tento účel sú všetci jej členovia oprávnení nazerať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti železníc a požadovať všetky informácie o tejto činnosti. K naplneniu tohto poslania poskytuje generálny riaditeľ správnej rade potrebnú súčinnosť, informuje ju o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu vážne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku zamestnávateľa, najmä jej likviditu. Ďalej informuje správnu radu o zásadných zámeroch obchodného vedenia, ale aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, zamestnanosti, financií a výnosov železníc. Člen správnej rady je pri výkone svojej funkcie nezastupiteľný a prichádza do styku s dôvernými informáciami, za ktorých ochranu zodpovedá. Sú určené výhradne jemu, aby mohol zaujať správne stanovisko. Členom SR voleným zamestnancami je p. ing. Darina Fabulová, ktorej končí mandát a preto sa uskutočňujú nové voľby.
Vážené zamestnankyne, vážení zamestnanci, dúfam, že ste si vytvorili predstavu o požiadavkách a kritériách na osobnostný profil člena Správnej rady. Tým, že sa zapojíte do volieb, využijete svoje právo podieľať sa na riadení našej firmy. Predpokladám, že si nenecháte túto šancu ujsť a volieb sa všetci zúčastníte. Svojím rozhodnutím zároveň máte možnosť prejaviť svoj postoj k firme, v ktorej pracujete. Veríme, že náš kandidát, Vami zvolený za člena SR ŽSR bude prínosom pri plnení náročných úloh ŽELEZNÍC SLOVENSKEJ REPUBLIKY v budúcnosti.
Predseda rady OAVD Bc. Ladislav Bóna

INFO z KV 17.12.2015

Info KV 17.12.2015

Vážení kolegovia a kolegyne .
Dňa 17.12.2015 prebehlo ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania.
Generálny riaditeľ prijal požiadavku odborových centrál. Dohodli sme sa na navýšení tarifných tried o sumu 30€ a zachovaní objemu peňažných prostriedkov na prémie vo výške ktorá bola vyplatená v roku 2015. Čítajte ďalej »